Skupščina 1990 - 1992

PRVA DEMOKRATIČNO IZVOLJENA SKUPŠČINA 

Po prvih večstrankarskih volitvah v Sloveniji po II. svetovni vojni, aprila 1990, se je Skupščina Republike Slovenije konstituirala 8. maja 1990.
9. maja so delegati za predsednika Skupščine izvolili dr. Franceta Bučarja, podpredsednika sta postala Vane Gošnik in Vitomil Pukl. 
Za generalnega sekretarja Skupščine je bil imenovan Marko Herman.
 
Prva demokratično izvoljena Skupščina Republike Slovenije je bila po takratni ustavi še tridomna, sestavljena iz treh zborov: 
Družbeno političnega zbora, Zbora združenega dela in Zbora občin. Vsak zbor je štel 80 delegatk in delegatov. Zaradi različnih menjav je v mandatu 
1990-1992 delovalo 242 delegatk in delegatov, ob koncu mandata jih je bilo 238. 

Po takrat veljavni zakonodaji ni bilo delitve oblasti na zakonodajno in izvršno oblast, funkcija delegata pa je bila združljiva s funkcijo člana 
Izvršnega sveta Skupščine republike Slovenije (današnje Vlade). Tako so nekateri delegati (dr. Andrej Capuder, dr. Rajko Pirnat in Janez Janša) 
iz Družbeno političnega zbora (DPZ) opravljali tudi funkcije državnega sekretarja (današnjih ministrov), Zoran Thaler iz opozicijske ZSMS pa funkcijo namestnika državnega sekretarja.

Predsednik

Dr. France Bučar                     SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 

 

Podpredsednik

Vitodrag Pukl                          SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)

 

Podpredsednik

Vane Gošnik                           ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS)

Predsednik 
Dr.   Ludvik Toplak                   SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)

Podpredsednik 
        Anton     PERŠAK           SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 

Delegati
        Anton  ANDERLIČ          ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Milan  BALAŽIC              ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
        Roberto BATTELLI          Italijanska narodna skupnost
        Peter BEKEŠ                  ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
Dr.   Katja BOH                       SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
        Nada BOLCAR               SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
Dr.   France BUČAR               SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 
Dr.   Stanko BUSER               ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS)
Dr.   Andrej CAPUDER          SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Janez GAJŠEK              SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
Mag. Boris GERL                   ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS)
         Franc GOLIJA               SOS – Slovenska obrtniška stranka (DEMOS) 
        Gregor GOLOBIČ          ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Vane GOŠNIK                ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS)
        Alojz GRABNER            SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Branko GRIMS              SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
        Janko HALB                  SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Jože HOBIČ                  SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Mag. Spomenka HRIBAR     SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 
        Janez JANŠA                SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 
        Franko JURI                  ZSMS  - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Slavko KMETIČ            SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Mag. Janez KOCIJANČIČ    ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
        Štefan KOCIPER          SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Ciril KOLEŠNIK            SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Janez KOPAČ               ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Mag. Štefan KOROŠEC       ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
        Ivan KREFL                  SOS – Slovenska obrtniška stranka (DEMOS) 
Mag. Lev KREFT                  ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
        Božidar KUHARIČ        ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
        Janez LAMPRET         SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Darja LAVTIŽAR BEBLER SZS – SZDL – Socialisitčna zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
        Mihaela LOGAR           SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Sonja LOKAR               ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
        Andrej MAGAJNA         SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Dr.   Jože MAGDIČ               SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Marija MARKEŠ            SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Metka MENCIN            ZSMS  - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka  
Mag. Julij NEMANIČ            SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Mojmir OCVIRK           ZSMS  - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Borut PAHOR              ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
        Alojz PETERLE           SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Emil Milan PINTAR     ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
        Franc PIPAN               ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
        Rajko PIRNAT             SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 
        Franc PIVEC               ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
 Dr.   Drago PLEŠIVČNIK   ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
        Marjan PODOBNIK     SKZ – Slovenska kmečka zveza  (DEMOS)
        Ignac POLAJNAR       SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Franc POTOČNIK       SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS) 
        Miran POTRČ             ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
        Maria POZSONEC      Madžarska narodna skupnost
 Dr.  Hubert POŽARNIK      SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS)  
        Žarko PREGELJ         ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS)
        Aleksandra PRETNAR ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS)
        Ivan PUČNIK               SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS) 
        Vitodrag PUKL             SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
        Peter REBERC            SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Izidor REJC                 SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
 Dr.  Ciril RIBIČIČ                ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
 Mag. Dušan SEMOLIČ      SZS – SZDL – Socialisitčna zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
        Jože SMOLE               SZS – SZDL – Socialisitčna zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
 Mag. Rudi ŠELIGO            SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
 Dr.  Leo ŠEŠERKO            ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS) 
        Mile ŠETINC               ZSMS  - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Mag. Matjaž ŠINKOVEC    SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
        Jožef ŠKOLČ             ZSMS  - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Borut ŠUKLJE            SZS – SZDL – Socialisitčna zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
        Zoran THALER           ZSMS  - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Anton TOMAŽIČ         SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 
        Ivan TOMŠE               ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS)
        France TOMŠIČ         SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
        Bogomir VAUPOTIČ   ZSMS  - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Andrej VERLIČ           ZSMS  - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Zdenka VIDOVIČ        ZSMS  - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Dr.   Božidar VOLJČ           ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS)
Dr.   Franc ZAGOŽEN        SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Zvone ŽAGAR            SOS – Slovenska obrtniška stranka (DEMOS) 
Mag. Viktor ŽAKELJ          SZS – SZDL – Socialisitčna zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
         Andrej ŽORŽ            SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)

Predsednik 
       Ivan Bizjak                  SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)

Podpredsednik 
      Janez Lukač                SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 

Delegati
       Ivan ATELŠEK           SZS – SZDL – Socialisitčna zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
      Stanislav BEVC          SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)

        Danijel BOŽIČ           ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Janos BUKOVEC      ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Janez ČERNEJ         SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
        Janko DEŽELAK       SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Slavko DRAGOVAN  SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Marjan DVORNIK      SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Franci FELTRIN         ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS) 
        Isabella FLEGO         Italijanska narodna skupnost
        Karel FRANKO          SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS) 
        Leopold FRELIH        ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
        Janez GALE              SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
Dr.   Peter GLAVIČ            ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Dr.   Cveto GRADIŠAR     SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
       Jože GRDADOLNIK   SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS) 
Dr.  Slavko GREGUREC   SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
       Vitomir GROS            SOS – Slovenska obrtniška stranka (DEMOS) 
       Leopold GROŠELJ    ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
       Zvonko IVANUŠIČ     SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS) 
Mag. Ljubo JAKELJ          Neodvisni  (DEMOS)
        Jože JAKLIN             SKZ – Slovenska kmečka zveza  
        Alojz JAMNIK            SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS)  
        Peter JAMNIKAR      ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS) 
        Boris JEŽ                  SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Matjaž JEŽ                ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS) 
        Janez JERINA           Neodvisni (DEMOS)
Mag. Janez JUG               ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Aurelio JURI              ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove  
        Albin KAC                  ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Fedja KLAVORA        ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS) 
        Ervin KOKOŠINEK    SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
        Ludvik KOTNIK         ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS) 
Mag. Franc KOVAČ          SDZ –  Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 
        Jože KRAMER          ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Anton KRAMARIČ    SDZ –  Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 
        Janez KRAMBERGER SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Ivan KUHAR             SZS – SZDL – Socialisitčna zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
        Anton KUZMAN        SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Aleksander LOVEC   ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Franc LOVŠIN          SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Janez LUKAČ           SZS – SZDL – Socialisitčna zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
Dr.   Avguštin Alojzij MENCINGER   SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS) 
        Ivan MESIČEK          SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS) 
        Alojzij METELKO       SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS) 
Dr.   Marjan MLAKER        SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 
        Branko NOVAK          ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS)  
        Franc OGRIS             SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS) 
        Edvard OVEN            ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Anton PARTLJIČ        ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Tomaž PAVŠIČ           SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS) 
        Matjaž PESKAR         ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Franc PLANINŠEK     SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Bruno PODVERŠIČ    SKZ –Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Viktorija POTOČNIK   ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
Mag. Jože PROTNER        ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka  
        Niko RAINER             SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 
        Borut RAZDEVŠEK   ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Janez REŽUN            ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Anton ROJEC            SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Mag. Ervin Anton SCHWARZBARTL    SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS) 
        Miloš SENČUR          SZS – SZDL – Socialisitčna zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
        Vladimir SLEJKO       ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka 
        Janez STARIHA         SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS)
        Danijel STARMAN      SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Metod ŠONC              SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
        Marko STADLER        SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Marcel st. ŠTEFANČIČ   SDZ –  Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 
        Tomaž ŠTRUMBELJ  ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka 
        Vojka ŠTULAR           ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove  
        Miloš URBANČIČ       SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
Dr.    Ivan VIDOD               SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS) 
        Ivan VODOPIVEC      SZS – SZDL – Socialisitčna zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
        Milan VOLK                ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS)
        Jože ZAKONJŠEK     ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Janez ŽAMPA            SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)
        Andrej ŽELEZNIK      ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove  
        Vili ŽIŽEK                   SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS) 
Dr.    Anton ŽUNTER         SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS

Predsednik
        Jože ZUPANČIČ        ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove

Podpredsednik 
        Bogo ROGINA            Neodvisni delegat - Obrtno združenje Maribor – Tezno

Delegati
        Nevenka AHČAN         ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove          
        Milan AKSENTIJEVIĆ   Jugoslovanska ljudska armada (JLA), 
Dr.   Jože ARZENŠEK         SZS – SZDL – Socialistična zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
Mag. Franc AVBERŠEK      Neodvisni delegat - Savinjsko Šaleška gospodarska zbornica
        Franc BAN                  ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
        Mihaela BAUMAN PODOJSTERŠEK     ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Danilo BAŠIN              ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
        Silvo BERDAJS           Neodvisni delegat - Sindikat strojnega osebja Slovenije in Istre
        Jože BERLEC             Neodvisni delegat (DEMOS)   
        Davorin BIZJAK          ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove
        Muharem BOLIĆ         Neodvisni delegat - Gospodarska zbornica 
        Franc BOŠTJANČIČ   Neodvisni delegat - Medobčinska gospodarska zbornica
        Stanislav BRGLEZ      SZS – SZDL – Socialistična zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
         Ivo DANEU                SZS – SZDL – Socialistična zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
         Marino DOMIO           ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
         Leopold DRAME        Neodvisni delegat -  Obrtno združenje Celje 
         Vinko DRČA               SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)   
         Ivan DRETNIK           SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)   
        Tanja DULAR              SZS – SZDL – Socialistična zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
        Franc ERCE               SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)
        Stanislav ERŽEN        SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)        
        Jože FURLAN             ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
        Franc GAČNIK            ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
        Franc GRADIŠAR       Neodvisni delegat - Republiški odbor sindikata delavcev Slovenije 
        Franc GRAŠIČ            Neodvisni delegat - Medobčinska gospodarska zbornica 
        Ludvik GUMILAR         ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
        Anton HORVAT            SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)   
        Janez ISKRA               SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS) 
        Roman JAKIČ              ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Marko JAKLIČ             SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS) 
Dr.   Irena KEBER               SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 
        Božo KOČEVAR          Neodvisni delegat - Občinski sindikalni svet
        Jože KOŠAK               SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)   
Mag. Boštjan KOVAČIČ      ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Mirko KRAJEC            SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)   
        Peter KRANER            SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)   
        Pavel LEDINEK           Neodvisni delegat - MGZ za Podravje
        Marija LONČAR           Neodvisna delegatka - Osnovna organizacija sindikata
        Franc LOVRENČIČ     SZS – SZDL – Socialistična zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 
        Viljem MAK                  SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS) 
Dr.   Dimitrij Adolf MIKUŽ     SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS) 
        Rudolf MOGE               ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Andrej MUREN            SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS) 
        Dejan MURKO             ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Majda OBLAK              ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
        Anka OSTERMAN       ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
Mag. Franc PERKO             ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
         Dejan PERŠOLJA       SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)   
         Jurij PIRŠ                    Neodvisni poslanec - Gospodarska zbornica občin Ljubljanske regije
         Valentin PRELOVEC   SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
         Tatjana PREŠERN      ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
         Vlado PUC                  SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS)   
         Jožef PUŠNIK             SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS) 
Dr.   Janez REMŠKAR         SKD – Slovenski krščanski demokrati (DEMOS)    
Dr.   Primož RODE               SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS)    
        Franček RUDOLF         SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS)    
        Vlasta SAGADIN           ZS – Zeleni Slovenije (DEMOS)   
        Vilijem SEKEREŠ          ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
        Anton SLAPERNIK        Neodvisni delegat - Ljubljanska banka d. d.  
        Majda SLOKAN             ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Jože SMOLE                 Neodvisni delegat - Republiški odbor sindikata Ljubljana
        Marjan STARC              ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka in DEMOS – združena opozicija   
        Peter STARC                ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
        Jože STUDENČNIK      SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)
Dr.    Matija ŠKOF                 Neodvisni delegat - DS Slovenijales 
        Andrej ŠTER                SDZ – Slovenska demokratična zveza (DEMOS)  
        Darko ŠTRUC              Neodvisni delegat - KONUS – Kemijska in usnjarska predelovalna industrija Slovenske Konjice
        Janez ŠTULAR             SKZ – Slovenska kmečka zveza (DEMOS)   
Mag. Danilo TOPLEK            ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
Mag. Draško VESELINOVIČ ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Marjan VILFAN             SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS)   
        Karel VUKOVIČ            ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
        Zdravko ZABUKOVEC  Neodvisni delegat - KLI Logatec, Brest Cerknica
        Franc  ZALAR               ZKS – SDP - Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove 
        Jaša ZLOBEC LUKIČ    ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Barbara ZUPANC          ZSMS - LS - Zveza socialistične mladine Slovenije - Liberalna stranka
        Angelca ŽEROVNIK      SDZS – Socialdemokratska zveza Slovenije (DEMOS) 
Dr.    Anton ŽIDANIK              SZS – SZDL – Socialistična zveza Slovenije – Socialistična zveza  delovnega ljudstva 

Prva demokratično izvoljena Skupščina Republike Slovenije je v svojem kratkem mandatu sprejela ključne akte v procesu osamosvajanja Slovenije.

Po sprejetju Ustave Republike Slovenije leta 1991 in prvih volitvah v Državni zbor, ki so potekale 6. decembra 1992, je bila osamosvojitvena skupščina razpuščena 23. decembra 1992, ko se je prvič konstituiral Državni zbor.