Predlogi zakonov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih 2039-VIII
20.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPos-F
Zakon za urejanje položaja študentov 2040-VIII
20.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUPŠ-1
Zakon o dopolnitvi Zakona o tujcih 2041-VIII
20.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZTuj-2G
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 2038-VIII
16.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPIZ-2N
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 2037-VIII
16.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZVISJV-1B
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2033-VIII
13.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOFVI-M
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci 2017-VIII
01.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOA-B
Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti 2004-VIII
29.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZrID
Zakon o spremembah Zakona o zdravstveni inšpekciji 2005-VIII
29.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZZdrI-C
Zakon o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze 1991-VIII
24.06.2021
Predlog zakona - zadeva
MASPZS-1
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 1993-VIII
24.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZISDU-3D
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov 1997-VIII
24.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUAIS-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu 1977-VIII
22.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZJSRS-I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih 1978-VIII
22.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSVarPre-H
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 1979-VIII
22.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUPJS-J
Page 1 of 13