O Državnem zboru   Službe državnega zbora

Službe


Opomba: V organigramu Državnega zbora so službe označene s temno modrimi in belimi okvirji.

SDZ SS001 SS100 SS200 SS300 SS400 SS500 SS510 SS511 SS512 SS520 SS521 SS522 SS600 SS610 SS611 SS612 SS620 SS621 SS622 SS623 SS624 SS630 SS631 SS632 SS633 SS634 SS700

Službe Državnega zbora

Službe Državnega zbora vodi generalni sekretar Državnega zbora, ki ima pristojnosti predstojnika državnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo položaj in naloge javnih uslužbencev. Imenuje ga Državni zbor in ima dva namestnika. Javni uslužbenci v službah Državnega zbora opravljajo strokovna, administrativna in druga opravila ter tehnične naloge, s katerimi se zagotavljajo pogoji za delo Državnega zbora.

Generalni sekretar

Generalna sekretarka Državnega zbora organizira in usklajuje delo služb pri opravljanju del in nalog za Državni zbor, njegovih delovnih teles, poslanskih skupin in poslancev, zagotavlja enotno delovanje služb, skrbi za razvoj organizacije dela in opravlja druga dela in naloge v skladu s Poslovnikom Državnega zbora, Odlokom o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora in drugimi predpisi.

Kabinet predsednika

Kabinet predsednika Državnega zbora opravlja strokovne, svetovalne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge, vezane na funkcije predsednika in podpredsednikov Državnega zbora.
Monika Šuligoj (vodja kabineta)

Zakonodajno-pravna služba

Zakonodajno-pravna služba daje mnenja o skladnosti predlogov zakonov, drugih aktov in amandmajev z Ustavo in pravnim sistemom ter o zakonodajno-tehničnih vidikih predlogov, pripravlja strokovne podlage za oblikovanje mnenj oziroma odgovorov Državnega zbora Ustavnemu sodišču v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti aktov, pripravlja mnenja glede drugih zadev v skladu s Poslovnikom Državnega zbora, daje mnenja predsedniku Državnega zbora in pojasnila poslancem glede vprašanj pravne narave, pripravlja uradna in neuradna prečiščena besedila zakonov in pripravlja končna besedila aktov za objavo v Uradnem listu.
Nataša Voršič (vodja službe)

Urad generalnega sekretarja

Urad generalne sekretarke opravlja strokovna in administrativna dela za generalno sekretarko ter naloge na področju notranje revizije in varovanja Državnega zbora.

Služba za odnose z javnostmi

Služba za odnose z javnostmi obvešča javnost o delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles, o mednarodni dejavnosti in protokolarnih dogodkih, zagotavlja in omogoča pogoje za njihovo delo predstavnikom medijev, izdaja publikacije ter izvaja druge oblike komuniciranja z različnimi javnostmi.
Karmen Uglešič (vodja službe)

Sekretariat

Sekretariat Državnega zbora opravlja strokovne in administrativne naloge na področju priprave in poteka sej Državnega zbora in njegovih delovnih teles, mednarodne dejavnosti in protokola ter raziskovalno-dokumentacijske dejavnosti. V Sekretariatu sta: - Sektor za izvajanje dejavnosti Državnega zbora in - Raziskovalno-dokumentacijski sektor. Sekretariat Državnega zbora vodi namestnica generalne sekretarke. Ta koordinira delo organizacijskih enot Sekretariata in v skladu s pooblastili generalne sekretarke nadomešča generalno sekretarko v njeni odsotnosti.
Jerneja Bergoč (namestnica generalnega sekretarja)

Sektor za izvajanje dejavnosti Državnega zbora

Sektor za izvajanje dejavnosti Državnega zbora opravlja strokovne, organizacijske in administrativne naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo sej Državnega zbora in delovnih teles ter za pripravo gradiv za obravnavo na sejah. Skrbi tudi za urejanje, pripravo in odpošiljanje prejetih poslanskih vprašanj in pobud ter prejetih odgovorov." V Sektorju za izvajanje dejavnosti Državnega zbora sta: - Oddelek za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora ter delovnih teles in - Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje.
Mojca Marn Čepuran (vodja sektorja - sekretarka)

Oddelek za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora in delovnih teles

Oddelek za pripravo in izvedbo sej Državnega zbora ter delovnih teles preučuje problematiko in predloge zakonov, drugih aktov ter zadeve Evropske unije, daje strokovna mnenja in stališča, pripravlja poročila, sklepe, analize in informacije ter druga gradiva, pripravlja strokovne podlage za oblikovanje mnenj oziroma odgovorov Državnega zbora Ustavnemu sodišču v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti aktov, pripravlja strokovne podlage za odločanje Državnega zbora v zvezi z avtentično razlago zakonov in drugih aktov Državnega zbora, oblikuje strokovne podlage v zvezi z oblikovanjem politike na določenem področju in spremlja njeno izvajanje, daje pojasnila poslankam in poslancem glede vprašanj poslovniške narave in drugo. Navedene naloge opravljajo uradniki pri posameznih delovnih telesih – komisijah in odborih. Delovno telo ima sekretarja delovnega telesa in referenta, glede na obseg področja delovnega telesa pa lahko še enega ali več strokovnih sodelavcev uradnikov. Uradniki Mandatno-volilne komisije ob nalogah za komisijo urejajo tudi statusne in kadrovske zadeve za poslanke in poslance ter druge funkcionarje, vodijo njihovo kadrovsko evidenco in skrbijo za zagotavljanje materialnih pogojev dela za poslance. Uradniki Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti ob nalogah za komisijo obravnavajo in opravljajo strokovne zadeve v zvezi s peticijami ter vlogami in pritožbami državljanov, naslovljenimi ali odstopljenimi Državnemu zboru.
Mojca Batagelj (namestnica vodje službe)

Oddelek za mednarodno dejavnost protokol in prevajanje

Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje opravlja naloge s področja mednarodne dejavnosti, izvaja strokovno pomoč delegacijam v mednarodnih organizacijah, organizira in izvaja protokolarne dejavnosti, opravlja naloge prevajanja in redakcije prevodov ter simultano in konsekutivno prevaja iz tujih jezikov v slovenščino in obratno.
Tatjana Pandev (vodja oddelka)

Raziskovalno-dokumentacijski sektor

Raziskovalno-dokumentacijski sektor zagotavlja raznovrstne in politično nepristranske podatke in informacije za izvajanje temeljnih nalog in ciljev Državnega zbora, kot jih določajo Ustava, Poslovnik Državnega zbora, zakoni in drugi akti. S tem posredno prispeva k boljšemu in učinkovitejšemu izvajanju funkcij Državnega zbora ter k njegovi večji odprtosti in preglednosti delovanja. V Raziskovalno-dokumentacijskem sektorju sta: - Raziskovalni oddelek in - Dokumentacijsko-knjižnični oddelek.
mag. Borut Peršolja (vodja sektorja - sekretar)

Raziskovalni oddelek

Raziskovalni oddelek pripravlja raziskovalne naloge z različnih strokovnih področij, strokovne analize o vprašanjih, ki se nanašajo na delo Državnega zbora, njegovih delovnih teles in služb Državnega zbora, pripravlja primerjalne preglede v zvezi s posameznimi zakonskimi rešitvami, poslovniškimi določbami, položajem poslank in poslancev, delovanjem parlamentov in podobno. Pripravlja tudi poročila o delu Državnega zbora.
mag. Igor Zobavnik (vodja oddelka)

Dokumentacijsko-knjižnični oddelek

Dokumentacijsko-knjižnični oddelek opravlja naloge specialne knjižnice – specializiranega informacijskega centra, s pomočjo katerega notranji uporabniki (vodstvo Državnega zbora, poslanske skupine, poslanke in poslanci ter zaposleni) pridobivajo raznovrstne informacije, ki jih potrebujejo ob zakonodajnem postopku oziroma drugih nalogah. Zunanjim uporabnikom zagotavlja informacije v povezavi z zakonodajnim postopkom oziroma drugim delom Državnega zbora. Opravlja redakcijo zapisov sej Državnega zbora, lekturo uradnih dopisov in jezikovno svetovanje.
mag. Borut Peršolja (vodja oddelka)

Direktorat

V Direktoratu se opravljajo spremljajoče, strokovno-tehnične in druge podobne naloge. V Direktoratu so: - Splošni sektor, - Informacijski sektor in - Operativno-tehnični sektor. Direktorat vodi namestnik generalne sekretarke – direktor. Ta koordinira delo organizacijskih enot direktorata in v skladu s pooblastili generalne sekretarke nadomešča generalno sekretarko v njeni odsotnosti.
Igor Ivančič (namestnik generalnega sekretarja)

Splošni sektor

V Splošnem sektorju se oblikujejo sistemske rešitve in pripravljajo navodila in drugi splošni akti za službe Državnega zbora s področja finančnih, kadrovskih in drugih izvedbenih ali organizacijskih zadev. V Splošnem sektorju sta: - Oddelek za organizacijo in kadre in - Finančno-računovodski oddelek.
Anita Longo (vodja sektorja - sekretarka)

Oddelek za organizacijo in kadre

Oddelek za organizacijo in kadre skrbi za organizacijo dela in karierni razvoj zaposlenih. Organizira in izvaja kadrovsko politiko (načrtovanje in razvoj kadrov, vodenje vseh kadrovskih seznamov ter uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja) ter načrtuje sistem izobraževanja javnih uslužbencev ter poslank in poslancev. Oddelek organizira in spremlja izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu in zagotavlja izvajanje nalog v zvezi z dodatno strokovno pomočjo poslancem.
mag. Irena Winterleitner (vodja oddelka)

Finančno-računovodski oddelek

Finančno-računovodski oddelek opravlja naloge s finančnega in računovodskega področja in pripravlja izhodišča finančnega načrta ter letnega poslovnega poročila.
Rok Tomšič (vodja oddelka)

Informacijski sektor

Informacijski sektor pripravlja in izvaja razvojne programe s področja informacijske in avdio-video tehnologije, upravljanja z dokumenti, izdelave dobesednih zapisov sej ter razmnoževanja in tiskanja gradiv. V Informacijskem sektorju so: Oddelek za razvoj informacijskega sistema, Oddelek za delo z gradivi in pošto, Oddelek operaterski servis in Oddelek tiskarna.

Oddelek za razvoj informacijskega sistema

Oddelek za razvoj informacijskega sistema opravlja naloge s področja razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov in tehnologij, informacijske podpore zakonodajnemu postopku in drugim procesom ter avdio-video podporo sejam in dogodkom.
Bojan Verbič (vodja oddelka)

Oddelek za delo z gradivi in pošto

Oddelek za delo z gradivi in pošto sprejema, obdeluje, odpremlja vhodne in izhodne dokumente ter ureja dokumentarno in arhivsko gradivo.
Gordana Černe (vodja oddelka)

Oddelek operaterski servis

Oddelek operaterski servis opravlja naloge pisanja, urejanja in objave dobesednih zapisov sej Državnega zbora in njegovih delovnih teles ter drugih dogodkov.
Jela Jelič (vodja oddelka)

Oddelek tiskarna

Oddelek tiskarna opravlja naloge razmnoževanja, tiskanja in grafične obdelave gradiv.
Iztok Potočnik (vodja oddelka)

Operativno-tehnični sektor

Operativno-tehnični sektor deluje na področju javnih naročil in nakupov z delovnega področja sektorja, opravlja investicijsko-vzdrževalna dela, gostinske storitve, organizira prevoze in izvaja receptorsko-telefonska dela. V Operativno-tehničnem sektorju so: - Oddelek za investicije in vzdrževanje, - Oddelek za prevoze, - Oddelek za gostinske storitve in - Oddelek za receptorska in telefonska dela.
mag. Alenka Urbančič (vodja sektorja)

Oddelek za investicije in vzdrževanje

Oddelek za investicije in vzdrževanje načrtuje, organizira in koordinira izvajanje tekočega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil, upravljanja ter obratovanja objektov in naprav, skrbi za izvajanje nalog s področja varstva pri delu in požarnega varstva, kupuje osnovna sredstva, opremo, drobni inventar, pisarniški in drugi material ter skrbi za čiščenje in urejanje prostorov.
Janez Gomboc (vodja oddelka)

Oddelek za gostinske storitve

Oddelek za gostinske storitve opravlja gostinske storitve v restavraciji Državnega zbora, na sejah, sestankih in protokolarnih dogodkih.
Verica Novaković (vodja oddelka)

Oddelek za prevoze

Oddelek za prevoze organizira in izvaja avtomobilske prevoze za službene in protokolarne potrebe ter skrbi za vzdrževanje službenih vozil.
Ivo Paal (vodja oddelka)

Oddelek za receptorska in telefonska dela

Oddelek za receptorska in telefonska dela sprejema in usmerja stranke in obiskovalce v prostorih Državnega zbora, vodi evidenco obiskovalcev ter posreduje telefonske klice.
Anita Knez (vodja oddelka)

Službe poslanskih skupin

Službe poslanskih skupin se oblikujejo v vsakem mandatu za zagotavljanje strokovne in administrativne pomoči poslankam in poslancem za vsako poslansko skupino. Za delovanje Državni zbor zagotavlja poslanski skupini delovno mesto sekretarja poslanske skupine, dveh strokovnih sodelavcev in referenta ter na vsakih osem poslancev še po enega referenta. Poslanski skupini, ki ima več kot osem poslancev, se poleg tega na vsakih šest poslancev zagotovi še po enega strokovnega sodelavca. Službe poslanskih skupin zagotavljajo strokovno in administrativno pomoč poslankam in poslancem, preučujejo problematiko in predloge zakonov ter drugih aktov in zadeve Evropske unije. Dajejo strokovna mnenja in stališča, pripravljajo poročila, sklepe, analize in informacije ter druga gradiva, oblikujejo strokovne podlage v zvezi z oblikovanjem politike na določenem področju in spremljajo njeno izvajanje ter dajejo pojasnila poslankam in poslancem glede vprašanj poslovniške narave.

Strokovna pomoč poslanskim skupinam

Poleg Služb poslanskih skupin se vsaki poslanski skupini zagotavlja tudi dodatna strokovna pomoč. Finančna sredstva za dodatno strokovno pomoč lahko poslanska skupina nameni za zaposlovanje javnih uslužbencev na delovnih mestih izven sistemizacije delovnih mest za določen čas ali za pogodbeno delo.