Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije

Kratica:    OdUZ70a
Datum sprejema:    17.11.2016
Objava v UL RS:    75/16, stran 10.493, dne 30. 11. 2016
SOP:                      2016-01-3208

 


U S T A V N I  Z A K O N

O DOPOLNITVI III. POGLAVJA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ70a)


I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13) se za 70. členom doda novi 70.a člen, ki se glasi:

»70.a člen
(pravica do pitne vode)
Vsakdo ima pravico do pitne vode.

Vodni viri so javno dobro v upravljanju države.

Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago.

Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.«.

II.

Zakone, ki urejajo vsebine iz novega 70.a člena ustave, je treba uskladiti s tem ustavnim zakonom v osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru.

Številka: 001-02/15-4/
Datum: 17. november 2016
EPA 463-VII

Državni zbor
dr. Milan Brglez
predsednik