Skupščina 1990 - 1992

PRVA DEMOKRATIČNO IZVOLJENA SKUPŠČINA

Po prvih večstrankarskih volitvah v Sloveniji po II. svetovni vojni, aprila 1990, se je Skupščina Republike Slovenije konstituirala 8. maja 1990. 9. maja so delegati za predsednika Skupščine izvolili dr. Franceta Bučarja, podpredsednika sta postala Vane Gošnik in Vitomil Pukl.
Za generalnega sekretarja Skupščine je bil imenovan Marko Herman.

Prva demokratično izvoljena Skupščina Republike Slovenije je bila po takratni ustavi še tridomna, sestavljena iz treh zborov: Družbeno političnega zbora, Zbora združenega dela in Zbora občin. Vsak zbor je štel 80 delegatk in delegatov. Zaradi različnih menjav je v mandatu 1990-1992 delovalo 242 delegatk in delegatov, ob koncu mandata jih je bilo 238.

Po takrat veljavni zakonodaji ni bilo delitve oblasti na zakonodajno in izvršno oblast, funkcija delegata pa je bila združljiva s funkcijo člana Izvršnega sveta Skupščine republike Slovenije (današnje Vlade). Tako so nekateri delegati (dr. Andrej Capuder, dr. Rajko Pirnat in Janez Janša) iz Družbeno političnega zbora (DPZ) opravljali tudi funkcije državnega sekretarja (današnjih ministrov), Zoran Thaler iz opozicijske ZSMS pafunkcijo namestnika državnegasekretarja.

Predsednik
Dr. France Bučar SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
 
Podpredsednik
  Vitodrag Pukl SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
 
Podpredsednik
  Vane Gošnik ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
 
Predsednik
Dr. Ludvik TOPLAK SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
 
Podpredsednik
  Anton PERŠAK SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
 
Delegati
  Anton ANDERLIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Milan BALAŽIC ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Roberto BATTELLI     Italijanska narodna skupnost
  Peter BEKEŠ ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Dr. Katja BOH SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
  Nada BOLCAR SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
Dr. France BUČAR SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
Dr. Stanko BUSER ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
Dr. Andrej CAPUDER SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Janez GAJŠEK SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
Mag. Boris GERL ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
  Franc GOLIJA SOS - Slovenska obrtniška stranka (DEMOS)
  Gregor GOLOBIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Vane GOŠNIK ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
  Alojz GRABNER SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Branko GRIMS SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
  Janko HALB SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Jože HOBIČ SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Mag. Spomenka HRIBAR SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Janez JANŠA SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Franko JURI ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Slavko KMETIČ SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Mag. Janez KOCIJANČIČ ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Štefan KOCIPER SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Ciril KOLEŠNIK SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Janez KOPAČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Mag. Štefan KOROŠEC ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Ivan KREFL SOS - Slovenska obrtniška stranka (DEMOS)
Mag. Lev KREFT ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Božidar KUHARIČ ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Janez LAMPRET SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Darja LAVTIŽAR BEBLER SZS - SZDL - Socialisitčna zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
  Mihaela LOGAR SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Sonja LOKAR ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Andrej MAGAJNA SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Dr. Jože MAGDIČ SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Marija MARKEŠ SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Metka MENCIN ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Mag. Julij NEMANIČ SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Mojmir OCVIRK ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Borut PAHOR ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Alojz PETERLE SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Emil Milan PINTAR ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Franc PIPAN ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Rajko PIRNAT SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Franc PIVEC ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Dr. Drago PLEŠIVČNIK ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Marjan PODOBNIK SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Ignac POLAJNAR SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Franc POTOČNIK SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Miran POTRČ ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Maria POZSONEC     Madžarska narodna skupnost
Dr. Dr. Hubert POŽARNIK SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Žarko PREGELJ ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
  Aleksandra PRETNAR ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
  Ivan PUČNIK SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Vitodrag PUKL SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
  Peter REBERC SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Izidor REJC SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
Dr. Ciril RIBIČIČ ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Mag. Dušan SEMOLIČ SZS - SZDL - Socialisitčna zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
  Jože SMOLE SZS - SZDL - Socialisitčna zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
Mag. Rudi ŠELIGO SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
Dr. Leo ŠEŠERKO ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
  Mile ŠETINC ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Mag. Matjaž ŠINKOVEC SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
  Jožef ŠKOLČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Borut ŠUKLJE SZS - SZDL - Socialisitčna zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
  Zoran THALER ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Anton TOMAŽIČ SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Ivan TOMŠE ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
  France TOMŠIČ SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
  Bogomir VAUPOTIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Andrej VERLIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Zdenka VIDOVIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Dr. Božidar VOLJČ ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
Dr. Franc ZAGOŽEN SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Zvone ŽAGAR SOS - Slovenska obrtniška stranka (DEMOS)
Mag. Viktor ŽAKELJ SZS - SZDL - Socialisitčna zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
  Andrej ŽORŽ SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Predsednik
  Ivan Bizjak SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
 
Podpredsednik
  Janez Lukač SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
 
Delegati
  Ivan ATELŠEK SZS - SZDL - Socialisitčna zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
  Stanislav BEVC SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Danijel BOŽIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Janos BUKOVEC ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Janez ČERNEJ SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Janko DEŽELAK SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Slavko DRAGOVAN SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Marjan DVORNIK SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Franci FELTRIN ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
  Isabella FLEGO     Italijanska narodna skupnost
  Karel FRANKO SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Leopold FRELIH ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Janez GALE SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
Dr. Peter GLAVIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Dr. Cveto GRADIŠAR SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Jože GRDADOLNIK SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
Dr. Slavko GREGUREC SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Vitomir GROS SOS - Slovenska obrtniška stranka (DEMOS)
  Leopold GROŠELJ ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Zvonko IVANUŠIČ SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Mag. Ljubo JAKELJ     Neodvisni (DEMOS)
  Jože JAKLIN SKZ - Slovenska kmečka zveza
  Alojz JAMNIK SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Peter JAMNIKAR ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
  Boris JEŽ SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Matjaž JEŽ ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
  Janez JERINA Neodvisni (DEMOS)
Mag. Janez JUG ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Aurelio JURI ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Albin KAC ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Fedja KLAVORA ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
  Ervin KOKOŠINEK SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
  Ludvik KOTNIK ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
Mag Franc KOVAČ SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Jože KRAMER ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Anton KRAMARIČ SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Janez KRAMBERGER SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Ivan KUHAR SZS - SZDL - Socialisitčna zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
  Anton KUZMAN SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Aleksander LOVEC ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Franc LOVŠIN SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Janez LUKAČ SZS - SZDL - Socialisitčna zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
Dr. Avguštin Alojzij MENCINGER SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Ivan MESIČEK SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Alojzij METELKO SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Dr. Marjan MLAKER SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Branko NOVAK ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
  Franc OGRIS SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Edvard OVEN ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Anton PARTLJIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Tomaž PAVŠIČ SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Matjaž PESKAR ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Franc PLANINŠEK SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Bruno PODVERŠIČ SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Viktorija POTOČNIK ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Mag. Jože PROTNER ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Niko RAINER SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Borut RAZDEVŠEK ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Janez REŽUN ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Anton ROJEC SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Mag. Ervin Anton SCHWARZBARTL SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Miloš SENČUR SZS - SZDL - Socialisitčna zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
  Vladimir SLEJKO ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Janez STARIHA SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Danijel STARMAN SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
  Metod ŠONC SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
  Marko STADLER SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Marcel st. ŠTEFANČIČ SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
  Tomaž ŠTRUMBELJ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Vojka ŠTULAR ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Miloš URBANČIČ SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Dr. Ivan VIDOD SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
  Ivan VODOPIVEC SZS - SZDL - Socialisitčna zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
  Milan VOLK ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
  Jože ZAKONJŠEK ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
  Janez ŽAMPA SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
  Andrej ŽELEZNIK ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
  Vili ŽIŽEK SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Dr. Anton ŽUNTER SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS
Predsednik
Jože ZUPANČIČ ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
 
Podpredsednik
Bogo ROGINA Neodvisni delegat - Obrtno združenje Maribor - Tezno
 
Delegati
Nevenka AHČAN ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Milan AKSENTIJEVIĆ Jugoslovanska ljudska armada (JLA)
Dr. Jože ARZENŠEK SZS - SZDL - Socialistična zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
Mag. Franc AVBERŠEK Neodvisni delegat - Savinjsko Šaleška gospodarska zbornica
Franc BAN ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Mihaela BAUMAN PODOJSTERŠEK ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Danilo BAŠIN ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Silvo BERDAJS Neodvisni delegat - Sindikat strojnega osebja Slovenije in Istre
Jože BERLEC Neodvisni delegat (DEMOS)
Davorin BIZJAK ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Muharem BOLIĆ Neodvisni delegat - Gospodarska zbornica
Franc BOŠTJANČIČ Neodvisni delegat - Medobčinska gospodarska zbornica
Stanislav BRGLEZ SZS - SZDL - Socialistična zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
Ivo DANEU SZS - SZDL - Socialistična zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
Marino DOMIO ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Leopold DRAME Neodvisni delegat - Obrtno združenje Celje
Vinko DRČA SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Ivan DRETNIK SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Tanja DULAR SZS - SZDL - Socialistična zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
Franc ERCE SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
Stanislav ERŽEN SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Jože FURLAN ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Franc GAČNIK ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Franc GRADIŠAR Neodvisni delegat - Republiški odbor sindikata delavcev Slovenije
Franc GRAŠIČ Neodvisni delegat - Medobčinska gospodarska zbornica
Ludvik GUMILAR ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Anton HORVAT SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Janez ISKRA SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
Roman JAKIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Marko JAKLIČ SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
Dr. Irena KEBER SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
Božo KOČEVAR Neodvisni delegat - Občinski sindikalni svet
Jože KOŠAK SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Mag. Boštjan KOVAČIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Mirko KRAJEC SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Peter KRANER SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Pavel LEDINEK Neodvisni delegat - MGZ za Podravje
Marija LONČAR Neodvisna delegatka - Osnovna organizacija sindikata
Franc LOVRENČIČ SZS - SZDL - Socialistična zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva
Viljem MAK SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Dr. Dimitrij Adolf MIKUŽ SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
Rudolf MOGE ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Andrej MUREN SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Dejan MURKO ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Majda OBLAK ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Anka OSTERMAN ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Mag. Franc PERKO ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Dejan PERŠOLJA SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Jurij PIRŠ Neodvisni poslanec - Gospodarska zbornica občin Ljubljanske regije
Valentin PRELOVEC SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Tatjana PREŠERN ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Vlado PUC SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
Jožef PUŠNIK SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Dr. Janez REMŠKAR SKD - Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
Dr. Primož RODE SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
Franček RUDOLF SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
Vlasta SAGADIN ZS - Zeleni Slovenije (DEMOS)
Vilijem SEKEREŠ ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Anton SLAPERNIK Neodvisni delegat - Ljubljanska banka d. d.
Majda SLOKAN ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Jože SMOLE Neodvisni delegat - Republiški odbor sindikata Ljubljana
Marjan STARC ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka in DEMOS - združena opozicija
Peter STARC ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Jože STUDENČNIK SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Dr. Matija ŠKOF Neodvisni delegat - DS Slovenijales
Andrej ŠTER SDZ - Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
Darko ŠTRUC Neodvisni delegat - KONUS - Kemijska in usnjarska predelovalna industrija Slovenske Konjice
Janez ŠTULAR SKZ - Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Mag. DaniloTOPLEK ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Mag. Draško VESELINOVIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Marjan VILFAN SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Karel VUKOVIČ ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Zdravko ZABUKOVEC Neodvisni delegat - KLI Logatec, Brest Cerknica
Franc ZALAR ZKS - SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
Jaša ZLOBEC LUKIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Barbara ZUPANC ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Angelca ŽEROVNIK SDZS - Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Dr. Anton ŽIDANIK SZS - SZDL - Socialistična zveza Slovenije - Socialistična zveza delovnega ljudstva

Prva demokratično izvoljena Skupščina Republike Slovenije je v svojem kratkem mandatu sprejela ključne akte v procesu osamosvajanja Slovenije.

Po sprejetju Ustave Republike Slovenije leta 1991 in prvih volitvah v Državni zbor, ki so potekale 6. decembra 1992, je bila osamosvojitvena skupščina razpuščena 23. decembra 1992, ko se je prvič konstituiral Državni zbor.