Zakonodaja   Sprejeti zakoni in akti

Sprejeti zakoni in akti - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije 1912-VIII
04.06.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdUZ62a
Obvestilo predsednika Vlade o odstopu mag. Lilijane Kozlovič s funkcije ministrice za pravosodje 1934-VIII
04.06.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 1716-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZSDP-1E
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev 1754-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPPPK-B
Zakon o spremembah Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev 1727-VIII
28.05.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZPVGPŽ-A
Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 1680-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Resolucija o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 1735-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
ReNPRP30-A
Predlog za imenovanje članov strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor 1779-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnikov na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 1820-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novi Gorici 1822-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o imenovanju članov Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije 1877-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 1799-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija 1878-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov 1800-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom 1801-VIII
28.05.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Page 1 of 200