O Državnem zboru   Pristojnosti državnega zbora   Etični kodeks za poslanke in poslance
Etični kodeks za poslanke in poslance

Na podlagi 24. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Kolegij predsednika Državnega zbora na 71. seji 12. 6. 2020 sprejel


Etični kodeks 
za poslanke in poslance 
Državnega zbora Republike Slovenije


I. SPLOŠNO

1. člen

Etični kodeks za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu kodeks) določa  načela, po katerih ravnajo poslanke in poslanci (v nadaljnjem besedilu poslanec/poslanci)* pri opravljanju funkcije. Kodeks velja za vse poslance, nespoštovanje načel tega kodeksa je tako za poslanca kot za Državni zbor nečastno.  

2. člen

Etični kodeks ne posega v položaj in pravice poslanca, ki jih določajo Ustava Republike Slovenije, Poslovnik Državnega zbora in zakoni.

3. člen

Poslancu se po potrditvi mandata izroči kodeks. Šteje se, da je vsak poslanec seznanjen s kodeksom od dneva potrditve mandata.

II. ETIČNA NAČELA

4. člen

Ugled in integriteta

Poslanec ravna tako, da varuje ugled Republike Slovenije, ugled Državnega zbora in ugled poslanske funkcije. 

Poslanec ravna tako, da krepi zaupanje javnosti v integriteto Državnega zbora in funkcijo poslanca, izogiba se ravnanju, s katerim bi krnil ugled doma ali v tujini.

5. člen

Lojalnost

Poslanec je lojalen splošno priznanim moralnim načelom, svoji državi in pravni ureditvi. Ne krši pravnega reda in deluje v korist javnega interesa. 

Poslanec si prizadeva za dobro Republike Slovenije in njenih državljanov ter prebivalcev. Je domoljuben, skrbi za razvijanje in krepitev vrednot in načel demokratične družbe ter spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. 

6. člen

Pravičnost in poštenost

Poslanec opravlja svojo funkcijo vestno, pravično in pošteno. Ne sprejema nobenih plačil, daril in drugih ugodnosti ter ne sklepa poslov ali prejema storitev, ki bi lahko vplivale  na njegove odločitve. Poslanec informacij, ki jih je pridobil pri opravljanju funkcije, ne uporablja za pridobivanje osebnih koristi.

Poslanec z javnimi sredstvi, predmeti in drugo javno lastnino, ki jo uporablja za opravljanje funkcije, ravna kot dober gospodar. 

7. člen

Odgovornost

Poslanec opravlja dolžnosti in naloge, ki so mu zaupane, profesionalno, vestno in odgovorno. 

Poslanec je okoljsko ozaveščen in ima odgovoren odnos do okolja. S svojim zgledom promovira skrb za okolje in deluje okolju prijazno.
 

8. člen

Dostojnost in spoštljivost

Poslanec je dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren. Na sejah Državnega zbora, sejah delovnih teles, sestankih, delovnih in drugih srečanjih ravna tako, da ne moti dela,  svojih kolegov in drugih udeležencev, goji demokratični dialog in ni žaljiv. 

Poslanec je na sejah Državnega zbora in sejah delovnih teles ter pri opravljanju mednarodne dejavnosti urejen primerno in dostojno svoji funkciji.

9. člen

Vodstvo Državnega zbora

Vodstvo Državnega zbora je zgled za spoštovanje in promocijo etičnih načel. Za spoštovanje kodeksa skrbi tudi tako, da opozarja na nedopustnost kršitev kodeksa. 

III. KRŠITEV KODEKSA

10. člen

Neetična ravnanja poslancev oziroma kršitve kodeksa obravnava Kolegij predsednika  Državnega zbora (v nadaljevanju: kolegij) na seji zaprti za javnost. Predlog za presojo kršitve kodeksa v obravnavo kolegiju predloži predsednik Državnega zbora ali podpredsednik Državnega zbora. Predlog in gradivo za odločanje je interne narave in ni dostopno javnosti.

Kolegij s sklepom ugotovi, ali je bil kodeks kršen. Če ugotovi, da je bil kodeks kršen, izreče naslednje sankcije:
-    opomin poslancu brez javne objave, če je šlo za manjšo kršitev;
-    opomin poslancu z objavo na spletnih straneh Državnega zbora, če je šlo za hujšo kršitev;
-    opomin poslancu z objavo na spletnih straneh Državnega zbora in razglasitvijo kršitve na naslednji seji Državnega zbora, če je poslanec hujšo kršitev ponavljal.

Kolegij ugotovi kršitve in izreče sankcije iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka, če izrek podpirajo vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo dve tretjini vseh poslancev v Državnem zboru.


IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

11. člen

Kodeks začne veljati naslednji dan po objavi.


12. člen

Kodeks se objavi na spletnih straneh Državnega zbora.

Predsednik Državnega zbora poslancem izroči kodeks v pisni obliki najkasneje v 30 dneh po objavi.

Številka:   020- 06/20-1/
Datum:    12. 6. 2020

Igor Zorčič

 

***

Etični kodeks za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije je bil objavljen na spletnem portalu Državnega zbora dne 12. 6. 2020.

 

Etični kodeks za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije - PDF.