Predlogi aktov

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Predlog za imenovanje zagovornika načela enakosti 1965-VIII
21.06.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za imenovanje članice Sveta Banke Slovenije - viceguvernerke 1964-VIII
21.06.2021
Predlog akta - zadeva
Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1951-VIII
16.06.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2020, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2020 in Finančni načrt in Načrt dela Agencije za trg vrednostnih papirjev za leti 2021 in 2022 1952-VIII
16.06.2021
Predlog akta - zadeva
Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 1950-VIII
16.06.2021
Predlog akta - zadeva
OdUVŠUP
Poročilo Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leto 2020 1948-VIII
14.06.2021
Predlog akta - zadeva
Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija 1944-VIII
10.06.2021
Predlog akta - zadeva
Vmesno poročilo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica 1938-VIII
09.06.2021
Predlog akta - zadeva
Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2020 1930-VIII
03.06.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2020 1931-VIII
03.06.2021
Predlog akta - zadeva
Šestmesečni program predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU s prednostnimi nalogami predsedstva v drugi polovici leta 2021 1980-VIII
03.06.2021
Predlog akta - zadeva
Zahteva Okrajnega sodišča v Kranju, Kazenski oddelek, za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper sodnika Igorja Fortuna 1923-VIII
31.05.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo Banke Slovenije 2020 z letnim obračunom Banke Slovenije 2020 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2021 1921-VIII
28.05.2021
Predlog akta - zadeva
Letno poročilo o delu policije za leto 2020 1915-VIII
27.05.2021
Predlog akta - zadeva
Posebno poročilo Zagovornika načela enakosti "Položaj gluhih v izobraževalnem sistemu" 1908-VIII
26.05.2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 4