Predlogi zakonov - konec postopka - Izbran dokument

1963-VIII Amandma (K 38. členu) 05.07.2021 [SAB - Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek, LMŠ - Poslanska skupina Liste Marjana Šarca, SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov, sprejet]

Evidenčni podatki

Vrsta dokumenta: Amandma
Naslov zadeve: Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva
Datum vložitve: 05.07.2021
EPA: 1963 - VIII
Kratica: ZNUPZ
Faza: druga obravnava DZ - nujni postopek
Vrsta postopka: nujni
Predlagatelj: Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek
Odločitev: sprejet
Rezultat glasovanja: Kvorum 89 Za 45 Proti 44
Datum in čas glasovanja: 07.07.2021 16:32:37
Seja DZ: 24. Redna
Zveza: K 38. členu
Obrazložitev: Namen zakona nikakor ne sme biti privatizacija javnega zdravstva, zato s tem amandmajem določamo vrstni red zapolnitve prostih zmogljivosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Tako se bo najprej zapolnilo proste zmogljivosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži in šele nato zasebnikov. Predlagamo jasen vrstni red, po katerem bi - glede na zmogljivosti - čakalne dobe najprej reševali javni zdravstveni zavodi, nato koncesionarji in šele nazadnje zasebniki. Pri čemer lahko slednji v izogib razkroju javnega zdravstva sodelujejo le v omejenem časovnem obdobju in z omejenimi finančnimi sredstvi. Rešitev za skrajšanje čakalnih vrst moramo tako nujno iskati najprej v okviru javne mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Ti bi tudi morali imeti prednost na nacionalnem razpisu. Le izjemoma, če javni sistem ne zmore sanirati nastale situacije, pa se kot skrajni in časovno omejen ukrep lahko dopusti možnost, da se v razpis vključi tudi zasebne izvajalce zdravstvenih storitev. Z amandmajem še dodatno opredeljujemo merila, na podlagi katerih minister za zdravstvo, za namen nacionalnega razpisa, določi vrste zdravstvenih storitev ter njihovo število. Tako odgovarjamo na dejstvo in bojazen, da se bo večji delež zahtevnejših in finančno bolj obremenjujočih storitev prepustil v izvajanje javnim zdravstvenim zavodom, zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti pa bodo opravljali zgolj lažje storitve, z večjim finančnim izkupičkom.
Vsebina
Člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(postopek izvedbe nacionalnega razpisa)

(1) Ministrstvo pristojno za zdravje opravi končni izbor ponudnikov izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki se lahko prijavijo na nacionalni razpis iz prejšnjega odstavka tega člena, katerega namen je skrajševanje nedopustno dolgih čakalnih dob, glede na zmogljivosti izvajalcev, po naslednjem vrstnem redu: javni zdravstveni zavodi, zasebni zdravstveni izvajalci s koncesijo, zasebni izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali so vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru, da so zmogljivosti in kapacitete pri prej kaskadno navedenih izvajalcih zapolnjene se za namene zmanjševanja števila čakajočih pacientov le te lahko napoti tudi v tujino.

(2) Merila, na podlagi katerih minister pristojni za zdravstvo s sklepom določi vrste zdravstvenih storitev ter njihovo število, so:
    − čakalna doba za izvedbo zdravstvene storitve posamezne vrste,
    − vpliv čakalne dobe na poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta in
    − vpliv čakalne dobe na trajanje delavčeve odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov.

(3) Vsi izvajalci zdravstvenih storitev morajo storitve, ki so razpisane z nacionalnim razpisom iz prvega odstavka tega člena, izvajali pod pogoji, kot veljajo za javne zdravstvene zavode.

(4) Izvajalci zdravstvenih storitev, ki niso javni zdravstveni zavodi, storitev ki so razpisane z nacionalnim razpisom iz prvega odstavke tega člena, ne smejo opravljati z zaposlenimi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas v javnem zdravstvenem zavodu.

(5) Izvajalec zdravstvenih storitev, ki ni javni zdravstveni zavod, je dolžan v celoti povrniti vse stroške zdravstvenih storitev, ki so potrebne za odpravo posledic morebitnih zapletov, do katerih je prišlo na podlagi nacionalnega razpisa iz prvega odstavka tega člena.

(6) V sklepu iz tretjega odstavka 36. člena, ki se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje, se določi tudi:
1. navedba, da gre za nacionalni razpis za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev,
2. predviden obseg zdravstvenih storitev po posameznih vrstah zdravstvenih storitev,
3. predviden začetek izvajanja zdravstvenih storitev,
4. naslov, rok in način predložitve ponudbe,
5. navedba morebitnih dodatnih pogojev, ki jih morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju,
6. zahteva po podaji izjave, da ima izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotovljeno ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje zdravstvenih storitev, ter zadostne prostorske kapacitete ter opremo,
7. merila za izbiro ponudnika,
8. naslov in datum odpiranja ponudb,
9. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
10. vzorec pogodbe iz četrtega odstavka tega člena,
11. morebitni drugi podatki.

(7) Objava sklepa iz tretjega odstavka 36. člena tega zakona predstavlja objavo nacionalnega razpisa in poziv izvajalcem zdravstvene dejavnosti k oddaji ponudb.

(8) Sklep o izbiri izvajalcev se objavi na spletni strani ministrstva pristojnega za zdravje. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

(9) Izbrani ponudnik sklene pogodbo za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev z ministrstvom, pristojnim za zdravje oz. če se dodatna sredstva zagotovijo iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, tudi z zavarovalnicami, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

(10) Izbrani ponudniki izstavijo račun plačniku najkasneje do 15. decembra v posameznem koledarskem letu za storitve, opravljene do navedenega datuma. Plačnik izvede plačilo najkasneje do 31. decembra istega leta. Kadar gre za financiranje iz sredstev proračuna Republike Slovenije oz. sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije, se zavodu za Zdravstveno zavarovanje Slovenije povrnejo sredstva iz navedenega vira najkasneje do 31. decembra istega leta.«