Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
23.09.2021
2141-VIII
S 2528
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (prenovitev)
23.09.2021
2137-VIII
U 1022
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pristopu Evropske unije h Konvenciji o priznavanju in izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih zadevah
22.09.2021
2134-VIII
S 2527
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave) 28. septembra 2021 v Bruslju
22.09.2021
2133-VIII
S 2526
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 29. septembra 2021 v Bruslju
17.09.2021
2128-VIII
S 2525
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in upravljalnih ukrepov za ohranitev južnega modroplavutega tuna
17.09.2021
2121-VIII
S 2519
Stališče Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani glede Gibraltarja
16.09.2021
2119-VIII
S 2518
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. septembra 2021 v Bruslju
16.09.2021
2126-VIII
S 2524
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Konvenciji o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika glede sklepa o razmejitvi in priporočila o upravljanju morskega zavarovanega območja Severnoatlantskega toka in podmorske gore Evlanova (North Atlantic Current and Evlanov Seamount, NACES)
16.09.2021
2125-VIII
S 2523
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na osmem zasedanju pogodbenic Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic v zvezi z nekaterimi spremembami Priloge 3 k Sporazumu
16.09.2021
2124-VIII
S 2522
Stališče do predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (program Ustvarjalna Evropa)
16.09.2021
2122-VIII
S 2520
Stališče do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede spremembe opredelitve »zrnja« ali »zrn« Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995
16.09.2021
2123-VIII
S 2521
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah
10.09.2021
2113-VIII
U 1021
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih zelenih obveznicah
02.09.2021
2098-VIII
S 2517
Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo
27.08.2021
2092-VIII
S 2516
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem strateških prednostnih nalog EU in Tunizije, dokler EU in Tunizija ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov
Page 1 of 200