Predlogi zakonov - konec postopka

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju 2099-VIII
03.09.2021
Predlog zakona - zadeva
ZCestn-C
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom 0694-VIII
27.08.2021
Predlog zakona - zadeva
BSEODO
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 2074-VIII
27.08.2021
Predlog zakona - zadeva
MDPEKMPP-A
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 2080-VIII
27.08.2021
Predlog zakona - zadeva
MEKPPKZ-B
Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji 2081-VIII
27.08.2021
Predlog zakona - zadeva
MKPPKZ-A
Zakon o dopolnitvi Zakona o tujcih 2041-VIII
20.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZTuj-2G
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov 2013-VIII
01.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZTFI-1B
Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij 2014-VIII
01.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZBNIP
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici 2016-VIII
01.07.2021
Predlog zakona - zadeva
ZHKO-2
Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 1992-VIII
24.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUOPPKP21
Zakon o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze 1991-VIII
24.06.2021
Predlog zakona - zadeva
MASPZS-1
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 1993-VIII
24.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZISDU-3D
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov 1997-VIII
24.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZUAIS-B
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu 1977-VIII
22.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZJSRS-I
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih 1978-VIII
22.06.2021
Predlog zakona - zadeva
ZSVarPre-H
Page 1 of 200