Poslanstvo Državnega zbora

Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v Republiki Sloveniji. Njegova osnovna naloga je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Poleg te funkcije opravlja Državni zbor volilno in nadzorno funkcijo. Državni zbor je tudi nosilec drugih funkcij, ki jih opravljajo sodobni demokratični parlamenti: predstavlja družbene interese, rešuje interesne konflikte, sprejema Ustavo Republike Slovenije, sprejema in nadzira državni proračun in je ustvarjalec ter nosilec legitimnosti.

 

Državni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ v državi, ki:
– sprejema ustavne zakone o spremembi Ustave Republike Slovenije,
– sprejema zakone, avtentične razlage zakonov in uradna prečiščena besedila zakonov,
– sprejema odloke, resolucije, deklaracije, priporočila in sklepe,
– sprejema poslovnik Državnega zbora,
– sprejema državni proračun, rebalans državnega proračuna, spremembe državnega proračuna in zaključni račun državnega proračuna,
– ratificira mednarodne pogodbe,
– razpisuje referendume: referendume o spremembi ustave, zakonodajne referendume, posvetovalne referendume, referendume o ustanovitvi občin, referendume o mednarodnih povezavah,
– obravnava zadeve Evropske unije. 

Državni zbor v okviru volilne funkcije voli, imenuje in razrešuje najpomembnejše nosilce funkcij v Državnem zboru, Vladi, Ustavnem sodišču in v skladu z ustavo in zakoni v drugih institucijah. Državni zbor voli in imenuje:
– predsednika in podpredsednike Državnega zbora,
– generalnega sekretarja Državnega zbora,
– predsednike in podpredsednike delovnih teles Državnega zbora,
– predsednika Vlade in ministre,
– sodnike Ustavnega sodišča in druge sodnike,
– varuha človekovih pravic,
– pet članov Sodnega sveta,
– guvernerja Banke Slovenije,
– člane Računskega sodišča,
– druge nosilce javnih funkcij, za katere tako določa zakon. 

Poslovnik Državnega zbora glede volitev in imenovanj funkcionarjev, ki jih po ustavi in zakonu voli ali imenuje Državni zbor, splošno določa, da se opravijo po določbah poslovnika, če zakon ne določa drugače. 
Glede razrešitve funkcionarjev, ki jih Državni zbor voli ali imenuje na podlagi ustave, zakona ali tega poslovnika, pa poslovnik splošno določa, da se to opravi po postopku, kakor je določen za izvolitev ali imenovanje, če ni za razrešitev določen drugačen postopek.

Državni zbor voli ali imenuje:
1.    na predlog predsednika Republike Slovenije:
-    sodnike Ustavnega sodišča po 163. členu Ustave in Zakonu o ustavnem sodišču;
-    člane Računskega sodišča po 151. členu Ustave in Zakonu o računskem sodišču (ZRacS-1);
-    člane Sveta Banke Slovenije po 152. členu Ustave in Zakonu o Banki Slovenije;
-    člane Sodnega sveta po 131. členu Ustave in Zakonu o sodnem svetu;
-    člane Državnotožilskega sveta po Zakonu o državnem tožilstvu (ZDT-1);
-    varuha človekovih pravic po Zakonu o varuhu človekovih pravic;
-    zagovornika načela enakosti po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo;
-    informacijskega pooblaščenca po Zakonu o Informacijskem pooblaščencu;
-    kandidate za funkcije v mednarodnih institucijah po Zakonu o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč;

2.    na predlog Vlade:
-    člane Nacionalnega sveta za kulturo po Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
-    člane upravnega odbora Prešernovega sklada po Zakonu o Prešernovi nagradi (ZPreN-1);
-    člane strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar-1);
-    člane sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence;
-    člane sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (ZTFI);
-    člane sveta Agencije za energijo po Energetskem zakonu (EZ-1);
-    člane nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije po Zakonu o Slovenski tiskovni agenciji;
-    člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga po Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1);
-    člane Fiskalnega sveta po Zakonu o fiskalnem pravilu;

3.    na predlog drugih državnih organov oziroma funkcionarjev:
-    sodnike na predlog Sodnega sveta po 130. členu Ustave in Zakonu o sodniški službi;
-    predsednika in podpredsednika Vrhovnega sodišča na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po Zakonu o sodiščih;
-    generalnega državnega tožilca na predlog Državnotožilskega sveta po Zakonu o državnem tožilstvu (ZDT-1);
-    namestnike varuha človekovih pravic na predlog varuha po Zakonu o varuhu človekovih pravic;
-    na predlog Skupščine ZZZS daje soglasje k imenovanju direktorja ZZZS po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;

4.    v postopkih, ki jih v celoti vodi Državni zbor, na predlog zakonsko določenih predlagateljev in na podlagi prijav kandidatov samih:
-    člane Državne revizijske komisije po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
-    člane in namestnike članov Državne volilne komisije po Zakonu o volitvah v državni zbor;
-    sodnike porotnike delovnih in socialnega sodišča po Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih;
-    člane Programskega sveta in Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1);
-    člane upravnega in nadzornega odbora Sklada NEK po Zakonu o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško;
-    člane Sveta za radiodifuzijo po Zakonu o medijih;
-    člane Sveta za elektronske komunikacije po Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1);
-    člane Sveta FIHO in FŠO po Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije;
-    člane Statističnega sveta po Zakonu o državni statistiki:
-    člana in namestnika člana Sveta za sistem plač v javnem sektorju po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju;
-    člana Slovenske nacionalne komisije za UNESCO po Sklepu o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za UNESCO;
-    člana izbirne komisija za imenovanje predsednika in namestnikov predsednika KPK po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.
 

V okviru nadzorne funkcije Državnega zbora sodijo:
– zastavljanje poslanskih vprašanj oziroma podaja pobud predsedniku Vlade, ministrom in generalnemu sekretarju Vlade,
– parlamentarna preiskava,
– odločanje o zaupnici in nezaupnici Vladi,
– odločanje o obtožbi predsednika republike, predsednika Vlade in ministrov pred Ustavnim sodiščem,
– interpelacija o delu Vlade ali posameznega ministra.

Državni zbor opravlja tudi vrsto drugih zadev, ki jih določajo ustava, zakoni, poslovnik in drugi akti Državnega zbora. Med najpomembnejšimi so:
– odločanje o razglasitvi vojnega in izrednega stanja ter o uporabi obrambnih sil,
– potrjevanje mandatov poslancev,
– odločanje o imuniteti poslancev, sodnikov Ustavnega sodišča in sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovega namestnika.

Pristojnosti Državnega zbora so opredeljene v IV. poglavju Ustave Republike Slovenije.

Državni zbor sprejema zakone, po Ustavi Republike Slovenije pa predlog zakona lahko vložijo Vlada, vsak poslanec, 5 tisoč volivcev in Državni svet.

Ustava določa, da Državni zbor voli predsednika Vlade s tajnim glasovanjem. Volitve opravi na predlog predsednika republike. Predsednik Vlade je izvoljen, če v Državnem zboru dobi večino glasov vseh poslancev, kar pomeni, da na glasovanju dobi najmanj 46 glasov. Če kandidat v prvem krogu volitev ne dobi potrebne večine glasov, Ustava v 111. členu opredeljuje nadaljnji postopek.

Postopki za izvajanje zakonodajne, volilne in nadzorne funkcije so opredeljeni v poslovniku Državnega zbora.