Ustavni zakon o spremembi 68. člena Ustave Republike Slovenije

Kratica:    UZS68
Datum sprejema:    14.07.1997
Objava v UL RS:    42/97, stran 3873, dne 17. 07. 1997
SOP:                      1997-01-2341

 


USTAVNI ZAKON
O SPREMEMBI 68. ČLENA USTAVE REPUBLIKE
SLOVENIJE (UZS68)

 

I.


V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) se 68. člen spremeni tako, da se glasi:

"Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, ob pogoju vzajemnosti.

Zakon in mednarodno pogodbo iz prejšnjega odstavka sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev."

 

II.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru.


 

Št. 001-02/97-14/2
Ljubljana, dne 14. julija 1997

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l.r.