Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije
Kratica:    UZ90,97,99
Datum sprejema:    24.05.2013
Objava v UL RS:    47/13, stran 5326, dne 31. 05. 2013
SOP:                      2013-01-1779


U S T A V N I Z A K O N
O SPREMEMBAH 90., 97. IN 99. ČLENA
USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ90,97,99)

 

I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) se spremenijo naslednje določbe:
 

1. člen
 

V 90. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj štirideset tisoč volivcev.«.
 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Referenduma ni dopustno razpisati:
- o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,
- o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna,
- o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb,
- o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.«.
 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.«.
 

2. člen
 

V prvem odstavku 97. člena se črta četrta alineja.
 

3. člen
 

V drugem odstavku 99. člena se črta drugi stavek.
 

II.
 

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) se uskladi s 1. členom tega ustavnega zakona v enem letu po njegovi
uveljavitvi.
 

Do uskladitve Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi se določbe 1. člena tega ustavnega zakona uporabljajo ob smiselni uporabi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi neposredno. Do uskladitve Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi se 21. člen Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi smiselno uporablja tako, da ustavno sodišče odloči v sporu med predlagateljem referenduma in državnim zborom, ki zavrne razpis referenduma o zakonu.

Določbe 1. člena tega ustavnega zakona se ne uporabljajo za pobude iz 11. in zahteve iz 12. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega ustavnega zakona.
 

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v državnem zboru.

 

Številka: 001-02/12-16/
Datum: 24. maj 2013
EPA 620-VI
 

Državni zbor
Janko Veber
predsednik