Ustavni zakon o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije
Kratica:    UZ148
Datum sprejema:    24.05.2013
Objava v UL RS:    47/13, stran 5325, dne 31. 05. 2013
SOP:                      2013-01-1777


U S T A V N I   Z A K O N


O SPREMEMBI 148. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ148)
 

I.
 

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) se 148. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»148. člen
(proračun)
Vsi prejemki in izdatki za financiranje javne porabe morajo biti zajeti v proračunih države.

Prihodki in izdatki proračunov države morajo biti srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, ali pa morajo prihodki presegati izdatke. Od tega načela se lahko začasno odstopi samo v izjemnih okoliščinah za državo.

Z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, se določijo način in časovni okvir izvajanja načela iz prejšnjega odstavka, merila
za določitev izjemnih okoliščin in način ravnanja ob njihovem nastopu.

Če proračun ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno začeti izvrševati, se upravičenci, ki se financirajo iz proračuna, začasno financirajo po prejšnjem proračunu.«.
 

II.
 

Državni zbor sprejme zakon iz tretjega odstavka spremenjenega 148. člena ustave v šestih mesecih od uveljavitve tega ustavnega zakona.

Drugi odstavek in zakon iz tretjega odstavka spremenjenega 148. člena ustave se prvič uporabijo za pripravo proračunov države za leto 2015.

Dolžnost postopnega prilagajanja, ki bo omogočila pripravo proračuna države za leto 2015, v skladu s spremenjenim 148. členom, nastopi z razglasitvijo tega ustavnega zakona.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v državnem zboru.
 

Številka: 001-02/12-8/
Datum: 24. maj 2013
EPA 206-VI
 

Državni zbor
Janko Veber
predsednik