Terminski program dela Državnega zbora za september 2021


TERMINSKI PROGRAM DRŽAVNEGA ZBORA
ZA SEPTEMBER 2021


PREGLED ZADEV ZA OBRAVNAVO NA SEJI ZBORA
(27 zadev in ratifikacije)

- Predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2J), skrajšani postopek, EPA 1823-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-G), skrajšani postopek, EPA 1872-VIII

- Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2F), skrajšani postopek, EPA 1914-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1C), skrajšani postopek, EPA 1953-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3D), skrajšani postopek, EPA 1993-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-B), skrajšani postopek, EPA 1997-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), druga obravnava, EPA 1168-VIII

- Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), druga obravnava, EPA 1208-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), druga obravnava, EPA 1511-VIII

- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-E), druga obravnava, EPA 1837-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-A), druga obravnava, EPA 1838-VIII

- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-I), druga obravnava, EPA 1839-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), druga obravnava, EPA 1867-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1B), druga obravnava, EPA 1883-VIII

- Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 (ZOKIPOSR), druga obravnava, EPA 1939-VIII

- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1A), druga obravnava, EPA 1943-VIII

- Predlog zakona o ustavitvi postopkov o prekrških po 14. točki prvega odstavka 57. člena v povezavi z drugo in tretjo točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in povrnitvi škode zaradi neustavne prepovedi omejitve gibanja in zbiranja prebivalstva zaradi preprečitve vnosa oziroma širjenja nalezljive bolezni covid-19 v državi in s tem povezanih izrečenih kazenskih sankcij za kršitve teh prepovedi oziroma omejitev (ZUPPPŠOG), druga obravnava, EPA 1962-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu (ZJSRS-I), druga obravnava, EPA 1977-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), druga obravnava, EPA 1978-VIII

- Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-J), druga obravnava, EPA 1979-VIII

- Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb), prva obravnava, EPA 1759-VIII

- Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), prva obravnava, EPA 1960-VIII

- Predlog gradbenega zakona (GZ-1), prva obravnava, EPA 1961-VIII

- Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), prva obravnava, EPA 2004-VIII

- Predlog deklaracije o podpori prizadevanjem za mednarodno prepoved smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov (DePMPOS), EPA 1813-VIII

- Vprašanja poslank in poslancev

- Mandatno-volilne zadeveDANDATUM
AKTIVNOST
SREDA
1. 9.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
2. 9.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 Odbor za obrambo - veliki salon
- Predlog deklaracije o podpori prizadevanjem za mednarodno prepoved smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov (DePMPOS), EPA 1813-VIII
(amandmaji k Predlogu akta se vlagajo do petka, 27. 8. 2021)

12.00 Odbor za kulturo - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), druga obravnava, EPA 1168-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do petka, 27. 8. 2021)

16.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
3. 9.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
4. 9.
NEDELJA
5. 9.
PONEDELJEK
6. 9.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
7. 9.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Odbor za finance - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3D), skrajšani postopek, EPA 1993-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-B), skrajšani postopek, EPA 1997-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), druga obravnava, EPA 1511-VIII
(amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do srede, 1. 9. 2021)

14.00 Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo - veliki salon
- Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2F), skrajšani postopek, EPA 1914-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1B), druga obravnava, EPA 1883-VIII
(amandmaji k predlogoma zakonov se vlagajo do srede, 1. 9. 2021)

19.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
8. 9.
8.00 - 9.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2J), skrajšani postopek, EPA 1823-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 2. 9. 2021)

9.00 Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - veliki salon
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), druga obravnava, EPA 1867-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 2. 9. 2021)

14.00 Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide - velika dvorana Š
- Predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-G), skrajšani postopek, EPA 1872-VIII
- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-E), druga obravnava, EPA 1837-VIII
- Predlog zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-A), druga obravnava, EPA 1838-VIII
- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-I), druga obravnava, EPA 1839-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu (ZJSRS-I), druga obravnava, EPA 1977-VIII
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), druga obravnava, EPA 1978-VIII
- Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-J), druga obravnava, EPA 1979-VIII
(amandmaji k predlogom zakonov se vlagajo do četrtka, 2. 9. 2021)

13.00 Odbor za pravosodje - veliki salon
- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1A), druga obravnava, EPA 1943-VIII
- Predlog zakona o ustavitvi postopkov o prekrških po 14. točki prvega odstavka 57. člena v povezavi z drugo in tretjo točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in povrnitvi škode zaradi neustavne prepovedi omejitve gibanja in zbiranja prebivalstva zaradi preprečitve vnosa oziroma širjenja nalezljive bolezni covid-19 v državi in s tem povezanih izrečenih kazenskih sankcij za kršitve teh prepovedi oziroma omejitev (ZUPPPŠOG), druga obravnava, EPA 1962-VIII
(amandmaji k predlogoma zakonov se vlagajo do četrtka, 2. 9. 2021)

17.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
9. 9.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

8.00 Odbor za zdravstvo - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), druga obravnava, EPA 1208-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do petka, 3. 9. 2021)

12.00 Odbor za gospodarstvo - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1C), skrajšani postopek, EPA 1953-VIII
- Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 (ZOKIPOSR), druga obravnava, EPA 1939-VIII
(amandmaji k predlogoma zakonov se vlagajo do petka, 3. 9. 2021)

12.00 Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide - veliki salon
(Rezervni termin za morebitno nadaljevanje seje)

19.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
10. 9.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- sklic seje zbora
- terminski program zbora za oktober 2021
- okvirni terminski program zbora za november 2021
SOBOTA
11. 9.
NEDELJA
12. 9.
PONEDELJEK
13. 9.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
14. 9.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles

Končni rok za vlaganje amandmajev k predlogom zakonov v drugi, tretji obravnavi rednega postopka in skrajšanem postopku ter k predlogom drugih aktov, ki bodo uvrščeni na sklic seje zbora
SREDA
15. 9.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zunanjo politiko - velika dvorana Š
- Predlogi zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb (predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb se obravnavajo po nujnem postopku, zato se amandmaji vlagajo do zaključka razprave o členih predlogov zakonov na seji odbora)
ČETRTEK
16. 9.
8.00 - 13.00 Seji stalnih komisij

9.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š

12.00 Najava časa za obravnavo zadev na seji zbora

13.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
17. 9.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- določitev časa obravnave zadev na seji zbora

12.00 Najava ustnih poslanskih vprašanj
SOBOTA
18. 9.
NEDELJA
19. 9.
PONEDELJEK
20. 9.
12.00 - 22.00 Seja zbora
TOREK
21. 9.
9.00 - 22.00 Seja zbora
SREDA
22. 9.
9.00 - 22.00 Seja zbora
ČETRTEK
23. 9.
9.00 - 22.00 Seja zbora
PETEK
24. 9.
8.00 - 10.00 Odbor za zadeve Evropske unije - veliki salon

8.00 - 10.00 Seja delovnega telesa

10.00 - 22.00 Seja zbora
SOBOTA
25. 9.
NEDELJA
26. 9.
PONEDELJEK
27. 9.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
28. 9.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA*
29. 9.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
ČETRTEK
30. 9.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles

* Če v sredo, 29. 9. 2021, ne bo 25. seje Državnega zbora, bo ta dan v celoti namenjen sejam delovnih teles.

ČAS ZASEDANJ:
Državni zbor in njegova delovna telesa zasedajo v času od 8. do 22. ure.
Kolegij predsednika Državnega zbora lahko določi tudi drugačen čas zasedanja.

Številka:060-01/20-9/
Datum: 15. 7. 2021


Dokumenti:
TP_SEPTEMBER_2021 15. 07. 2021.PDF