Volitve in imenovanja

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. in 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (EU) 2016/679 (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V ELEKTRONSKIH ZBIRKAH IN ZBIRKAH DOKUMENTARNEGA GRADIVA DRŽAVNEGA ZBORA

Volitve in imenovanja na javne funkcije in položaje, ki so v skladu z Ustavo in zakonom v pristojnosti Državnega zbora


I. Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, telefon: 01/478 9700, elektronski naslov: gp@dz.si.

II. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba: gp@dz.si.

III. Namen obdelave osebnih podatkov

Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov je namenjeno zakoniti izvedbi postopkov volitev in imenovanj na javne funkcije in položaje, ki so v skladu z Ustavo in zakonom v pristojnosti Državnega zbora.

IV. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Državni zbor v mejah in obsegu svoje volilne funkcije in pri imenovanjih na javne položaje zbira oziroma obdeluje osebne podatke o predlagateljih in kandidatih na podlagi 22. člena Zakona o Državnem zboru in področne zakonodaje. 

Na spletni strani Državnega zbora se lahko objavi seznam osebnih imen kandidatov na javne funkcije ali položaje (tretji odstavek 22. člena Zakona o Državnem zboru).

Obdelava osebnih podatkov je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu oziroma pri izvajanju javne oblasti Državnega zbora (točka (e) člena 6 (1) GDPR v povezavi z Ustavo Republike Slovenije in področno zakonodajo ).

V. Vrste in izvor osebnih podatkov

V postopkih volitev in imenovanj se zbirajo osebni podatki o predlagatelju, in sicer: osebno ime, naslov in lastnoročen podpis ter osebni podatki kandidatov: osebno ime, kontaktni podatki, lastnoročni podpis ter drugi podatki o izpolnjevanju pogojev za zasedbo javne funkcije ali položaja, ki jih določa zakon (drugi odstavek 22. člena Zakona o državnem zboru). 

Osebni podatki se pridobijo neposredno od posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali jih posredujejo upravičeni predlagatelji, ne pridobivajo pa se iz javno dostopnih virov.

VI. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Državni zbor bo osebne podatke (osebno ime in naslov bivališča) izvoljenih ali imenovanih funkcionarjev ter oseb, imenovanih na druge položaje, posredoval državnim organom oziroma drugim subjektom, v katerih bodo opravljali funkcijo ali položaj. 

VII. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Državni zbor osebnih podatkov ne bo prenašal v tretje države ali v mednarodne organizacije.

VIII.    Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Državi zbor osebne podatke hrani skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Navodilom o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Državnega zbora (št. 043-04/08-1/9 z dne 16. 9. 2008).

IX.    Informacije o obstoju pravic posameznika

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (člen 15 GDPR), popravek osebnih podatkov (člen 16 GDPR), izbris osebnih podatkov (ob predpostavkah iz člena 17 GDPR), omejitev obdelave (ob predpostavkah iz člena 18 GDPR) in ima pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim (člen 21 GDPR). 

Državni zbor bo vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočil vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave pod pogoji iz člena 19 GDPR. 

X.    Informacije o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi 

Kadar je posameznik na podlagi osebne privolitve Državnemu zboru sporočil osebni podatek, ki ni nujen za izvedbo postopka (npr. e-naslov, telefonska številka za namen obveščanja v postopku), lahko tako privolitev kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

XI. Informacije o obveznosti zagotovitve osebnih podatkov

Zagotovitev osebnih podatkov je zakonska obveznost posameznika, ki kandidira na javno funkcijo ali položaj, s čimer izkaže izpolnjevanje zakonskih pogojev za zasedbo javne funkcije ali položaja.

XII.    Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Državni zbor ne sprejema odločitev na podlagi avtomatizirane obdelave osebnih podatkov in ne oblikuje profilov. 

XIII. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik lahko pritožbo poda pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si.

 

Državni zbor voli ali imenuje:
1.    na predlog predsednika Republike Slovenije:
-    sodnike Ustavnega sodišča po 163. členu Ustave in Zakonu o ustavnem sodišču;
-    člane Računskega sodišča po 151. členu Ustave in Zakonu o računskem sodišču (ZRacS-1);
-    člane Sveta Banke Slovenije po 152. členu Ustave in Zakonu o Banki Slovenije;
-    člane Sodnega sveta po 131. členu Ustave in Zakonu o sodnem svetu;
-    člane Državnotožilskega sveta po Zakonu o državnem tožilstvu (ZDT-1);
-    varuha človekovih pravic po Zakonu o varuhu človekovih pravic;
-    zagovornika načela enakosti po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo;
-    informacijskega pooblaščenca po Zakonu o Informacijskem pooblaščencu;
-    kandidate za funkcije v mednarodnih institucijah po Zakonu o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč;

2.    na predlog Vlade:
-    člane Nacionalnega sveta za kulturo po Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
-    člane upravnega odbora Prešernovega sklada po Zakonu o Prešernovi nagradi (ZPreN-1);
-    člane strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar-1);
-    člane sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence;
-    člane sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (ZTFI);
-    člane sveta Agencije za energijo po Energetskem zakonu (EZ-1);
-    člane nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije po Zakonu o Slovenski tiskovni agenciji;
-    člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga po Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1);
-    člane Fiskalnega sveta po Zakonu o fiskalnem pravilu;

3.    na predlog drugih državnih organov oziroma funkcionarjev:
-    sodnike na predlog Sodnega sveta po 130. členu Ustave in Zakonu o sodniški službi;
-    predsednika in podpredsednika Vrhovnega sodišča na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po Zakonu o sodiščih;
-    generalnega državnega tožilca na predlog Državnotožilskega sveta po Zakonu o državnem tožilstvu (ZDT-1);
-    namestnike varuha človekovih pravic na predlog varuha po Zakonu o varuhu človekovih pravic;
-    na predlog Skupščine ZZZS daje soglasje k imenovanju direktorja ZZZS po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;

4.    v postopkih, ki jih v celoti vodi Državni zbor, na predlog zakonsko določenih predlagateljev in na podlagi prijav kandidatov samih:
-    člane Državne revizijske komisije po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
-    člane in namestnike članov Državne volilne komisije po Zakonu o volitvah v državni zbor;
-    sodnike porotnike delovnih in socialnega sodišča po Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih;
-    člane Programskega sveta in Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1);
-    člane upravnega in nadzornega odbora Sklada NEK po Zakonu o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško;
-    člane Sveta za radiodifuzijo po Zakonu o medijih;
-    člane Sveta za elektronske komunikacije po Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1);
-    člane Sveta FIHO in FŠO po Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije;
-    člane Statističnega sveta po Zakonu o državni statistiki:
-    člana in namestnika člana Sveta za sistem plač v javnem sektorju po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju;
-    člana Slovenske nacionalne komisije za UNESCO po Sklepu o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za UNESCO;
-    člana izbirne komisija za imenovanje predsednika in namestnikov predsednika KPK po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.