Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva 1963-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZNUPZ
Zakon o ustavitvi postopkov o prekrških po 14. točki prvega odstavka 57. člena v povezavi z drugo in tretjo točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in povrnitvi škode zaradi neustavne prepovedi omejitve gibanja in zbiranja prebivalstva zaradi preprečitve vnosa oziroma širjenja nalezljive bolezni covid-19 v državi in s tem povezanih izrečenih kazenskih sankcij za kršitve teh prepovedi oziroma omejitev 1962-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUPPPŠOG
Gradbeni zakon 1961-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
GZ-1
Zakon o urejanju prostora 1960-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUreP-3
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko 1959-VIII
18.06.2021
Predlog zakona - zadeva
MPUEMS-C
Pobuda za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov 1957-VIII
17.06.2021
Predlog zakona - zadeva
Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1951-VIII
16.06.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini 1953-VIII
16.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZT-1C
Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2020, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2020 in Finančni načrt in Načrt dela Agencije za trg vrednostnih papirjev za leti 2021 in 2022 1952-VIII
16.06.2021
Predlog akta - zadeva
Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 1950-VIII
16.06.2021
Predlog akta - zadeva
OdUVŠUP
Zakon o spremembah Zakona o urejanju trga dela 1949-VIII
14.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUTD-G
Poročilo Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o delu za leto 2020 1948-VIII
14.06.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 1947-VIII
11.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPPPPEU
Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija 1944-VIII
10.06.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o dopolnitvi Zakona delovnih in socialnih sodiščih 1943-VIII
10.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZDSS-1A
Page 1 of 17