Zakonodaja   Prečiščena besedila

Prečiščena besedila

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji 2168-VIII
11.10.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
MKPPKZ-NPB1
Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 2167-VIII
11.10.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
MEKPPKZ-NPB1
Zakon o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 2166-VIII
11.10.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
MDPEKMPP-NPB1
Zakon o cestninjenju 2165-VIII
08.10.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZCestn-NPB3
Zakon o pravilih cestnega prometa 2072-VIII
22.09.2021
Uradno prečiščeno besedilo
ZPrCP-UPB7
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 2094-VIII
31.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZFPPIPP-NPB16
Zakon o cestah 2073-VIII
25.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZCes-1-NPB4
Zakon o parlamentarni preiskavi 2064-VIII
24.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPPre-NPB2
Zakon o kmetijstvu 2060-VIII
23.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZKme-1-NPB7
Zakon o orožju 2062-VIII
23.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZOro-1-NPB3
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 2063-VIII
23.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZEPEP-NPB3
Zakon o revidiranju 2059-VIII
20.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZRev-2-NPB3
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2061-VIII
20.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZOFVI-NPB14
Zakon o bančništvu 2050-VIII
17.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZBan-3-NPB1
Energetski zakon 2057-VIII
17.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
EZ-1-NPB5
Page 1 of 129