Zakonodaja   Sprejeti zakoni in akti

Sprejeti zakoni in akti - Enostavni pregled

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Datum obj. v Uradnem listu
Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 2153-VIII
18.11.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdPSD22–24-A
Predlog za razrešitev namestnice varuha človekovih pravic 2203-VIII
18.11.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije 2254-VIII
18.11.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o imenovanju podpredsednice Mandatno-volilne komisije 2278-VIII
18.11.2021
Dokument
Sklep o pravici nadomeščanja poslanke Državnega zbora, ki opravlja funkcijo državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade 2277-VIII
16.11.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Odstop s funkcije poslanca Državnega zbora 2250-VIII
15.11.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 2138-VIII
10.11.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZUODNO-I
Predlog za izvolitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 2205-VIII
10.11.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 1950-VIII
26.10.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
OdUVŠUPNM
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču na Ptuju 2135-VIII
26.10.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklepa o razrešitvi članice in prenehanju mandata člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 2201-VIII
26.10.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov 2202-VIII
26.10.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Šestindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2020 s predlogom priporočila 2008-VIII
26.10.2021
Besedilo akta poslano Uradnemu listu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 2136-VIII
20.10.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZIPRS2122-B
Zakon o oskrbi z električno energijo 1933-VIII
20.10.2021
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZOEE
Page 1 of 200