Varstvo osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov

 

I. Podatki o upravljalcu:

1. Upravljalec zbirke osebnih podatkov

Državni zbor Republike Slovenije

Šubičeva ulica 10

1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 9700

Faks: 01 478 9845

E – pošta: gp@dz.si.

 

2. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba: gp@dz.si.

 

II. Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov

1. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Namen obdelave osebnih podatkov je povezan z izvajanjem pristojnosti Državnega zbora, ki jih določata Ustava in zakon.

 

2. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci in funkcionarji Državnega zbora za opravljanja del in nalog, ki izvirajo iz pristojnosti upravljalca.

 

3. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

4. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Navodilom o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Državnega zbora (št. 043-04/08-1/9 z dne 16. 9. 2008).

 

5. Pravice posameznika

  • Pravica do preklica privolitve (7. člen Splošne uredbe)
  • Pravica do dostopa do osebnih podatkov (15. člen Splošne uredbe)
  • Pravica do popravka netočnih ali do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov (16. člen Splošne uredbe)
  • Pravica do izbrisa osebnih podatkov v primeru preklica privolitve in v primerih, določenih v 17. členu Splošne uredbe
  • Pravica do omejitve obdelave v primerih, določenih v 18. členu Splošne uredbe
  • Pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi njihove obdelave (19. člen Splošne uredbe)
  • Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen Splošne uredbe)

 

6. Informacije o obstoju informatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Avtomatizirano odločanje in /ali profiliranje se ne izvajata.

 

7. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si.

 

8. Varnost zbranih osebnih podatkov

Osebni podatki so varovani skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in internimi akti Državnega zbora.

 

9. Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov.

Izjava je bila nazadnje posodobljena maja 2021.

 

III. Evidence dejavnosti obdelave

Državni zbor kot upravljavec osebnih podatkov vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v katerih je natančno opredeljen namen obdelave, opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vrste osebnih podatkov ter rok hrambe osebnih podatkov.