Predlogi aktov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Deseto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 za leto 2019 2042-VIII
22.07.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. 2036-VIII
15.07.2021
Predlog akta - zadeva
Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2019 in 2020 2021-VIII
08.07.2021
Predlog akta - zadeva
Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Ljubljani 2019-VIII
05.07.2021
Predlog akta - zadeva
Osmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji 2012-VIII
01.07.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2020 2007-VIII
30.06.2021
Predlog akta - zadeva
Šestindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020 2008-VIII
30.06.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2020 2009-VIII
30.06.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020 2010-VIII
30.06.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o. na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 31. 3. 2021 1998-VIII
28.06.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2020 in Finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2021 1981-VIII
24.06.2021
Predlog akta - zadeva
Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2020 1995-VIII
24.06.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020 1994-VIII
24.06.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2020, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2020 in Finančni načrt in Načrt dela Agencije za trg vrednostnih papirjev za leti 2021 in 2022 1952-VIII
16.06.2021
Predlog akta - zadeva
Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 1950-VIII
16.06.2021
Predlog akta - zadeva
OdUVŠUP
Page 1 of 3