Zakonodaja   Prečiščena besedila

Prečiščena besedila

Iskalnik
Po vsebini:
Po naslovu zakona:
Po EPA:
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 2094-VIII
31.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZFPPIPP-NPB16
Zakon o cestah 2073-VIII
25.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZCes-1-NPB4
Zakon o parlamentarni preiskavi 2064-VIII
24.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZPPre-NPB2
Zakon o kmetijstvu 2060-VIII
23.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZKme-1-NPB7
Zakon o orožju 2062-VIII
23.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZOro-1-NPB3
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 2063-VIII
23.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZEPEP-NPB3
Zakon o revidiranju 2059-VIII
20.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZRev-2-NPB3
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2061-VIII
20.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZOFVI-NPB14
Zakon o bančništvu 2050-VIII
17.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZBan-3-NPB1
Energetski zakon 2057-VIII
17.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
EZ-1-NPB5
Zakon o zemljiški knjigi 2058-VIII
17.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZK-1-NPB8
Zakon o trgu finančnih instrumentov 2055-VIII
11.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZTFI-1-NPB2
Zakon o trgu finančnih instrumentov 2056-VIII
11.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZTFI-NPB11
Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa 2053-VIII
10.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZDPIDŠ-NPB1
Zakon o zadrugah 2054-VIII
10.08.2021
Neuradno prečiščeno besedilo
ZZad-NPB3
Page 1 of 129