Zadeve Evropske unije v Državnem zboru

Iskalnik
Vsebina:Drugi evid. podatki:
Naslov:EPA:EU oznaka:
14.10.2021
2207-VIII
S 2543
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Unije zastopa na letnih posvetovanjih z Združenim kraljestvom za dogovor o celotnih dovoljenih ulovih
14.10.2021
2199-VIII
U 1034
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/842 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma
14.10.2021
2198-VIII
U 1033
Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij »Pripravljeni na 55«: uresničevanje podnebnega cilja EU za leto 2030 na poti do podnebne nevtralnosti
14.10.2021
2187-VIII
S 2542
Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 18. oktobra 2021 v Luksemburgu
14.10.2021
2186-VIII
S 2541
Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na rednem zasedanju Evropskega sveta 21. in 22. oktobra 2021 v Bruslju
14.10.2021
2184-VIII
S 2540
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 19. oktobra 2021 v Luksemburgu
14.10.2021
2197-VIII
U 1032
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/1814 glede količine pravic za vključitev v rezervo za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov do leta 2030
14.10.2021
2194-VIII
U 1029
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/631 glede krepitve standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila v skladu s povečano podnebno ambicijo Unije
14.10.2021
2196-VIII
U 1031
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi s prispevkom letalstva k cilju Unije glede zmanjšanja emisij v celotnem gospodarstvu in ustreznem izvajanju globalnega tržnega ukrepa
14.10.2021
2195-VIII
U 1030
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, Sklepa (EU) 2015/1814 o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov ter Uredbe (EU) 2015/757
14.10.2021
2191-VIII
U 1026
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spodbujanja energije iz obnovljivih virov ter razveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2015/652
14.10.2021
2189-VIII
E 173
Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi z obveščanjem o poravnavi v okviru globalnega tržnega ukrepa za operatorje zrakoplovov s sedežem v Uniji
14.10.2021
2193-VIII
U 1028
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta
14.10.2021
2183-VIII
U 1024
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah
14.10.2021
2182-VIII
U 1023
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o prestrukturiranju okvira Unije za obdavčitev energentov in električne energije (prenovitev)
Page 1 of 200