Sprejeti zakoni

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 2138-VIII
10.11.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZUODNO-I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 2136-VIII
20.10.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZIPRS2122-B
Zakon o oskrbi z električno energijo 1933-VIII
20.10.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOEE
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci 2017-VIII
20.10.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOA-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 2037-VIII
20.10.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZVISJV-1B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 1855-VIII
20.10.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZDDPO-2S
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji 1922-VIII
20.10.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZODPol-G
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2033-VIII
20.10.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOFVI-M
Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 1973-VIII
29.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZZSISZ
Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1836-VIII
29.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPIZ-2K
Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje 1914-VIII
24.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZNDM-2F
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov 1997-VIII
24.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZUAIS-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 1993-VIII
24.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZISDU-3D
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom 694-VIII
22.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
BSEODO
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju 2099-VIII
22.09.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZCestn-C
Page 1 of 200