Ustavni zakon o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije

Kratica:    UZIU
Datum sprejema:    19.04.1994
Objava v UL RS:    21/1994, stran 1248, 22. 4. 1994
SOP:                     1991-01-1411


USTAVNI ZAKON
o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije

1. člen
 

V 5. členu ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) se doda drugi odstavek, ki se glasi:

»Skupščinam občin in posebnih družbenopolitičnih skupnostih se podaljša mandatna doba do 31. 12. 1994.«

2. člen
 

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo.

Št. 001-02/91-13/14

Ljubljana, dne 19. aprila 1994.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.