Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije
Kratica:    UZ121,140,143
Datum sprejema:    27.06.2006
Objava v UL RS:    68/06, stran 7177, dne 30. 06. 2006
SOP:                      2006-01-2950


USTAVNI ZAKON

 

O SPREMEMBAH 121., 140. in 143. ČLENA

USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ121,140,143)

 

 

 

I.


 

 

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) se spremenijo naslednje določbe:

 


 

1. člen

 


 

V 121. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(javno pooblastilo)«.

 

Prvi odstavek se črta.

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

 

»Z zakonom ali na njegovi podlagi lahko pravne ali fizične osebe dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave.«.

 

 


 

2. člen

 


 

V 140. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

 

»Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.«.

 

 


 

3. člen

 


 

V 143. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(pokrajina)«.

 

143. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena.

 

Pokrajine se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo območje, sedež in ime. Zakon sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin.

 

Država z zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva.«.

 

 


 

II.


 

 

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.

 

 

 

Številka: 001-02/89-2/211

Ljubljana, dne 20. junija 2006

EPA 809-IV

 

 

 

Podpredsednik

Državnega zbora

Republike Slovenije

mag. Vasja Klavora