Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:

13. 1. 2022
2420-VIII S 2593 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 17. januarja 2022 v Bruslju
13. 1. 2022
2422-VIII U 1044 Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto
13. 1. 2022
2435-VIII S 2594 Stališče do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij - Naši odpadki, naša odgovornost: Pošiljke odpadkov v čistem in bolj krožnem gospodarstvu
13. 1. 2022
2436-VIII S 2595 Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za tla do leta 2030: Koristi zdravih tal za ljudi, hrano, naravo in podnebje
13. 1. 2022
2419-VIII S 2592 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 18. januarja 2022 v Bruslju
23. 12. 2021
2383-VIII U 1042 Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/138/ES glede sorazmernosti, kakovosti nadzora, poročanja, dolgoročnih jamstvenih ukrepov, makrobonitetnih orodij, tveganj glede trajnosti, nadzora skupin in čezmejnega nadzora
23. 12. 2021
2384-VIII U 1043 Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo in reševanje zavarovalnic in pozavarovalnic ter spremembi direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 ter uredb (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 648/2012
23. 12. 2021
2388-VIII S 2591 Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za boj proti antisemitizmu in negovanje judovskega življenja (2021–2030)
20. 12. 2021
2377-VIII U 1041 Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2014/59/EU v zvezi z bonitetno obravnavo globalnih sistemsko pomembnih skupin institucij s strategijo reševanja z več vstopnimi točkami in metodologijo za posredni vpis instrumentov, primernih za izpolnjevanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti
17. 12. 2021
2378-VIII S 2590 Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Načrt izrednih ukrepov za zagotavljanje preskrbe s hrano in prehranske varnosti v kriznih časih
15. 12. 2021
2367-VIII S 2589 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 20. decembra 2021 v Bruslju
10. 12. 2021
2344-VIII S 2588 Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije
10. 12. 2021
2343-VIII S 2587 Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih
9. 12. 2021
2336-VIII S 2582 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 14. decembra 2021 v Bruslju
9. 12. 2021
2338-VIII S 2584 Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 13. decembra 2021 v Bruslju
Page 1 of 200