Seje   Program dela   Okvirni terminski program

Okvirni terminski program dela Državnega zbora za oktober 2021

OKVIRNI TERMINSKI PROGRAM DRŽAVNEGA ZBORA
ZA OKTOBER 2021


PREGLED ZADEV ZA OBRAVNAVO NA SEJI ZBORA
(10 zadev, ratifikacije in 14 zadev pogojno)

- Predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B), skrajšani postopek, EPA 2017-VIII

- Predlog dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1G), skrajšani postopek, EPA 1776-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), tretja obravnava, EPA 1168-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), tretja obravnava, EPA 1208-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), tretja obravnava, EPA 1511-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-E), tretja obravnava, EPA 1837-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-A), tretja obravnava, EPA 1838-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-I), tretja obravnava, EPA 1839-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), tretja obravnava, EPA 1867-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1B), tretja obravnava, EPA 1883-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 (ZOKIPOSR), tretja obravnava, EPA 1939-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1A), tretja obravnava, EPA 1943-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o ustavitvi postopkov o prekrških po 14. točki prvega odstavka 57. člena v povezavi z drugo in tretjo točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in povrnitvi škode zaradi neustavne prepovedi omejitve gibanja in zbiranja prebivalstva zaradi preprečitve vnosa oziroma širjenja nalezljive bolezni covid-19 v državi in s tem povezanih izrečenih kazenskih sankcij za kršitve teh prepovedi oziroma omejitev (ZUPPPŠOG), tretja obravnava, EPA 1962-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu (ZJSRS-I), tretja obravnava, EPA 1977-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), tretja obravnava, EPA 1978-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-J), tretja obravnava, EPA 1979-VIII (pogojno)

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), druga obravnava, EPA 1855-VIII

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G), druga obravnava, EPA 1922-VIII

- Predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini (ZSOOCK), druga obravnava, EPA 1927-VIII

- Predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (ZPPPPEU), druga obravnava, EPA 1947-VIII

- Predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUP), EPA 1950-VIII

- Šestindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020, EPA 2008-VIII

- Vprašanja poslank in poslancev

- Mandatno-volilne zadeve


DANDATUM
AKTIVNOST
SREDA*
29. 9.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
ČETRTEK
30. 9.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino - velika dvorana Š
- Predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUP), EPA 1950-VIII
(amandmaji k Predlogu akta se vlagajo do petka, 24. 9. 2021)

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
1. 10.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
2. 10.
NEDELJA
3. 10.
PONEDELJEK
4. 10.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
5. 10.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti - velika dvorana Š
- Šestindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020, EPA 2008-VIII

14.00 Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B), skrajšani postopek, EPA 2017-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do srede, 29. 9. 2021)

19.00 - 22.00 Seje delovnih teles
SREDA
6. 10.
8.00 - 9.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo - mala dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G), druga obravnava, EPA 1922-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 30. 9. 2021)

9.00 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor - velika dvorana Š
- Predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini (ZSOOCK), druga obravnava, EPA 1927-VIII
- Predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (ZPPPPEU), druga obravnava, EPA 1947-VIII
(amandmaji k predlogoma zakonov se vlagajo do četrtka, 30. 9. 2021)

14.00 Komisija za poslovnik - sejna soba 212
- Predlog dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1G), skrajšani postopek, EPA 1776-VIII
(amandmaji k Predlogu akta se vlagajo do četrtka, 30. 9. 2021)

14.00 Odbor za finance - velika dvorana Š
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), druga obravnava, EPA 1855-VIII
(amandmaji k Predlogu zakona se vlagajo do četrtka, 30. 9. 2021)

17.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
7. 10.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
8. 10.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- sklic seje zbora
- terminski program zbora za november 2021
- okvirni terminski program zbora za december 2021
SOBOTA
9. 10.
NEDELJA
10. 10.
PONEDELJEK
11. 10.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK
12. 10.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles

Končni rok za vlaganje amandmajev k predlogom zakonov v drugi, tretji obravnavi rednega postopka in skrajšanem postopku ter k predlogom drugih aktov, ki bodo uvrščeni na sklic seje zbora
SREDA
13. 10.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zunanjo politiko - velika dvorana Š
- Predlogi zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb (predlogi zakonov o ratifikacijah mednarodnih pogodb se obravnavajo po nujnem postopku, zato se amandmaji vlagajo do zaključka razprave o členih predlogov zakonov na seji odbora)
ČETRTEK
14. 10.
8.00 - 13.00 Seji stalnih komisij

9.00 Mandatno-volilna komisija - velika dvorana Š

12.00 Najava časa za obravnavo zadev na seji zbora

13.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
15. 10.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š

10.00 Kolegij predsednika Državnega zbora - veliki salon
- določitev časa obravnave zadev na seji zbora

12.00 Najava ustnih poslanskih vprašanj
SOBOTA
16. 10.
NEDELJA
17. 10.
PONEDELJEK
18. 10.
12.00 - 22.00 Seja zbora
TOREK
19. 10.
9.00 - 22.00 Seja zbora
SREDA
20. 10.
9.00 - 22.00 Seja zbora
ČETRTEK
21. 10.
9.00 - 22.00 Seja zbora
PETEK
22. 10.
8.00 - 10.00 Odbor za zadeve Evropske unije - mala dvorana Š

8.00 - 10.00 Seja delovnega telesa

10.00 - 22.00 Seja zbora
SOBOTA
23. 10.
NEDELJA
24. 10.
PONEDELJEK
25. 10.
Delo v poslanskih pisarnah
TOREK**
26. 10.
9.00 - 22.00 Rezervni termin za sejo Državnega zbora
SREDA**
27. 10.
Do 14.00 Posvet v poslanskih skupinah

14.00 - 22.00 Seje delovnih teles
ČETRTEK
28. 10.
8.00 - 12.00 Seje delovnih teles

12.00 - 22.00 Seje delovnih teles
PETEK
29. 10.
8.00 - 22.00 Seje delovnih teles

9.00 Odbor za zadeve Evropske unije - velika dvorana Š
SOBOTA
30. 10.
NEDELJA
31. 10.
* Če v sredo, 29. 9. 2021, ne bo 25. seje Državnega zbora, bo ta dan v celoti namenjen sejam delovnih teles.

**Če v torek, 26. 10. 2021, ne bo 26. seje Državnega zbora, bodo tega dne do 14. ure potekali posveti v poslanskih skupinah, od 14. ure dalje pa seje delovnih teles, sreda, 27. 10. 2021, bo v celoti namenjena sejam delovnih teles.

ČAS ZASEDANJ:
Državni zbor in njegova delovna telesa zasedajo v času od 8. do 22. ure.
Kolegij predsednika Državnega zbora lahko določi tudi drugačen čas zasedanja.

Številka: 060-01/21-1/
Datum: 15. 7. 2021


Dokumenti:
OKV__TP__OKTOBER 15. 07. 2021.PDF