Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
16.09.2021
2119-VIII
S 2518
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. septembra 2021 v Bruslju
10.09.2021
2113-VIII
U 1021
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih zelenih obveznicah
02.09.2021
2098-VIII
S 2517
Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo
27.08.2021
2092-VIII
S 2516
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem strateških prednostnih nalog EU in Tunizije, dokler EU in Tunizija ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov
27.08.2021
2090-VIII
S 2514
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Jordanijo, dokler EU in Jordanija ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov
27.08.2021
2091-VIII
S 2515
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom, dokler EU in Egipt ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov
27.08.2021
2089-VIII
S 2513
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim pridružitvenim sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Libanonom, dokler EU in Libanon ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov
27.08.2021
2086-VIII
S 2510
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/1919, (EU) 2021/91 in (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah zunaj Unije
27.08.2021
2085-VIII
S 2509
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi in delovanju ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1053/2013
27.08.2021
2088-VIII
S 2512
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Alžirijo, dokler EU in Alžirija ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov
27.08.2021
2087-VIII
S 2511
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2019/440 o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko ter njegovega Protokola o izvajanju
27.08.2021
2083-VIII
S 2507
Stališče Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Gambijo
27.08.2021
2084-VIII
S 2508
Stališče Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Irakom
27.08.2021
2082-VIII
S 2506
Stališče Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Bangladešem
27.08.2021
2077-VIII
U 1020
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo
Page 1 of 200