Seje   Seje delovnih teles   Sodelovanje javnosti na sejah delovnih teles
Sodelovanje javnosti na sejah delovnih teles

 

Za lažjo pripravo na udeležbo na sejah delovnih teles, smo pripravili priročnik, ki bo v pomoč vabljenim na seje in vsem, ki želijo seje spremljati.

 

Seje delovnih teles so javne (odprte za javnost). Seja ali del seje lahko poteka brez navzočnosti javnosti (zaprta seja ali del seje), če delovno telo na seji obravnava gradivo, ki vsebuje tajne podatke oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona ali drugega predpisa, lahko pa tudi v drugih primerih, če tako določa Poslovnik Državnega zbora ali kadar se utemeljeno pričakuje, da se lahko v razpravi sprožijo vprašanja v zvezi s takimi podatki.

K udeležbi pri posameznih točkah dnevnega reda sej delovnih teles so lahko vabljeni različni udeleženci, in sicer z namenom, da na seji aktivno sodelujejo s predstavitvijo stališč in mnenj o obravnavani zadevi (v nadaljevanju: vabljeni na sejo).

Sej delovnih teles se lahko udeležijo tudi predstavniki splošne javnosti, ki nanje niso posebej vabljeni (v nadaljevanju: predstavniki splošne javnosti).

 

Vabljeni na sejo in predstavniki splošne javnosti v Državni zbor vstopajo skozi glavni vhod na Šubičevi ulici 4.

Ob vstopu se z osebnim dokumentom, vabljeni pa tudi s pisnim vabilom na sejo, zglasijo v recepciji (pri vhodu na desni strani).

Pri tem se spoštujejo zaščitni ukrepi proti širjenju okužbe z virusom SARS-CoV-2: nošenje maske, merjenje telesne temperature, razkuževanje rok, preveri pa se tudi izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani).  

V recepciji se jim dodeli identifikacijska kartica (vabljeni na sejo pridobijo kartico – Vabljeni na sejo, predstavniki splošne javnosti pa – Obiskovalec), ki jo na vidnem mestu nosijo ves čas zadrževanja v prostorih Državnega zbora. Recepcija vodi evidenco vabljenih na sejo in predstavnikov splošne javnosti, ki obsega: osebno ime in naslov, čas prihoda, sejo delovnega telesa, na katero je oseba namenjena, ter čas odhoda.

Po opravljeni prijavi se osebe še varnostno preverjajo, in sicer tako da vstopajo skozi detektorska vrata, prtljago pa oddajo na rentgenski pregled. Vrhnja oblačila in odvečni osebni predmeti se oddajo v garderobo in jih ni dovoljeno puščati brez nadzora v prostorih Državnega zbora.

Vabljene na sejo in predstavnike splošne javnosti do sejne sobe pospremijo receptorji, brez spremstva pa jim ni dovoljeno hoditi po zgradbi ter vstopati v delovne prostore. Državni zbor zapustijo takoj po zaključku seje, pred tem pa v recepcijo vrnejo identifikacijsko kartico. V času obiska ravnajo v skladu s Pravili o notranjem redu v Državnem zboru RS.

Informacije o dostopnosti za invalide so na voljo tukaj.

Poleg možnosti neposrednega spremljanja sej se javnost dela zagotavlja zlasti z možnostjo spremljanja neposrednega prenosa ter z informacijami na spletnem portalu Državnega zbora.

  • Snemanje in fotografiranje

Na sejah delovnih teles, ki so odprte za javnost, lahko predstavniki medijev fotografirajo oziroma snemajo ves čas trajanja seje.

Slikovno in zvočno snemanje je dovoljeno le akreditiranim predstavnikom medijev, vabljenim na sejo in predstavnikom splošne javnosti, ki spremljajo sejo, pa to ni dovoljeno.

Seje delovnih teles načeloma fotografira Služba za odnose z javnostmi in fotografije objavi na spletnem portalu Državnega zbora. Brezplačno jih je mogoče prenesti in objaviti s podpisom avtor fotografije/Državni zbor.

  • Neposredni TV-prenosi

Radiotelevizija Slovenija na posebnem nacionalnem televizijskem programu TV SLO 3 neposredno prenaša vse seje delovnih teles, ki so odprte za javnost, oziroma zagotavlja posnetke na zahtevo v spletnem arhivu. Neposreden spletni prenos svojega programa zagotavlja na 4d.rtvslo.si.

Na sejo delovnega telesa se lahko k obravnavi posameznih točk dnevnega reda s sklicem seje povabijo predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj pri posamezni točki dnevnega reda, strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti.

Vloga vabljenih na sejo je, da lahko v okviru obravnave posamezne točke dnevnega reda, h kateri so vabljeni, v uvodnem delu posamezne točke izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o zadevi, ki je predmet obravnave, ne morejo pa na seji razpravljati v okviru razprave poslancev niti s poslanci oziroma drugimi udeleženci seje polemizirati oziroma jim replicirati, prav tako pa o zadevi ne morejo glasovati.

Če na seji delovnega telesa sodeluje zelo veliko število vabljenih, lahko predsedujoči v skladu z načelom ekonomičnosti vodenja seje njihove predstavitve tudi ustrezno časovno omeji in s tem vsem vabljenim omogoči aktivno sodelovanje ter predstavitev mnenj in stališč.

  • Sedežni red

V sejni sobi, v kateri poteka seja delovnega telesa, vabljeni na sejo upoštevajo določen sedežni red in zasedejo le mesta (sedeže), ki so zanje določena. V primeru nejasnosti se obrnejo na predstavnika službe delovnega telesa, ki jih usmeri na ustrezno mesto.

V primeru prostorske stiske k mizi prisedejo le posamezni predstavniki vabljene institucije, ki sodelujejo v razpravi. V primeru večjega števila predstavnikov iste institucije za mizo izmenjaje sedi le tisti predstavnik, ki razpravlja.

  • Lista prisotnosti

Vabljeni na sejo se ob prihodu na sejo delovnega telesa podpišejo na Listo prisotnosti (rubrika: Ostali prisotni), ki jim jo da v podpis predstavnik službe delovnega telesa, na sejo katerega so bili vabljeni. V dokument čitljivo (z velikimi tiskanimi črkami) napišejo svoje ime in priimek, naziv organizacije, ki jo predstavljajo, in se podpišejo.

  • Prijava k besedi

Vabljeni z dvigom roke predsedujočemu seji delovnega telesa nakažejo, da bi želeli govoriti (imeti besedo). Svoj govor lahko začnejo, ko jim besedo da predsedujoči seje.

Preden začnejo govoriti, pritisnejo na tipko za vklop/izklop mikrofona (mikrofon je vklopljen, ko na njem sveti rdeča lučka). Ko posamezni govornik dobi besedo, se najprej predstavi (ime in priimek ter naziv institucije, ki jo predstavlja).

Ko s svojim govorom zaključi, s pritiskom na isto tipko (vklop/izklop) mikrofon izklopi. Vklopljen mikrofon omogoča pripravo dobesednega zapisa govorjene besede na seji (zvočni zapis in njegov prepis), ki se hrani v arhivu Državnega zbora in je objavljen tudi na spletnem portalu Državnega zbora.

Predstavniki splošne javnosti na seji ne smejo razpravljati, predstaviti svojega mnenja ali stališča, podajati komentarjev na dogajanje med sejo ali glasovati, vpišejo pa se na Listo prisotnosti.

Na seji ne sedijo za mizo, za katero sedijo vabljeni udeleženci seje, ampak na zanje posebej določenih sedežih ob robu sejne sobe.

Če v sejni sobi zmanjka prostora za obiskovalce, imajo prednost vabljeni na sejo in predstavniki medijev. V tem primeru službe Državnega zbora preučijo možnosti, da se predstavnikom splošne javnosti poišče drug ustrezen prostor za spremljanje seje, če takšen prostor ni na voljo, pa spremljanje seje v Državnem zboru ni mogoče.

Za red na seji delovnega telesa skrbi predsedujoči. Na seji ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede. Govorec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu seje.

Predsedujoči skrbi, da govornika med njegovim govorom nihče ne moti. V besedo mu lahko seže le predsedujoči, da ga opomni na red.

V sejnih sobah je prepovedano uživati hrano in pijačo (razen postreženih napitkov) ter uporabljati telefone.

Za kršitev reda na seji lahko predsedujoči izreče naslednje ukrepe: opomin, odvzem besede ali odstranitev s seje ali z dela seje.

Opomin se lahko izreče, če udeleženec na seji govori, čeprav mu predsedujoči ni dal besede, če drugemu govorniku sega v besedo, če govori o vprašanju, ki ni na dnevnem redu, ali če na kakšen drug način krši red na seji in določbe Poslovnika Državnega zbora.

Odvzem besede se lahko izreče udeležencu na seji, če s svojim govorom krši red na seji in določbe Poslovnika Državnega zbora, pa je bil pred tem neposredno že dvakrat opomnjen, naj spoštuje red in določbe Poslovnika Državnega zbora.

Ukrep odstranitve s seje ali z dela seje se lahko izreče udeležencu seje, če kljub dvakratnemu opominu ali odvzemu besede krši red na seji tako, da onemogoča delo delovnega telesa. Udeleženec, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora sejno dvorano takoj zapustiti.

V primeru hujše kršitve reda s strani predstavnikov splošne javnosti lahko predsedujoči odredi odstranitev vseh predstavnikov splošne javnosti, ki spremljajo sejo, lahko pa sejo tudi prekine.