Predlogi zakonov - Izbran dokument

1883-VIII Amandma (K 4. členu) 01.09.2021 [SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, NSi - Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, SMC - Poslanska skupina Stranke modernega centra]

Evidenčni podatki

Vrsta dokumenta: Amandma
Naslov zadeve: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru
Datum vložitve: 01.09.2021
EPA: 1883 - VIII
Kratica: ZJRM-1B
Faza: druga obravnava - MDT
Vrsta postopka: redni
Predlagatelj: Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
Zveza: K 4. členu
Obrazložitev: S spremembo drugega odstavka se določa vsebinski odstop od veljavnega prvega odstavka 6. člena, saj določa kvalificirano obliko prekrška nedostojnega vedenja, če je takšno ravnanje usmerjeno tudi zoper uradno osebo v zvezi z uradnim poslovanjem ter zoper najvišje predstavnike oblasti Republike Slovenije ali zoper njegovega bližnjega. Glede na intenziviranje groženj poslancem in drugim visokim predstavnikom države Republike Slovenije v zadnjem času, ki so tudi javno znane in povezane z njihovimi delom oziroma pristojnostmi, je predlagana sprememba drugega odstavka na način, da se bodo primeri nedostojnega vedenja zoper uradne osebe, kadar izvajajo uradno poslovanje oziroma v zvezi z uradnim poslovanjem ter zoper taksativno naštete predstavnike države in njihove bližnje lahko prekrškovno procesirali tudi, če bodo takšna ravnanja osebno zaznale pooblaščene uradne osebe prekrškovnega organa na kraju kršitve. V tem primeru bo ravnanje torej lahko obravnavano kot prekršek, če bo nedostojno vedenje zaznala pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa na kraju kršitve, če bi posledica posega v telesno in duševno celovitost posameznika (ali skupine) zoper katerega je takšno vedenje usmerjeno lahko nastala. Opredelitev »najvišjih predstavnikov države« je smiselno povzeta po 353. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20 in 95/21), ki določa kaznivo dejanje nasilja zoper najvišje predstavnike države.
Vsebina
"V 7. členu se v prvem odstavku besedilo "od 25.000 tolarjev do 100.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 120 do 500 eurov.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se z globo od 500 do 1.000 eurov kaznuje, kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali do najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njegovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve.«.«.

V tretjem odstavku se besedilo "od 50.000 do 100.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "od 250 do 500 eurov".

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:

» (4) Kdor na javnem kraju v strnjenih naseljih, na javnih zbiranjih, ob prometnih povezavah, v turističnih krajih ali ob objektih, kjer se zbirajo otroci in mladoletniki, neposredno javno razkazuje svoje spolne organe, se kaznuje z globo od 400 do 800 eurov.

(5) Prejšnji odstavek se ne uporablja za gledališke predstave in kulturne prireditve ali dogodke, na katerih je prikazovanje spolnega organa del predstave ali prireditve, in na krajih ali v objektih, ki so posebej namenjeni vstopu, zadrževanju ali nastanitvi ljudi brez oblačil.«.

Sorodni dokumenti

Zakon o prekrških zoper javni red in mir
Uradno prečiščeno besedilo
ZJRM-UPB1
Zakon o spremembah zakona o prekrških zoper javni red in mir
Sprejet zakon
ZJRM-B
Zakon o varstvu javnega reda in miru
Sprejet zakon
ZJRM-1
Zakon o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru
Besedilo zakona poslano Uradnemu listu
ZJRM-1A
Zakon o varstvu javnega reda in miru
Amandma
ZJRM-1
Zakon o varstvu javnega reda in miru
Amandma
ZJRM-1
Zakon o varstvu javnega reda in miru
Neuradno prečiščeno besedilo
ZJRM-1-NPB1
Page 1 of 1