Zakoni in akti v obravnavi - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 2046-VIII
27.07.2021
Predlog akta - zadeva
Deseto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 za leto 2019 2042-VIII
22.07.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon za urejanje položaja študentov 2040-VIII
20.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUPŠ-1
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih 2039-VIII
20.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPos-F
Zakon o dopolnitvi Zakona o tujcih 2041-VIII
20.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZTuj-2G
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 2038-VIII
16.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZPIZ-2N
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 2037-VIII
16.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZVISJV-1B
Predlog za imenovanje člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. 2036-VIII
15.07.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2033-VIII
13.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOFVI-M
Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2019 in 2020 2021-VIII
08.07.2021
Predlog akta - zadeva
Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Ljubljani 2019-VIII
05.07.2021
Predlog akta - zadeva
Osmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji 2012-VIII
01.07.2021
Predlog akta - zadeva
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci 2017-VIII
01.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZOA-B
Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2020 2007-VIII
30.06.2021
Predlog akta - zadeva
Šestindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020 2008-VIII
30.06.2021
Predlog akta - zadeva
Page 1 of 15