Kronologija Državnega zbora

Leto 2019  | leto 2018  |  Pojasnilo | Viri

Pretekli mandati

20142018
Poslanci
|  20112014
|  Poslanci
|  20082011
|  Poslanci
|  20042008
|  Poslanci
|  20002004
|  Poslanci
|  19962000
|  Poslanci
| 19921996
|  Poslanci
         
         
 
Kronologija dogodkov za sedmo mandatno obdobje 2018

Leto 2019

December 2019

 

23. 12. 
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je v veliki dvora potekala slavnostna seja Državnega zbora. Slavnostni govornik na seji je bil podpredsednik Državnega zbora Jože Tanko. Izpostavil je, da se »spominjamo enega najpomembnejših dni v slovenski zgodovini. Tega dne pred 29-imi leti je bil izpeljan plebiscit, na katerem smo se prebivalci Slovenije odločali o svoji nadaljnji poti. O tem, ali bomo še ostali v Jugoslaviji, ki ni delovala kot pravno urejena država, saj so se v njej hudo kršile človekove in nacionalne pravice ter pravice republik in avtonomnih pokrajin, ali pa bomo šli svojo pot, ki bo temeljila na svobodi in demokraciji.«
Na slavnostno sejo so bili vabljeni poslanke in poslanci Državnega zbora ter bivši poslanci in poslanke, predstavniki Državnega sveta, visoki predstavniki Republike Slovenije, predstavniki drugih držav in številni drugi visoki predstavniki političnega, družbenega in verskega življenja.
V kulturnem programu so nastopili Parlamentarni pevski zbor Kvorum pod vodstvom zborovodkinje Ane Marie Beguš in Jazz combo band - Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo.

Na slavnostno sejo so bili vabljeni poslanci Državnega zbora, predstavniki Državnega sveta, visoki predstavniki Republike Slovenije, predstavniki drugih držav in številni drugi visoki predstavniki političnega, družbenega in verskega življenja.

23. 12.
Zaključila se je prenova male dvorane na Šubičevi, in sicer s slavnostno otvoritvijo. Slavnostna govornika sta bila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.
V kulturnem programu so nastopili Parlamentarni pevski zbor Kvorum, Policijski orkester, Ženska vokalna skupina Zarja in parlamentarni ansambel Parlament Dixie band.

19. 12.
Državni zbor je s 44 glasovi za in 43 proti imenoval Angeliko Mlinar za novo ministrico, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo.

18. 12.
Parlamentarni pododbor za spremljanje rakavih obolenj se je sestal na prvi seji in določil program dela. Vodi ga predsednica pododbora Iva Dimic.

18. 12.
Poslanke in poslanci so na zaprti seji obravnavali Poročilo o obveščevalni in protiobveščevalni dejavnosti v povezavi z dogodki med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško med arbitražnim postopkom pred arbitražnim razsodiščem v Haagu.

17. 12.
Predstavniki Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov v sodelovanju z Zvezo bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov ter Slovensko zamejsko skavtsko organizacijo so v Državni zbor tradicionalno prinesli plamen Luči miru iz Betlehema. Geslo letošnje poslanice je »Ne boj se goreti«.

16. 12.
Državni zbor je začel 14. redno sejo, in sicer s poslanskimi vprašanji in pobudami. V nadaljevanju je obravnaval še 14 točk dnevnega reda.

13. 12.
V Državnem zboru so se srečali nekdanji predsedniki Državnega zbora. Gostitelj srečanja je bil aktualni predsednik Državnega zbora, mag. Dejan Židan. 

11. 12. 
Odbor za pravosodje je organiziral javno predstavitev mnenj o Predlogu zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1F), EPA 717-VIII.
Podpredsednica Odbora Meira Hot je uvodoma izpostavila, da želijo pridobiti širši nabor mnenj o predlogu za ukinitev zastaralnih rokov za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Izpostavila je številna pomembna vprašanja, povezana s to tematiko: kako taka kazniva dejanja vplivajo na dolgoročno duševno zdravje žrtev, kako starost žrtev vpliva na njeno sposobnost soočenja s kaznivim dejanjem, ali bi bilo treba spremeniti model prisile pri tovrstnih kaznivih dejanjih in podobno.

10. 12.
V organizaciji Klub parlamentark  pod vodstvom predsednice mag. Bojane Muršič je potekala okrogla miza z naslovom Zagotavljanje uravnoteženosti spolov pri urejanju pasivne volilne pravice v načrtovani reformi volilne zakonodaje. 

4.–6. 12.
Na povabilo predsednika Skupine prijateljstva z Republiko Srbijo Predraga Bakoviča je bila na povratnem uradnem obisku delegacija Poslanske skupine prijateljstva z Republiko Slovenijo Narodne skupščine Republike Srbije pod vodstvom predsednika skupine Milije Miletića.
Obisk je bil namenjen utrjevanju dobrih odnosov med državama in izmenjavi mnenj med zakonodajnima telesoma

4. 12.
Državni zbor in Društvo poslancev 90 sta organizirala slavnostno akademijo ob 30. obletnici sprejema ustavnih amandmajev, ki so predstavljali temelj za uveljavitev pravice slovenskega naroda do samoodločbe, večstrankarstva in demokracije.

3. 12.
Ob mednarodnem dnevu invalidov je bila v Državnem fotografska razstava Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje CIRIUS Kamnik z naslovom »Ljubezen do drugačnosti«, ki je nastala v sodelovanju s fotografskim društvom Janez Puhar Kranj kot nadaljevanje mednarodnega natečaja.
Ob dnevu invalidov je predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan s posebno poslanico izpostavil tudi pomen opolnomočenja invalida kot posameznika za neodvisno življenje, da bo lahko ustvarjal in prispeval k naši skupnosti. 

2. 12.
Državni zbor je na 30. izredni seji ponovno odločal o dveh zakonih, na katera je Državni svet sprejel veto, in sicer o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) in o Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021). Oba zakona je potrdil z ustrezno večino.

November 2019

 

29. 11.
Državni zbor se je sestal na 29. izredni seji, na kateri je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E) in ju sprejel.

26. 11.
Na povabilo predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana je Državni zbor obiskal predsednik Deželnega sveta Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Piero Mauro Zanin z delegacijo.

22. 11.
Državni zbor je na 28. izredni seji, ki jo je zahtevala skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (PS SDS), obravnaval predlog priporočila v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika.

20. 11.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in Junior ambasadorka UNICEFa Arja Ela Hvala sta ob svetovnem dnevu otroka in 30-letnici Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah nagovorila poslanke in poslance.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je ob tej priložnosti tudi sprejel izvršnega direktorja Slovenske fundacije za UNICEF, Junior ambasadorko Unicefa, namestnika varuha človekovih pravic, predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije, zagovornika načela enakosti ter predsednika Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

18.–26. 11.
Državni zbor se je sestal na 13. redni seji, na kateri je bilo uvrščenih 21. točk dnevnega reda. Poslanke in poslanci so sejo začeli s poslanskimi vprašanji.

Osrednjo pozornost je bila namenjene obravnavi proračunskih dokumentov za leti 2020 in 2021 in zakonov, s katerimi so določena pravila za izvajanje državnega proračuna in nekateri ukrepi, vezani na proračun. Po obsežni razpravi je Državni zbor z nekaj dopolnili navedene dokumente tudi sprejel.

Po vetu Državnega sveta je ponovno odločal o Zakonu o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) in ga s 47 glasovi ZA in 41 glasovi PROTI sprejel. Prav tako je pri ponovnem odločanju sprejel tudi Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F) (s 87 glasovi ZA in nihče proti. Ni pa sprejel Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H) – 39 glasov ZA in 20 PROTI.

18. 11.
Ob mesecu osveščanja o raku dojk  so Združenje Europa Donna Slovenije ter Slovensko onkološko Društvo za moške OnkoMan in Združenje EuropaColon Slovenija  v Državnem zboru opozorili na problematiko zbolevanja za rakom dojke, rakavih obolenj pri moških ter raka pankreasa. Predstavnike društev in prisotne sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednik Odbora za zdravstvo dr. Franc Trček.

15. 11.
Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organiziral javno predstavitev mnenj o informiranem ustvarjanju politik in sistemski transformaciji družbe pod naslovom: Boljše politike za boljšo družbo (Znanost za politiko, politika za znanost) – Družbeni transformaciji naproti. Uvodoma sta zbrane nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in državni sekretar na Ministrstvu izobraževanje, znanost in šport  dr. Jernej Štromajer.

Na javni predstavitvi so kot govorci nastopili predstavniki institucij, ki z znanjem podpirajo delo Evropske komisije in Evropskega parlamenta, nekateri tuji in domači znanstveni inštituti, ki nudijo strokovne podlage za politično odločanje na različnih področjih (izpostavljeno je bilo svetovanje na področju podnebnih sprememb, prehoda na krožno gospodarstvo, makroekonomsko svetovanje…). Na kratko se bila predstavljena tudi raziskovalna dejavnost v Državnem zboru. V nadaljevanju je potekala tudi seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki je v sklepih  izpostavil pomen in potrebo za sistematični začetek uvajanja pristopa na znanju temelječega in informiranega oblikovanja politik v slovenski prostor. Odbor bo začel s procesom priprave izhodišč za uvedbo takega pristopa pri svojem delu, upoštevajoč dobre prakse, ki jih na tem področju razvijajo v Evropskem parlamentu in drugih nacionalnih parlamentih.

14. 11.
Državni zbor je skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti,  Ministrstvom za okolje in prostor, klimatologinjo dr. Lučko Kajfež Bogataj, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj Umanotero in Odborom Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor organiziral posvet Podnebni dogovor.

Zbrane na posvetu so nagovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, minister za okolje in prostor Simon Zajc in predstavnica gibanja "Mladi za podnebno pravičnost" Aja Vrenjak. Posvet je potekal  v treh panelih: panel s klimatologinjo dr. Lučko Kajfež Bogataj o ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe, panel s predstavnikom navladnega sektorja Andrejem Gnezdo (Umanotera) o blaženju podnebnih sprememb v prometu in industriji, panel z geografom ter ekologom akademikom dr. Dušanom Plutom (SAZU) o iskanju načina zagotavljanja učinkovite, varne in ogljično nevtralne proizvodnje energije.

13. 11.
Odbor za pravosodje je organiziral javno predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), EPA 703-VIII. Namen javne predstavitve mnenj je bil pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k navedenemu predlogu zakona kot podlago za njegovo obravnavo na matičnem delovnem telesu.

11.–15. 11.
Ob Mednarodnem letu periodnega sistema elementov je bila v Državnem zboru v organizaciji Kemijskega inštituta in ob sodelovanju Urada za Unesco, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Pedagoške fakulteta, Centra Kemikum, Slovenskega kemijskega društva ter Hiše eksperimentov na ogled razstava »Elementi vsepovsod okoli nas«.

7. in 8. 11.
Člani delegacije Državnega zbora v Parlamentarni dimenziji Srednjeevropske pobude (SEP): vodja delegacije mag. Branko Grims in člana dr. Franc Trček in Maša Kociper so sodelovali na zasedanju Parlamentarne skupščine SEP v Rimu. Tematika zasedanja  je bilo osredotočeno na razvoj infrastrukture v regiji in vlogi parlamentov, ki s sprejemanjem ustrezne zakonodaje prispevajo k izpolnjevanju zastavljenih ciljev.

7. 11.
Pred predsednikom Državnega zbora je priseglo 5 novih okrožnih sodnic in en sodnik.

6. 11.
Na seji Odbora za zdravstvo so poslanke in poslanci obravnavali  predlog  zakona Levice, s katerim bi se ukinilo dopolnilno zdravstveno  zavarovanje. Ker poslanci koalicijskih strank predloga niso podprli,  so v  Levici poudarili,  da sporazuma o sodelovanju z Vlado  in s tem podpore manjšinski vladi ne bo več mogoče izvajati.

5. 11.
Državni svet je izglasoval veto na novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katero želi vlada ukiniti dodatek za delovno aktivnost.

4. 11.
Skupina volivk in volivcev je s 5000 podpisi v Državni zbor vložila  predlog Zakon o spremembah Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov  - EPA 0862 – VIII.

Oktober 2019

30. 10.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je bil slavnostni govornik na državni proslavi ob dnevu reformacije.

25. 10.
Državni zbor je državni praznik Dan suverenosti obeležil s poslanico podpredsednika Državnega zbora Jožeta Tanka.

24.–25. 10.
Delegacija Državnega zbora, ki jo je vodil predsednik mag. Dejan Židan, v kateri sta vodja Delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope mag. Andrej Šircelj in generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar, se je udeležila Evropske konference predsednikov parlamentov v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope v Strasbourgu. 

21.–29. 10.
Državni zbor je 12. redno sejo pričel s poslanskimi vprašanji in pobudami. V nadaljevanju seje je obravnaval še 26 točk dnevnega reda, med drugim tako-imenovani paket davčne zakonodaje po nujnem postopku. 
Obravnaval je tudi predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank ter novelo zakona za uravnoteženje javnih financ,  s katero se zvišuje minimalna urna postavka za študentsko delo.  O obeh zakonih bo moral Državni zbor odločati še enkrat, saj je nanju Državni svet   28. 10. izglasoval odložilni veto.  
Državni zbor je obravnaval in sprejel Predlog zakona o Državnem zboru, s katerim se utrjuje avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti zakonodajne veje oblasti. Ni pa sprejel predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o poslancih.
Veliko časa za obravnavo so poslanke in poslanci namenili tudi sklopu zakonov s področja trga dela, socialno varstvenih prejemkov, pravic iz javnih sredstev, pokojninsko-invalidskega zavarovanja, uporabi eksplozivnih in pirotehničnih izdelkov in drugo. 
V prvi obravnavi je razpravljal tudi o dveh zakonih, s katerimi je predvideno  državno poroštvo, in sicer za projekt drugi tir med Divačo in Koprom in del tretje razvojne osi.

17. 10.
Državni zbor se je na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec, PS SDS) sestal na 27. izredni seji, na kateri je obravnaval ukrepe vlade pri dolgotrajni oskrbi. Poslanci so obravnavo zahtevali po objavi mnenja Računskega sodišča, iz katerega izhaja, da država ni bila uspešna pri dostopnosti storitev socialnega varstva.

17. 10.
Član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb je predsedniku Državnega zbora mag. Dejanu Židanu predal Letno poročila Evropskega računskega sodišča.

13. –17. 10.
V Beogradu je potekalo 141. zasedanje Skupščine Interparlamentarne unije. Zasedanja se je udeležila delegacija Državnega zbora pod vodstvom predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana. V delegaciji so bili še vodja Nacionalne skupine Interparlamentarne unije v Državnem zboru Matjaž Nemec, člana skupine mag. Branislav Rajić in Iva Dimic ter generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar.

8.–18. 10.
Na delovnih telesih Državnega zbora je potekala obravnava proračunskih dokumentov za leti 2020 in 2021.

7. 10.
Državni zbor se je sestal na 26. izredni seji, na kateri se je seznanil s predlogom proračunskega memoranduma za leti 2020 in 20021 ter predlogom proračuna za 2020 in 2021. Na dnevnem redu je bila tudi seznanitev, da bo funkcijo ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo do nadaljnjega opravljala Alenka Bratušek. Državni zbor je opravil tudi prvo obravnavo predlogov zakonov o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakona o prevozih  v cestnem prometu in Zakona o dohodnini.

2.–4. 10.
Delegacija Odbora za zunanjo politiko v sestavi: predsednik odbora Matjaž Nemec, podpredsednica Monika Gregorčič in član Nik Prebil, je na povabilo Odbora za mednarodne odnose in izseljence Skupščine Črne gore bila na uradnem obisku v Črni gori. Delegacija se je sestala z  Odborom za mednarodne odnose in izseljence, Odborom za evropske integracije  in Odborom za varnost in obrambo ter Skupino prijateljstva s Slovenijo, ki ji predseduje podpredsednik Skupščine Črne gore Branimir Gvozdenović. Delegacijo so sprejeli tudi predsednik Skupščine Črne gore Ivan Brajović, predsednik Vlade Črne gore Duško Marković in minister za zunanje zadeve Črne gore, Srđan Darmanović. Delegacija se je srečala tudi s predstavniki slovenske skupnosti in slovenskimi podjetniki v Črni gori.

September 2019

26. 9.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je ob prihajajoči 30. obletnici sprejetja amandmajev IX do XC k Ustavi Socialistične republike Slovenije, ki so tlakovali pot samostojni in demokratični državi, sprejel člane takratne Komisije za ustavna vprašanja: Mirana Potrča, Valentina Dvojmoča, Milana Kučana, dr. Mirana Mihelčiča, Antona Peršaka, dr. Cirila Ribičiča in sekretarja komisije Jerneja Rovška. V nagovoru je poudaril, da se v Državnem zboru zavedamo pomena sprejetja 81 amandmajev, ki so omogočili mirno pot za prehod v parlamentarno demokracijo in tržno ekonomijo.
Predsednik Državnega zbora je ob začetku seje Državnega zbora ob 30. obletnici sprejetja ustavnih amandmajev IX do XC nagovoril poslanke in poslance. Poudaril je, da je bil sprejem ustavnih amandmajev do danes "v evropskem prostoru edinstven primer razvojne spremembe političnega in gospodarskega sistema, ki je izpostavil suverenost slovenskega naroda ter pravico, da njegovi demokratično izvoljeni državni organi odločilno vplivajo na položaj, pravice in dolžnosti Slovenije v okviru takratne Jugoslavije".

23. 9.
Državni  zbor je pričel 11. redno sejo, in sicer s poslanskimi vprašanji in pobudami. Na seji, ki je trajala do 1. 10. 2019,  so poslanke in poslanci obravnavali 17 točk dnevnega reda. Med drugim: Predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Predlog zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti. Državni zbor je tudi določil sestavo Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler.
Zadnji dan seje se je seznanil z obvestilom predsednika Vlade o odstopu dr. Iztoka Puriča s funkcije ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, nadaljeval pa je tudi s prekinjeno točko poslanska vprašanja in pobude, v okviru katere je  na zastavljena poslanska vprašanja odgovarjal predsednik vlade.

19. 9.
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod vodstvom podpredsednice Nine Maurovič je sprejel delegacijo Republike Severne Makedonije.

18. 9.
Člani Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor pod vodstvom predsednika Edvarda Pavliča so sprejeli delegacijo Odbora za okolje in energijo parlamenta Nemške zvezne dežele Saške-Anhalt.

17. in 18. 9.
Državni zbor je obiskal predsednik Predstavniškega doma Republike Ciper Demetris Syllouris z delegacijo. Goste je sprejel predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Osrednja tema pogovora je bil položaj manjših držav v Evropski uniji, pri čemer sta se predsednika parlamentov strinjala o pomembnosti medsebojnega sodelovanja z vidika uveljavljanja skupnih interesov, z vidika lažjega doseganja ciljev, z izmenjavo dobrih praks in medsebojno podporo. Pogovor  je tekel tudi o pomenu stabilnosti v regiji Zahodni Balkan in pomenu širitve Evropske unije ob hkratnem izpolnjevanju kriterijev. Spregovorila sta tudi o večjem sodelovanju med državama na različnih področjih skupnega interesa, pri čemer sta osvetlila predvsem možnosti gospodarskega sodelovanja. Pogovor je tekel tudi o okoljskih in podnebnih vprašanjih.
S ciprsko delegacijo se je pogovarjala tudi skupna delegacija Odbora za zunanjo politiko, Odbora za zadeve EU in Skupine prijateljstva s Ciprom .

12. 9.
Člani Odbora za obrambo so pod vodstvom predsednika Sama Bevka sprejeli predsednika Vojaškega odbora Nata generala Sir Stuarta Peacha.

12. 9.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je v okviru uradnega obiska v Sloveniji, ki ga je gostil predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, v Državnem zboru sprejel podpredsednika Nacionalnega odbora Kitajske ljudske politične posvetovalne konference (CPPCC) Yanga Chuantanga z delegacijo.

9. 9.
Na povabilo predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana je bila na obisku predsednica parlamenta Republike Latvije Inâra Műrniece. V pogovoru izpostavila tri razloge za obisk Slovenije: željo po okrepitvi parlamentarnega sodelovanja (ob tem izpostavila zadovoljstvo, da v slovenskem parlamentu deluje Skupina prijateljstva z Latvijo); željo po intenzivnejših in pogostejših stikih ter izmenjavah obiskov med državama; poudarila je sodelovanje na področju obrambe (Latvija lahko ponudi veliko -  mednarodno okolje, dobre zmogljivosti za vojaško usposabljanje in ob tem omenila tudi njen nedavni obisk vojaške baze, kjer so naseljeni slovenski vojaki).
Pogovor je tekel  tudi o možnostih krepitve gospodarskega sodelovanja, pri čemer sta izpostavila predvsem sodelovanje med tehnološko naprednimi podjetji ter se strinjala, da obstaja še veliko neizkoriščenega potenciala za krepitev sodelovanja tudi na področju lesnopredelovalne industrije, okolja, kulture in turizma.

6. 9.
V Državnem zboru je potekala okrogla miza z naslovom Temelji pravne države, ki so jo soorganizirali Državni zbor, Vrhovno sodišče in Ministrstvo za pravosodje.
Okrogla miza je potekala v treh delih; uvodni del se je začel z govoroma predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana in ministrice za pravosodje Andreje Katič ter osrednjima prispevkoma predsednika Vrhovnega sodišča mag. Damijana Florjančiča in predsednika Ustavnega sodišča dr. Rajka Kneza, sledila je razprava z naslovom Človekove pravice v sistemu delitve oblasti, ki jo je moderiral prvi predsednik Ustavnega sodišča dr. Peter Jambrek, in tretji del, ki ga je moderiral predsednik Odbora za pravosodje Blaž Pavlin in je potekal po vzoru javne predstavitve mnenj.

4.–6. 9.
Predsednik Odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec, podpredsednica Odbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič, predsednik Odbora za obrambo Samo Bevk in član Odbora za obrambo mag. Matej Tonin so se udeležili Medparlamentarne konference o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP), ki je potekala v Helsinkih.

2. 9.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je ob uradnem obisku v Republiki Sloveniji srečal s predsednico Republike Estonije Kersti Kljulaid.
Predsednika sta v pogovoru naslovila teme, ki so skupnega interesa obeh držav: področje digitalizacije in kibernetske varnosti, razvoj in investicije v visoke tehnologije, podnebnih sprememb, situacija na Zahodnem Balkanu in prihodnost EU ter vladavina prava.

Avgust 2019

30. 8.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je v Državnem zboru z nagovorom odprl Blejski strateški forum (BSF) za mlade, ki je letos potekal pod geslom Mladi kot vir (za prihodnost).

18. 8.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je bil na povabilo predsednika Državnega zbora Republike Avstrije mag. Wolfganga Sobotke v Salzburgu, v Mozartovem mestu, v katerem je potekal 99. poletni festival - največja poletna kulturna prireditev v Avstriji.
Predsednika parlamentov sta se srečala na delovnem pogovoru z namenom utrjevanja dobrih odnosov med državama. 

Julij 2019

27. 7.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je kot častni pokrovitelj in slavnostni govornik udeležil spominske slovesnosti pri Ruski kapelici pod Vršičem.

23. 7.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel deželnega glavarja Gradiščanske mag. Hansa Petra Doskozila z delegacijo. Sogovornika sta spregovorila o socialni politiki, največjo pozornost pa sta sogovornika namenila pomenu učinkovite evropske kohezijske politike.

22. 7.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel delegacijo Federativne zveze evropskih narodnosti pod vodstvom predsednika Loránta Vincza. Poleg predsednika Vincza so delegacijo FUEN sestavljali članica Narodnega sveta Koroških Slovencev (NSKS) in podpredsednica FUEN Angelika Mlinar, svetovalec FUEN za evropsko državljansko iniciativo Minority SafePack Dénes András Nagy, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) dr. Valentin Inzko, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SSK) Bernard Sadovnik ter predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj.
Gostje so predstavili evropsko državljansko pobudo Minority SafePack in njihovo prizadevanje za izboljšanje položaja pripadnikov narodnih skupnosti. Pobuda Minority SafePack je nastala z namenom izboljšanja zaščite pripadnikov narodnih in jezikovnih manjšin ter krepitve kulturne in jezikovne raznolikosti v Evropi. Z iniciativo želijo pobudniki doseči celovito obravnavo vprašanja zaščite narodnih in jezikovnih manjšin na evropski ravni.

18. 7.
V Državnem zboru je potekala 25. izredna seja, na kateri so poslanci ponovno odločali o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,(ZOFVI-L), EPA634-VIII, na katerega je Državni svet vložil zahtevo za odložilni veto. Zakon pri ponovnem odločanju ni bil sprejet. Državni zbor je ponovno odločal tudi o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C), EPA 650-VIII, na katerega je prav tako Državni svet vložil zahtevo za odložilni veto, in ga z večino glasov sprejel.

16. 7.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Republike Severne Makedonije Steva Pendarovskega, ki je bil na uradnem obisku v Republiki Sloveniji. Osrednjo pozornost sta predsednika namenila pogovoru o približevanju Republike Severne Makedonije zvezi NATO in o pričakovanjih glede začetka pristopnih pogajanj Republike Severne Makedonije z Evropsko unijo.

9.–12. 7.
Državni zbor se je sestal na 10. redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), druga obravnava, EPA 634-VIII, ki je bil z večino glasov sprejet. Na zakon je Državni svet vložil odložilni veto. Prav tako je odločal o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C), EPA 650-VIII, ki ga je z večino glasov sprejel. Tudi na ta zakon je Državni svet vložil odložilni veto.

9. 7.
Državni zbor je skupaj z Državnim svetom slovesno proslavil 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom s predvajanjem dokumentarno-igranega filma »Za Prekmurje gre!«, avtorja in režiserja Štefana Celca. Film, ki je nastal v koprodukciji z Radiotelevizijo Slovenija in govori o nemirnem in dinamičnem času združevanja Prekmurcev z matičnim narodom, je nastal prav za namen obeležitve tega zgodovinskega jubileja. Zbrane so uvodoma nagovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca ter avtor in režiser dokumentarno-igranega filma Štefan Celec.

8. 7.
V Državnem zboru je potekala razstava »Slovenska ladja v slovenski luki«, s katero se obeležuje 60. obletnico prihoda prve čezoceanske ladje v Koper (7. december 1958). Obsegala je enajst razstavnih panojev, v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, prikazuje čas od zamisli do izvedbe mednarodnega pomorskega pristanišča. Razstavo je pripravil Pokrajinski muzej Koper v sodelovanju z Luko Koper, d. d.. Na razstavi je bil prikazan tudi dokumentarni film.

5. 7.
Odbor za obrambo je organiziral javno predstavitev mnenj o Predlogu resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2), EPA 496-VIII.

4. 7.
V Državnem zboru je potekalo XVIII. tradicionalno Vseslovensko srečanje z naslovom "Sloven'c, tvoja zemlja je zdrava..., pa vendar mladi odhajajo". Udeležence srečanja so pozdravili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Peter Jožef Česnik ter podpredsednica Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Karla Urh. Srečanje je obogatil glasbeni program pevske skupine Dekleta Smrtnik z avstrijske Koroške.

2.–3. 7.
Na povabilo predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana je bila na uradnem obisku v Republiki Sloveniji predsednica Narodne skupščine Republike Srbije Maja Gojković. Predsednik Državnega zbora je gostom predstavil aktualne zakonodajne aktivnosti, vezane predvsem na interno delovanje Državnega zbora. Obisk je bil tudi priložnost za pogovor o nadaljnjem razvoju medparlamentarnega sodelovanja ter bilateralnih odnosov, vključno s spodbujanjem gospodarskega sodelovanja. Delegaciji sta si izmenjali poglede glede ključnih notranjepolitičnih tem, aktualnih razmer v regiji Zahodnega Balkana ter globalne politične in varnostne situacije ter migracij. Izpostavljeno je bilo tudi sodelovanje v okviru regionalnih pobud.

 

Junij 2019

 

27. 6.
V Državnem zboru je bila na obisku Skupina prijateljstva z Republiko Slovenijo v Državni dumi Federalnega zbora Ruske federacije. Člane Skupine prijateljstva so ločeno sprejeli predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan ter člani Skupine prijateljstva Državnega zbora z Rusko federacijo pod vodstvom poslanke mag. Meire Hot.

26.–27. 6.
Na uradnem obisku v Republiki Sloveniji je bil predsednik švedskega parlamenta dr. Andreas Norlen. Sprejel ga je predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, predsednika sta bila v sklopu obiska slavnostna govornika na okrogli mizi z naslovom »Izzivi demokracije in vladavine prava v Evropski uniji«, ki je potekala v Hiši EU. Predsednika švedskega parlamenta so v Državnem zboru sprejeli tudi vodje poslanskih skupin, predsednik Odbora za zunanje zadeve Matjaž Nemec. Obisk je bila priložnost za pogovor o nadaljnjem razvoju dvostranskih odnosov, ki se na najvišji parlamentarni ravni ponovno krepijo po desetih letih. Delegaciji sta si izmenjali poglede na ključne notranjepolitične teme, poudarek je bil na gospodarstvu in socialni politiki ter aktualne evropske teme, politična situacija po evropskih volitvah, migracije ter področje skupnega strateškega interesa - Zahodni Balkan ter vključevanje oz. članstvo držav v evroatlantskih povezavah.

21.–22. 6.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, ki je tudi vodja delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (PS SEECP), se je z delegacijo udeležil plenarnega zasedanja skupščine v Sarajevu v Bosni in Hercegovini. Na plenarnem zasedanju PS SEECP je imel prispevek v okviru nagovorov predsednikov oz. vodij delegacij, ki so potekali pod naslovom "Boljša povezljivost za boljše življenje - kako doseči resnične spremembe v procesu regionalnega sodelovanja?" Pred zaključkom zasedanja je Parlamentarna skupščina sprejela sklepno deklaracijo. Osnovni namen Parlamentarne skupščine SEECP (South-East European Cooperation Process) je krepitev sodelovanja in usklajevanja aktivnosti med parlamenti držav članic z namenom zagotavljanja miru, varnosti, stabilnosti in sodelovanja v regiji.

21. 6.
Državni zbor je obravnaval interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za obrambo Karla Viktorja Erjavca in jo z 39 glasovi proti in 35 za zavrnil.

17.–20. 6.
Državni zbor se je sestal na 9. redni seji, na kateri so poslanke in poslanci med drugim obravnavali in odločali o Predlogu zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN), nujni postopek, EPA 647-VIII in ga z večino glasov sprejeli. Poslanke in poslanci so obravnavali tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), prva obravnava, EPA 634-VIII. Poslanke in poslanci so z večino glasov za informacijsko pooblaščenko ponovno imenovali Mojco Prelesnik. Državni zbor je odločal tudi o Predlogu za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, EPA 642-VIII in z večino glasov izvolil dr. Roka Čeferina.

17. 6.
Konec leta 2018 je slovenska klekljarska tradicija dobila svoje mesto na UNESCO-vem reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva. Na ta pomemben dosežek smo se v Državnem zboru spomnili s klekljarsko razstavo čipk članic Klekljarskega društva Deteljica Gorenja vas, katere rdeča nit je povest Ivana Tavčarja Cvetje v jeseni.

14. 6.
Državni zbor se je devetič pridružil Poletni muzejski noči. Letos obeležujemo 60. obletnico parlamentarne stavbe, zato je bila le-ta rdeča nit razstavnega dogajanja. Obiskovalke in obiskovalce je nagovorila generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar. Organizatorji Poletne muzejske noči so bili Skupnost muzejev Slovenije, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

6. 6.
V Državnem zboru je v organizaciji Odbora Državnega zbora za kulturo in Državnega sveta potekala proslava ob prazniku – dnevu Primoža Trubarja. Zbrane so nagovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in podpredsednik Odbora za kulturo Marko Bandelli. V kulturnem programu je nastopil parlamentarni pevski zbor Kvorum.

5.–6. 6.
V Državnem zboru je bil na uradnem obisku predsednik Skupščine Črne gore Ivan Brajović. Sprejel ga je gostitelj, predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Obisk je bil priložnost za pogovor o razvoju dvostranskih odnosov, zlasti na parlamentarni ravni, ter izmenjavi pogledov na nekatere ključne notranjepolitične in druge aktualne teme - regija Zahodni Balkan, vključevanje oziroma članstvo v evroatlantskih integracijah. Predsednika Skupščine Črne gore so v parlamentu sprejeli tudi vodje poslanskih skupin, nato pa še skupna delegacija Odbora za zadeve Evropske unije, Odbora za zunanjo politiko in Skupine prijateljstva s Črno goro.

5. 6.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je udeležil svečane otvoritve razstave o Emilu Korytku, mlademu poljskemu izgnancu, ki ga je s slovenskim okoljem zbližala prav kultura, spoprijateljil pa se je tudi z našim največjim pesnikom Francetom Prešernom. Zbrane na otvoritvi razstave sta nagovorila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Republike Poljske Andrzej Duda. V kulturnem programu je nastopila sopranistka Izabela Kniaź ob klavirski spremljavi pianista Tadeja Horvata. Razstavo in življenje Emila Korytke je predstavil profesor dr. Nikolaj Jež.

4.–5. 6.
Podpredsednik Državnega zbora Branko Simonovič se je udeležil vrha predsednikov parlamentov držav Srednje in Vzhodne Evrope, ki potekal v Varšavi (Poljska), na katerem je sodeloval v razpravi s prispevkom Soočanje Srednje in Vzhodne Evrope z izzivi modernega časa.

3. 6.
V Državnem zboru je potekala razstava posvečena mlademu poljskemu izgnancu Emilu Korytku, ki ga je z našim slovenskim okoljem zbližala kultura. Razstavo je pripravil Državni svet v sodelovanju z Državnim zborom, Filozofsko fakulteto, Narodno in univerzitetno knjižnico ter Veleposlaništvom Republike Poljske.

 

Maj 2019

 

31. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Fiskalnega sveta dr. Davorina Kračuna, ki mu je predal letno poročilo.

V sodelovanju Državnega zbora, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je v Državnem zboru potekal prvi odprti seminar za učitelje in učiteljice osnovnih šol »Aktivno državljanstvo – Državni zbor odpira svoja vrata«. Udeležence so uvodoma nagovorili mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora, dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport ter dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

30. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Komisije za preprečevanje korupcije gospoda Borisa Štefaneca, ki mu je predal letno poročilo.

29.–30. 5.
Skupina prijateljstva s Poljsko pod vodstvom Suzane Lep Šimenko je gostila delegacijo poljsko-slovenske parlamentarne skupine Sejma Republike Poljske, ki jo je vodil predsednik skupine Kazimierz Gwiazdowski. Delegacijo poljsko-slovenske parlamentarne skupine so ločeno sprejeli predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, člani Odbora za kulturo, Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. Delegacijo Sejma Republike Poljske so v Državnem zboru sprejeli tudi člani Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pod vodstvom Zvonka Černača.

29. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel delegacijo Parlamentarne skupščine Mediteranskih držav pod vodstvom predsednice Skupščine Alie Bouran, ki je v pogovoru poudarila ključno vlogo te medparlamentarne organizacije, ki podpira tudi delo drugih mednarodnih organov, odgovornih za spodbujanje varnosti, stabilnosti in miru v evro-sredozemski regiji. Kot pomembno temo sodelovanja je navedla tudi področje okolja in klimatske spremembe, izpostavila pa je tudi vprašanje migracij ter druge politične in socialno-ekonomske teme skupnega interesa.

28. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Vlade Republike Severne Makedonije Zorana Zaeva, ki je bil na uradnem obisku v Republiki Sloveniji.

23. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Republike Finske Saulija Väinämöja Niinistöja, ki je bil na uradnem obisku v Republiki Sloveniji. Predsednika sta spregovorila o predvidenih glavnih poudarkih finskega predsedovanja Svetu EU, ki ga bodo prevzeli 1. julija. Med prednostnimi temami je finski predsednik izpostavil podnebne spremembe. Predsednika sta se v pogovoru dotaknila tudi prihodnosti Evropske unije, Brexita in evropske perspektive Zahodnega Balkana.

22. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je srečal s predsednikom Vrhovnega sodišča mag. Damijanom Florjančičem, ki mu je predal Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2018.

20.–28. 5.
Državni zbor se je sestal na 8. redni seji, na kateri so poslanke in poslanci obravnavali 19 točk dnevnega reda.

20. 5.
V Državnem zboru je potekala razstava ob svetovnem dnevu čebel - 20. maj. Razstavljeno gradivo prikazuje dokumente, povezane z idejo o mednarodnem dnevu čebel, sklepi vlade, dopisi ministrstev, gradiva pripravljena za svetovno čebelarsko organizacijo - Apimundio, na ogled pa so bile tudi pisne podpore držav članica FAO. Razstavo sta si v okviru uradnega obiska predsednice Nacionalnega sveta Švicarske konfederacije v Republiki Sloveniji ogledala predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednica Nacionalnega sveta Švicarske konfederacije Marina Carobbio Guscetti.

19.–21. 5.
Na povabilo predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židan je bila na uradnem obisku v Republiki Sloveniji predsednica Nacionalnega sveta Švicarske konfederacije Marina Carobbio Guscetti.

17. 5.
V Državnem zboru je potekala 23. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali Predlog priporočila v zvezi z anomalijami v sistemu plač v javnem sektorju, EPA 576-VIII.

13. 5.
V Državnem zboru je potekala 22. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali in odločali o spremembah zakonske ureditve na področju evidentiranja nepremičnin ter vrednotenja nepremičnin. Obravnavali so tudi Predlog priporočila državnim organom v zvezi z zlorabami v pravosodju in vplivih na neodvisne sodne odločitve, EPA 569-VIII.

9. 5.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Zvezne republike Nemčije Franka Walterja Steinmeierja. Na pogovoru sta bila prisotna tudi predsednik Odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec in predsednik Skupine prijateljstva z Nemčijo mag. Branko Grims. Predsednika sta spregovorila o dobrih odnosih med državama, o bližajočih volitvah v Evropski parlament. Pozornost sta namenila Skupnemu pozivu za Evropo enaindvajsetih (21) evropskih predsednikov pred volitvami v Evropski parlament kot skupnem trudu držav članic Evropske unije za čim boljšo udeležbo na volitvah.

V Državnem zboru je potekala prireditev ob dnevu Evrope z naslovom »Praznujemo dan Evrope 2019«. Udeležence prireditve sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednik Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije Igor Peček. V kulturnem delu programa je sodeloval parlamentarni pevski zbor Kvorum.

6. 5.
Predsednik Državnega zbora je sprejel zagovornika načela enakosti Miho Lobnika, ki mu je predstavil poročilo zagovornika za leto 2018.

April 2019

 

25. 4.
V Državnem zboru je potekala 21. izredna seja, na kateri so poslanci obravnavali in odločali o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V), nujni postopek, EPA 490-VIII, o Predlogu zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), nujni postopek, EPA 491-VIII in o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-I), skrajšani postopek, EPA 492-VIII ter vse predlagane zakone tudi potrdili. S spremembami bo neto izplačilo regresa že letos višje.

23. 4.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel dijake in mentorici iz Gimnazije Rudolfa Maistra Kamnik ter Gimnazije Maribor II., ki so se marca v Merani (Italija) udeležili že 14. srečanja Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC). Naslovna tema zasedanja je bila "Kako se spoprijeti s podnebnimi spremembami". Dijaki so bili razdeljeni v štiri odbore, v okviru katerih so poglobljeno razpravljali na področjih ekologije, zdravja, človekovih pravic in politične participacije mladih. Ob koncu so sprejeli postulate, ki so jih predsedniku Državnega zbora predali in mu nekatere med njimi tudi podrobneje predstavili. V okviru zelo aktualne teme ob bližajočih volitvah v evropski parlament – kako spodbuditi politično participacijo med mladimi - pa so spregovorili tudi o znižanju starosti za pridobitev volilne pravice na 16 let.

15.–16. 4.
Poslanci so se sestali na 7. redni seji, na kateri so obravnavali osem točk dnevnega reda. Državni zbor je med drugim po skrajšanem postopku sprejel Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, EPA 419 – VIII, s katerim je preimenoval praznik, s katerim se obeležuje vrnitev Primorske k matični domovini. Na zakon je Državni svet na 4. seji izglasoval odložilni veto.

15. 4.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel Paula A. Gosarja, člana Kongresa ZDA. Sogovornika sta spregovorila o političnem sistemu v Sloveniji in v Združenih državah Amerike in o aktualnem političnem dogajanju v obeh državah. Predsednik Državnega zbora je izrazil zadovoljstvo nad ustanovitvijo skupine prijateljev Slovenije (House Friends of Slovenia Caucus) v Predstavniškem domu Kongresa. V Državnem zboru skupina prijateljstva z ZDA deluje že od leta 1993 in se je po zadnjih parlamentarnih volitvah ponovno oblikovala. Kongresnik se je srečal tudi z njenimi člani pod vodstvom predsednika Matjaža Nemca. V Državnem zboru je potekala pregledna razstava dosedanjih volitev poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Razstavo je pripravila Informacijska točka Europe Direct Savinjska.

11. 4.
Ob svetovnem dnevu Romov je v Državnem zboru potekala slovesnost, na kateri so se s kulturnim programom predstavili romski otroci iz pripravljalnega vrtca in večnamenskega centra v naselju Kerinov grm v Občini Krško, ki delujeta v okviru projekta Skupaj za znanje, katerega je na dogodku podrobneje predstavila vodja projekta dr. Barbara Kejžar.

9. 4.
Člani Odbora za zunanjo politiko pod vodstvom predsednika Matjaža Nemca so sprejeli ministra za zunanje zadeve, Evropsko unijo in sodelovanje Kraljevine Španije Josepa Borrella.

8.–12. 4.
Vodja delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope (PSSE) mag. Andrej Šircelj in članica Violeta Tomić sta se udeležila spomladanskega zasedanja PSSE, ki je potekalo v Strasbourgu v Franciji.

8.–9. 4.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je udeležil Konference predsednikov parlamentov držav članic Evropske unije in Evropskega parlamenta, ki je potekala na Dunaju (Avstrija). V prvem delu konference so predsednice in predsedniki nacionalnih parlamentov razpravljali na temo Evropske unije in njenih sosednjih držav, in pri tem izpostavljali predvsem perspektivo držav Zahodnega Balkana v Evropski uniji. V drugem delu pa so razpravljali o Evropski uniji pred evropskimi volitvami 2019 – nadaljnji razvoj sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in evropskimi institucijami.

8. 4.
V Državnem zboru je potekalo zasedanje 29. nacionalnega otroškega parlamenta, ki ga tradicionalno prireja Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Osrednja tema letošnje razprave je bila »Šolstvo in šolski sistem«, ki so jo mlade parlamentarke in parlamentarci obravnavali v štirih vsebinskih sklopih: »Šola za življenje«, »Odnosi v šoli«, »Metode in načini poučevanja/učenja« in »Učne vsebine«. Uvodoma je mlade parlamentarke in parlamentarce ter njihove mentorje nagovorila podpredsednica Državnega zbora Tina Heferle.

Ob svetovnem dnevu Romov je bila v Državnem zboru postavljenafotografska razstava Vsi otroci so naši otroci/Sa čhavora hile mengare čhavora« in spremljajočim dogodkom. Fotografije so delo avtorjev Boštjana Colariča, članic Društva zaveznikov mehkega pristanka Julije Minet in Charlene Bijou ter iz foto-arhiva zaposlenih.

5.–10. 4.
Delegacija Državnega zbora se je udeležila 140. zasedanja Skupščine Interparlamentarne unije, ki je potekalo v Dohi (Katar). Zasedanja so se udeležili člani stalne delegacije Državnega zbora Iva Dimic, Suzana Lep Šimenko in Vojko Starović.

5. 4.
V Državnem zboru je potekala okrogla miza na temo kulture dialoga in sovražnega govora, ki jo v okviru 11. Dijaške nacionalne konference organizira Dijaška organizacija Slovenije. Uvodoma je zbrane nagovorila podpredsednica Državnega zbora Tina Heferle.

Člani Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu pod vodstvom predsednice Ljudmile Novak so sprejeli učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini.

Marec 2019

 

27. 3.
Člani Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbora Državnega zbora za zdravstvo so sprejeli člane Odbora Skupščine Črne gore za zdravstvo, delo in socialno skrbstvo.

25.–28. 3.
Poslanci so se sestali na  6. redni seji, na kateri so obravnavali 10. točk dnevnega reda. Med drugim so  na predlog predsednika Vlade Marjana Šarca  za ministra za zdravje imenovali Aleša Šabedra in Simona Zajca za ministra za okolje in prostor.

22. 3.
V Državnem zboru je potekala razstava o kraških ovčarjih, najstarejši slovenski avtohtoni pasmi psov, ki je zato pod posebnim varstvom države. Avtor razstave je akademski slikar Blaž Vehovar.

V okviru projekta Aktivno državljanstvo je v Državnem zboru je potekala okrogla miza z naslovom »Zakaj z znanjem in podjetništvom odločati o prihodnosti Evropske unije?«.

21. 3.
V Državnem zboru je potekala javna predstavitev mnenj o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki jo je organiziral Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Namen javne predstavitve mnenj je bil pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti glede izgradnje, upravljanja in gospodarjenja z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

V Državnem zboru je bila na delovnem obisku delegacija Odbora za človekove pravice in svoboščine Skupščine Črne gore. Z delegacijo se je sestala Komisija Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti pod vodstvom predsednice Eve Irgl.

20. 3.
Državni zbor se je sestal na 20. izredni seji, na kateri je ponovno odločal o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, ki ga je z večino glasov tudi sprejel. Na seji Državnega zbora je po nujnem postopku potekala obravnava Predloga zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK), EPA 471-VIII, za je glasovalo 50 in proti 4. Predsednik Vlade Republike Slovenije je Državni zbor obvestil o odstopu Sama Fakina s funkcije ministra za zdravje in o odstopu Jureta Lebna s funkcije ministra za okolje in prostor.

19.–21. 3.
Na uradnem obisku v Republiki Sloveniji je bila delegacija Skupine prijateljstva Avstrija-Slovenija parlamenta Republike Avstrije pod vodstvom predsednice skupine Martine Kaufmann. Delegacija se je sestala  s predsednikom Državnega zbora mag. Dejanom Židanom, s člani Skupine prijateljstva z Republiko Avstrijo, s člani Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in s člani Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

19. 3.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je udeležil 16. konference predsednikov parlamentov Jadransko-jonske pobude (JJP), ki je potekala v Budvi, v Črni gori. Osrednji temi konference sta bili »Turizem in kultura kot skupni imenovalec, prednost in strateška zaveza držav Jadransko-jonske pobude« in »Parlamenti kot pomemben vir  krepitve sodelovanja na prioritetnih področjih Jadransko-jonske pobude«, na katerih je s prispevkom sodeloval tudi predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Predsednik mag. Dejan Židan se je na dvostranskih srečanjih sestal tudi s predsedniki parlamentov Republike Srbije, Republike Albanije, Republike Severne Makedonije in Republike Črne Gore. Skupno vsem pogovorom je bilo  približevanje držav Evropski uniji in evroatlantskim povezavam.

11. 3.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je na Ljubljanskem gradu sprejel predsednika Republike Bolgarije Rumena Radeva, ki se je mudil na uradnem obisku v Sloveniji. Oba predsednika sta spregovorila o odnosih med državama na različnih področjih, kakor tudi o prihodnosti in izzivih Evropske unije.

7. 3.
V Državnem zboru je že drugič, v organizaciji Kluba parlamentark, potekal Dan s poslanko. Namen dogodka je bil spodbujanje mlajših žensk za vstop v politiko. Udeleženke so sodelovale tudi na seji Kluba parlamentark, kjer je potekala razprava na temo »Ženske v politiki«.

6. 3.
Na povabilo predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana je bil na uradnem obisku v Sloveniji predsednik Državnega zbora Republike Avstrije mag. Wolfgang Sobotka z delegacijo. Predsednika sta spregovorila o dobrem bilateralnem sodelovanju med državama na različnih področjih skupnega interesa. Strinjala sta se, da državi delita enako vizijo Evropske unije, da mora biti uspešna, učinkovita in tudi solidarna, prav tako delita tudi interes za stabilnost Zahodnega Balkana. Predsednik Državnega zbora Avstrije se je med drugim v slovenskem parlamentu vpisal v Zlato knjigo gostov in si ogledal potek plenarnega zasedanja v veliki dvorani, kjer so ga pozdravili tudi poslanke in poslanci Državnega zbora.

4. 3.
V Državnem zboru je potekala slovesnost ob 60. obletnici parlamentarne zgradbe. Navzoče so nagovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca ter generalna sekretarka Državnega zbora Uršula Zore Tavčar.
Slovesnosti so se udeležili nekateri, še danes živeči kamnarji in kamnoseki iz Koprive na Krasu in iz Hotavelj, ki so sodelovali pri gradnji Palače Ljudske skupščine, avtor knjige Kraški kruh Božidar Premrl in dr. Tomaž Sajovic, slovenski jezikoslovec in pedagog, ki je bil leta 1957 kiparju Karlu Putrihu model za enega bronastih kipcev na portalu stavbe.

4.–8. 3.
V Državnem zboru je potekala 5. redna seja, na kateri so poslanke in poslanci med drugim z večino glasov sprejeli rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Poslanke in poslanci so na seji Državnega zbora sprejeli tudi Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019–junij 2020. Prav tako je Državni zbor sprejel Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB, za predsednika je imenoval dr. Anžeta Logarja (SDS). Državni zbor je potrdil mandat poslancu Niku Prebilu (LMŠ). Nadomestil je poslanca dr. Darija Krajčiča, ki je odstopil. Državni zbor je z večino glasov za ministra za kulturo imenoval mag. Zorana Pozniča. Državni zbor je za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu izvolil prof. dr. Marka Pavliho.

 

Februar 2019

 

27. 2.
V Državnem zboru je v sklopu projekta Aktivno državljanstvo pred majskimi evropskimi volitvami potekala javna tribuna z mladimi v sodelovanju z mladinskimi organizacijami Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije, Mladinska mreža MaMa, Sindikat Mladi plus in Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji. Razprava je potekala v treh sklopih: Sodelovanje in udeležba mladih pri upravljanju javnih zadev, Izobraževanje in zaposlovanje in V kakšni Evropi želimo živeti?.

25. 2.
Članice in člani Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije pod vodstvom predsednika dr. Darija Krajčiča, Odbora Državnega zbora za finance pod vodstvom predsednika Roberta Polnarja in Odbora Državnega zbora za gospodarstvo pod vodstvom predsednika Gregorja Periča so v Državnem zboru sprejeli evropsko komisarko za konkurenco Margretho Vestager.

23. 2.
Državni zbor je v okviru dogajanja ob 60. obletnici parlamentarne zgradbe – podobno kot številni parlamenti po svetu – začel z uporabo instagrama na naslovu @drzavnizbor. Objave so namenjene krepitvi ugleda Državnega zbora, zato bomo predstavljali zlasti parlamentarno zgradbo, njeno arhitekturno in umetniško dediščino, obeleževali bomo državne praznike ter pomembne obletnice, povezane z oblikovanjem in razvojem slovenske države.

21. 2.
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan in predsednik Državnega zbora Republike Madžarske dr. Lászlo Kövér sta bila na skupnem obisku Prekmurja in Porabja. Predsednika sta se srečala s predstavniki slovenske manjšine na Madžarskem, prav tako sta obiskala dvojezično šolo Gornji Senik. To je bilo prvo tovrstno srečanje dveh predsednikov parlamentov v zgodovini Slovenije in Madžarske.

20. 2.
Varuhinja človekovih pravic Vlasto Nussdorfer je predsedniku Državnega zbora mag. Dejanu Židanu predala letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2018. Prav tako mu je izročila poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 in pregled uresničevanja priporočil v obdobju njenega mandata.

19. 2.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel generalnega sekretarja Srednjeevropske pobude (SEP) Roberta Antonioneja z delegacijo. Na pogovoru sta ga sprejela tudi predsednik delegacije Državnega zbora v Parlamentarni dimenziji SEP mag. Branko Grims in članica Maša Kociper.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel tradicionalne pustne like in maske s Ptujskega, na čelu s kurenti.

14. 2.
V Državnem zboru je ob 60. letnici dvojezičnega šolstva v Prekmurju potekal posvet z naslovom Dvojezično šolstvo – pogled z več zornih kotov. Posvet je organizirala Komisija za narodni skupnosti. Udeležence so uvodoma pozdravili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, predsednik Komisije za narodni skupnosti Ferenc Horváth, podpredsednik Komisije Felice Žiža in veleposlanica Republike Madžarske. Posvet je bil priložnost za seznanitev širše javnosti z omenjeno tematiko in za izmenjavo stališč ter iskanje rešitev na odprta vprašanja na tem področju.

11. 2.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Sobranja Republike Makedonije mag. Talat Xhaferija, ki je bil na uradnem obisku. Naslednji dan je predsednik Sobranja nagovoril poslanke in poslance Državnega zbora. Ta je na izredni seji ratificiral pristopni protokol Severne Makedonije k zvezi NATO.

6. 2.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Zveznega sveta Republike Avstrije Inga Appéja. Namen obiska je bila seznanitev s postopkom vpisa pravice do pitne vode v Ustavo, ki ga je Slovenija kot druga država Evropske unije izvedla leta 2016.

5. 2.
V Državnem je v organizaciji Kluba parlamentark potekala okrogla miza z naslovom Dolgotrajna oskrba, ki jo je vodila mag. Bojana Muršič, podpredsednica kluba. Udeležence okrogle mize sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in podpredsednica Državnega zbora in članica Kluba parlamentark Tina Heferle. Na okroglo mizo so bili vabljeni strokovnjaki s področja zdravstva in socialnega varstva ter drugi poznavalci področja dolgotrajne oskrbe z namenom izmenjave mnenj, predlogov in primerov dobre prakse na tem področju.

 

Januar 2019

 

28.–31. 1.
V Državnem zboru je potekala 4. redna seja na kateri so poslanke in poslanci obravnavali 20 točk dnevnega reda.

Državni zbor je na pobudo skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (PS SDS) obravnaval predlog obtožbe predsednika Vlade Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije zaradi kršitev Ustave in hujših kršitev zakona in ga z večino glasov zavrnil.

Med drugim je tudi zavrnil Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij, EPA 265-VIII, ki ga je predlagala skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (PS SDS).

Državni zbor je sprejel sklep o sestavi dveh preiskovalnih komisij, in sicer: Sklep o sestavi in imenovanju predsednika (Jani (Janko) Möderndorfer), podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018, EPA 379-VIII ter Sklep o sestavi in imenovanju predsednice (Jelka Godec), podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom, EPA 381-VIII.

Prav tako je Državni zbor na predlog skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožefom Horvatom (PS NSi) obravnaval in potrdil Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so posredno ali neposredno vplivali na domnevno negospodarne ali protipravne odločitve Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., (v nadaljevanju: DUTB) v zvezi s prenosom, upravljanjem in prodajo terjatev bank ali drugega premoženja, drugimi ukrepi iz njene pristojnosti ter upravljanjem družbe, vplivali na odločitve Banke Slovenije, vlade, državnega zbora, drugih državnih organov, ter na odločitve drugih domačih in tujih pravnih oseb, ki so povezane s prenosom, nakupom, prodajo in upravljanjem terjatev bank ali drugega premoženja DUTB, EPA 343-VIII.

Državni zbor je odločal o predlogu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, da za varuha človekovih pravic izvoli Petra Svetino. Predlog so poslanci soglasno sprejeli.

31. 1.
Članice Kluba parlamentark so sprejele županje slovenskih občin. Zbrane sta nagovorila predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan in predsednica Kluba parlamentark Suzana Lep Šimenko, ki je uvodoma županjam predstavila delo in glavne dejavnosti kluba.

24. 1.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan z delegacijo se je v Trstu srečal s predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti ter s predstavniki Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine (FJK). V delegaciji predsednika Državnega zbora sta bila predsednica Skupine prijateljstva z Italijansko republiko mag. Meira Hot in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža. Slovenska delegacija se je v okviru obiska srečala tudi s predsednikom Deželnega sveta Avtonomne dežele Furlanije-julijske krajine Pierom Maurom Zaninom, predsednikom Avtonomne dežele Furlanije-julijske krajine Massimilianom Fedrigo in županom Občine Trst Robertom Dipiazzo. Obiskali so tudi uredništvo Primorskega dnevnika ter Srednjeevropski inštitut za zgodovino in kulturo Josip Pangerc.

23. 1.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel državno ministrico za evropske zadeve Irske Helen McEntee. Prav tako sta jo sprejela predsednik Odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec in predsednik Odbora za zadeve EU dr. Darij Krajčič.

21. 1.
V Državnem zboru je potekal posvet z naslovom Aktivno državljanstvo: Zakaj na EU volitve. Posveta se je udeležilo vseh osem slovenskih poslank in poslancev v Evropskem parlamentu; Franc Bogovič, mag. Tanja Fajon, Alojz Peterle, dr. Igor Šoltes, Patricija Šulin, Romana Tomc, Ivo Vajgl, dr. Milan Zver. Udeležence posveta je nagovoril in se jim zahvalil za sodelovanje gostitelj predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan.

21. – 25. 1.
Delegacija Državnega zbora v sestavi: vodja mag. Andrej Šircelj, člana dr. Milan Brglez in Violeta Tomič ter nadomestni članici Andreja Zabret in Maša Kociper (PSSE), se je udeležila zimskega zasedanja Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PSSE) v Strasbourgu v Franciji.

11. 1.
V Državnem zboru je potekala javna predstavitev mnenj o pomenu znanosti, raziskav in inovacij za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije, ki jo je organiziral Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Namen javne predstavitve mnenj je bil pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti glede navedenih področij,kot podlago za pripravo Predloga zakona o znanstveno raziskovalni dejavnosti.

10. 1.
V veliki dvorani Državnega zbora je potekala slavnostna akademija, ki sta jo ob 25. obletnici sprejema Republike Slovenije v Svet Evrope organizirala Državni zbor in Društvo poslancev 90. Uvodoma je navzoče nagovoril in pozdravil predsednik Društva poslancev 90, dr. Mitja Slavinec. Slavnostni govornik pa je bil predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Prav tako so bili na slavnostni akademiji vabljeni govorci nekdanji poslanci Državnega zbora Lojze Peterle, Darja Lavtižar Bebler in Ivo Hvalica. Za pester kulturni program slavnostne akademije je poskrbel parlamentarni ansambel Parlament Dixie band.

9. 1.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je sprejel predsednika Republike Ciper Nicosa Anastasiadesa, ki je bil na uradnem obisku v Sloveniji. Predsednika sta se pogovarjala predvsem o prihodnosti EU in bližajočih se evropskih volitvah, o zdravstvenem sistemu obeh držav, pomembnosti izboljševanja zdravstvene oskrbe za državljane, prav tako pa o dogajanju na Bližnjem vzhodu in drugih mednarodnih aktualnih temah ter o  krepitvi medparlamentarnega sodelovanja.

8. 1.
Predsednik Državnega zbora je sprejel kolednike iz Misijonskega središča Slovenije. Koledniki po starodavnih običajih prinašajo mir, pogum in blagoslov ter sprejemajo darove za dobrodelne namene, tokrat bodo zbrana sredstva namenili za več projektov slovenskih misijonarjev. 

 


 

Legenda - pomen kratic (po abecednem vrstnem redu):

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
IMNS - Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
NP- nepovezani poslanci
NSi - Nova Slovenija - krščanski demokrati
SD - Socialni demokrati
SDS - Slovenska demokratska stranka
SMC - Stranka modernega centra (prej: Stranka Mira Cerarja)
ZaAB - Zavezništvo Alenke Bratušek
ZL - Združena levica

 

 


 

Besedo "poslanec" uporabljamo enakovredno za oba spola.

 

Aktivne povezave v besedilu vodijo na Sporočila za javnost oziroma druge dele spletnega portala.

 

Dosedanje kronologije:

Državni zbor 1992-2007- kronologija dogodkov (PDF 235 KB)

Kronologija Državnega zbora v mandatu 2004-2008 (PDF 156 KB)

Kronologija Državnega zbora v mandatu 2008-2011 (PDF 159 KB)

Kronologija preteklih mandatov

 

 

Pojasnilo

V Državnem zboru na različne načine spremljamo aktualne dogodke in odločitve. Nekaterim namenjamo posebno pozornost in jih beležimo v rubriki Kronologija dogodkov.[1] Tako lahko javnost tekoče spremlja najaktualnejše in najpomembnejše odločitve Državnega zbora, pa tudi nekatera druga področja njegovega delovanja.

Osnovno vodilo pri izboru dogodkov so tri temeljne funkcije, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti: zakonodajna, volilna in nadzorna funkcija. V okviru zakonodajne funkcije časovno in vsebinsko prikazujemo sprejetje najpomembnejših oziroma najaktualnejših zakonov, odlokov, sklepov ter drugih aktov. V okviru volilne funkcije prikazujemo predvsem izvolitev in imenovanje funkcionarjev, spremembe v sestavi in podobno, v okviru nadzorne funkcije pa morebitne interpelacije, ustanovitev preiskovalnih komisij in druge pobude za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij. Dogodki so zajeti po subjektivnem izboru avtoric kronologije; tako so pogosto omenjene kulturne prireditve, obiski in podobni zanimivi dogodki, ki jih v Državnem zboru ni malo. Vsi dogodki, skupaj s tistimi, ki so na voljo tudi v drugih rubrikah, sestavljajo mozaik najpomembnejšega dogajanja v Državnem zboru.

Kronologija je rezultat dela in sodelovanja več različnih služb v Državnem zboru. Ob sodelovanju Službe za odnose z javnostmi je od leta 2013 dalje kronologija dogodkov dostopna neposredno na spletnem portalu Državnega zbora.[2] Z letom 2014 se dogodki iz kronologije prevajajo tudi v angleški jezik, za kar skrbi Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje.[3] Na takšen način želimo približati parlamentarno dogajanje tudi tuji zainteresirani javnosti. Kronologija je obogatena s fotografijami, za kar skupaj z objavo poskrbijo v Službi za odnose z javnostmi.[4]

 

Viri

Državni zbor, spletni portal.
Državni zbor. Informacijski sistem Državnega zbora - podatkovne zbirke Državnega zbora.
Podatki službe Mandatno-volilne komisije Državnega zbora.
Magnetogrami sej delovnih teles in sej Državnega zbora.
Državna volilna komisija, spletno mesto.
IUS-INFO, spletno mesto.
RTV, MMC, spletno mesto.
Slovenska tiskovna agencija, spletno mesto.
Uradni list Republike Slovenije, spletno mesto.
Ustavno sodišče Republike Slovenije, spletno mesto.
Zakon o poslancih, Uradni list Republike Slovenije št. 48/1992 in spremembe.
Zakon o volitvah v Državni zbor, Uradni list Republike Slovenije št. 44/1992 in spremembe. 


 

[1] Besedilo za kronologijo dogodkov pripravljata dr. Katarina Žagar iz Raziskovalnega oddelka in mag. Tatjana Krašovec, vodja Raziskovalno-dokumentacijskega sektorja.

[2] Pred tem so bile kronologije dostopne v obliki raziskovalnih nalog: T. Krašovec (2006): Vloga parlamenta - Skupščine Republike Slovenije v osamosvajanju (Kronologija dogodkov in odločitev), T. Krašovec in K. Žagar (2007): Državni zbor 1992-2007- kronologija dogodkov, K. Žagar in T. Krašovec (2008): Kronologija Državnega zbora v mandatu 2004-2008 in K. Žagar (2011): Kronologija Državnega zbora v mandatu 2008-2011.

[3] Prevod: Nina Barlič in Sandra Kos Cerar.

[4] Mag. Borut Peršolja, Služba za odnose z javnostmi.