Pravila o notranjem redu

Neuradno prečiščeno besedilo Pravil o notranjem redu v Državnem zboru obsega:
Pravila o notranjem redu v Državnem zboru Republike Slovenije (št.: 040-03/18-2/3 z dne 11. 7. 2018) in 
Spremembe in dopolnitve Pravil o notranjem redu v Državnem zboru Republike Slovenije (št.: 040-03/18-2/4 z dne 14. 7. 2021).

PRAVILA
O NOTRANJEM REDU V DRŽAVNEM ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

  
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
1. člen
 

S temi pravili se določajo notranji red in pravila vedenja v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor).

 
2. člen

 

Za prostore Državnega zbora se štejejo zgradbe Šubičeva 4, Tomšičeva 5 in prostori, ki jih ima Državni zbor v najemu.
 
 

 

 

II. VSTOP V DRŽAVNI ZBOR

 

3. člen


 Pravico do vstopa v Državni zbor brez opravljanja vstopnih formalnosti imajo:
 
a) poslanci in člani Državnega sveta Republike Slovenije, generalni sekretar državnega
    zbora in sekretar državnega sveta,
b) uslužbenci državnega zbora in državnega sveta,
c) predsednik Republike Slovenije,
č) predsednik Vlade Republike Slovenije in ministri,
d) predsednik Ustavnega sodišča, predsednik Vrhovnega sodišča, predsednik
    Računskega sodišča, Varuh človekovih pravic,
e) člani mednarodnih delegacij, veleposlaniki ter najvišji predstavniki tujih držav,
f) predsedniki in generalni sekretarji parlamentarnih strank,
g) vabljeni na slavnostne seje državnega zbora.
 

4. člen


Pravico do vstopa v Državni zbor imajo osebe, ki so vabljene na sejo Državnega zbora ali Državnega sveta Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni svet) ter njunih delovnih teles, osebe, ki jih povabijo poslanci ali člani Državnega sveta, generalni sekretar Državnega zbora (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretar) ali sekretar Državnega sveta in uslužbenci Državnega zbora ali Državnega sveta, predstavniki medijev, zunanji izvajalci ter osebe, ki želijo spremljati seje.

5. člen

O vstopu pooblaščenih uradnih oseb v Državni zbor zaradi izvedbe hišne preiskave se takoj obvesti predsednika Državnega zbora, generalnega sekretarja in vodjo poslanske skupine oziroma delovno telo Državnega zbora, katerih predstavniki so lahko navzoči pri izvedbi hišne preiskave. 
 

6. člen

V prostore Državnega zbora se lahko vstopa le dostojno oblečen in primerno aktivnostim v Državnem zboru. Osebi, ki ni dostojno oblečena, se vstop ne dovoli. Osebi, ki kaže znake vinjenosti ali vpliva drugih opojnih substanc, vstop ni dovoljen. Če oseba pri nameri vztraja, o tem odloči generalni sekretar.
 

7. člen

(1) Vhodi v prostore Državnega zbora so na Šubičevi 4 – glavni vhod ter službeni vhodi na Tomšičevi 5, na Beethovnovi 1 ter vhodi v prostore, ki jih ima Državni zbor v najemu.
 
(2) Vhod na Šubičevi 4 je odprt neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v letu.
 
(3) Vhod na Tomšičevi 5 je praviloma odprt ob delavnikih od 6.30 ure do 18.00 ure. Izven tega časa je vhod odprt, ko zaseda Državni zbor, in sicer še pol ure po koncu seje, ali če tako odloči generalni sekretar. Skozi ta vhod vstopajo in izstopajo uslužbenci Državnega zbora in Državnega sveta, lahko pa vstopajo in izstopajo tudi druge osebe iz 3. člena teh pravil.
 
(4) Vhod na Beethovnovi 1 je praviloma zaprt. Na tem vhodu je ob prisotnosti delavca enote za varovanje policije (v nadaljnjem besedilu: predstavnik enote za varovanje) dovoljen vstop s službenimi vozili Državnega zbora, z intervencijskim vozilom, z vozili, ki oskrbujejo stavbo oziroma odvažajo odpadni material, ter z reportažnimi avtomobili TV postaj, drugim osebam in vozilom pa le z odobritvijo generalnega sekretarja.
 


 
III. VARNOSTNI UKREPI
 

8. člen

(1) Identifikacijo, ugotavljanje upravičenosti in namen vstopa v Državni zbor ter sprejem in spremstvo oseb po teh pravilih opravljajo receptorji in predstavniki enote za varovanje, pregled oseb in prtljage pa predstavniki enote za varovanje.
 
(2) Ob vstopu v Državni zbor se obiskovalci identificirajo z osebnim dokumentom v recepciji Državnega zbora, kjer se jim dodeli ustrezna identifikacijska kartica.
 
(3) Recepcija deluje na glavnem vhodu v predpisanem delovnem času, ko zaseda Državni zbor pa še pol ure po zaključku zasedanja. Izven delovnega časa opravlja delo recepcije enota za varovanje.
(4) Zunanje in notranje varovanje Državnega zbora opravlja enota za varovanje.
 
(5) Območje funkcionalnega zemljišča okoli prostorov Državnega zbora in njegova notranjost sta pod stalnim video nadzorom.
 
(6) Funkcionalno zemljišče Državnega zbora vključuje zemljišče, na katerem so zgradba, zelenice in prometne površine, ki se dotikajo zgradbe oziroma potekajo ob njej.
 
(7) Zadrževanje in zbiranje pred vhodi v prostore Državnega zbora ni dovoljeno.
 
(6) Pisarne in druge prostore, v katerih se hranijo varovani dokumenti, je treba med odsotnostjo uslužbencev obvezno zaklepati. Izven delovnega časa se praviloma zaklepajo tudi druge pisarne in prostori. Ključi se izven delovnega časa hranijo v sistemu »ključar.«
 

9. člen

(1) Uslužbenci Državnega zbora in Državnega sveta, predstavniki enote za varovanje ter obiskovalci v prostorih Državnega zbora nosijo na vidnem mestu identifikacijsko kartico.
 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, uslužbencem na delovnih mestih, kjer bi lahko nošenje kartice ogrožalo varnost pri delu (npr. v restavraciji, kuhinji in tiskarni), ni treba nositi identifikacijske kartice v času, ko opravljajo naloge na svojem delovnem mestu.
 
(3) Osebam iz 4. člena teh pravil se v recepciji na podlagi osebnega dokumenta izda ustrezna identifikacijska kartica, ki jo morajo med zadrževanjem v prostorih Državnega zbora uporabljati v skladu s temi pravili, ob odhodu pa jo vrnejo.
 
(4) Funkcionarjem vlade, predstojnikom vladnih in drugih služb ter predstavnikom medijev, ki redno poročajo iz Državnega zbora, se izdajo stalne identifikacijske kartice. Te osebe so se dolžne ob vstopu v Državni zbor vpisati v evidenco obiskov v recepciji.
 

10. člen


(1) Identifikacijske kartice, razen kartic, ki jih uporabljajo predstavniki enote za varovanje, izdaja pristojna služba Državnega zbora.
 
(2) Vrste in barve identifikacijskih kartic določi generalni sekretar s sklepom.
 
(3) Veljavnost identifikacijskih kartic, ki se izdajajo upravičenim osebam ob nastopu funkcije, je omejena na čas opravljanja funkcije. Takoj po preteku opravljanja funkcije je treba identifikacijsko kartico vrniti Državnemu zboru. Kontrolo veljavnosti vodi recepcija in svetovalec Državnega zbora za varnost.
 
(4) Identifikacijske kartice, ki so drugačne barve oziroma identifikacijske kartice, ki niso več veljavne, odvzamejo predstavniki enote za varovanje oziroma svetovalec Državnega zbora za varnost.
 
(5) Gibanje po zgradbi Državnega zbora in najetih prostorih je možno samo z ustrezno identifikacijsko kartico.
 

11. člen


 (1) Recepcija in enota za varovanje sta obveščeni o sklicu sej Državnega zbora in Državnega sveta, o sklicu sej njunih delovnih teles, o posvetih in sestankih ter o drugih dogodkih.
 
(2) Sklicatelj seje enoto za varovanje predhodno obvestiti o seji, ki bo delno ali v celoti potekala brez navzočnosti javnosti. Sklicatelj v sodelovanju z enoto za varovanje zagotovi, da so na taki seji prisotni samo vabljeni na sejo.
 

12. člen
 

(1) Osebe, vabljene na sejo, morajo biti vabljene s pisnim vabilom, s katerim se skupaj z osebnim dokumentom izkažejo v recepciji.
 
(2) Če osebe ni mogoče vabiti pisno in je vabljena ustno, tisti, ki jo vabijo, to predhodno sporočijo recepciji.
 
(3) Če se v recepciji prijavi oseba, ki je bila vabljena z ustnim vabilom, receptor to preveri pri osebi, h kateri je obiskovalec namenjen.
 
13. člen
 
Če se v recepciji prijavi oseba, ki ni bila povabljena, receptor pri tistem, ki ga ta oseba želi obiskati, preveri, ali je dosegljiv in ali to osebo želi sprejeti.
  

14. člen
 

(1) Recepcija vodi evidenco o obiskovalcih, ki obsega: osebno ime in naslov obiskovalca, čas prihoda, kam oziroma h komu je namenjen ter čas odhoda.
 
(2) Obiskovalce, ki so namenjeni k poslancem, članom Državnega sveta ter generalnemu sekretarju ali sekretarju Državnega sveta oziroma uslužbencem, spremlja oseba, h kateri je obiskovalec namenjen, oziroma oseba, ki jo pooblasti obiskovanec, izjemoma pa receptor. Ob odhodu se obiskovalce spremi do recepcije.
 
 

15. člen
 

(1) V prostore Državnega zbora je prepovedano vnašati strelno in drugo orožje, strelivo in eksplozivna ter druga nevarna sredstva in naprave. Osebe, ki nosijo orožje, to ob vstopu prijavijo in oddajo enoti za varovanje, ki jim o tem izda potrdilo ter jim ga ob odhodu vrne.
 
(2) Nošenje strelnega orožja v prostorih Državnega zbora je dovoljeno le pripadnikom enote za varovanje med opravljanjem službe.
 

16. člen

 
(1) Ob prihodu v zgradbo Državnega zbora vse osebe iz 4. in 27. člena teh pravil vstopajo skozi detektorska vrata, prtljago pa oddajo na rentgenski pregled, sicer jim vstop ni dovoljen.
 
(2) Generalni sekretar lahko ob poslabšanju varnostne situacije po soglasju Kolegija predsednika Državnega zbora odredi, da na enak način vstopajo tudi osebe iz 3. člena teh pravil.
 
(3) Izven delovnega časa ni dovoljen vstop v prostore Državnega zbora oziroma Državnega sveta, razen zaradi nujnih delovnih opravil oziroma skupinam ob dnevih odprtih vrat. Osebe se ob vstopu evidentirajo v enoti za varovanje.
 

17. člen

 
Pripadniki enote za varovanje lahko od vsakogar zahtevajo, da odda prtljago na rentgenski pregled.
 

18. člen
 

Obiskovalci ne smejo brez spremljevalca hoditi po zgradbi ter vstopati v delovne prostore.
 

19. člen
 

(1) Vsi večji in odvečni osebni predmeti (npr. plašči, dežniki in drugi predmeti) se shranjujejo v garderobi in jih ni dovoljeno puščati brez nadzora v prostorih Državnega zbora in najetih prostorih.
 
(2) Za garderobni prostor Državnega zbora se štejejo prostori v preddverju male sejne dvorane v pritličju na Šubičevi ulici.
 
(3) Snemalna oprema (npr. kamere, luči in druga oprema), ki jo uporabljajo predstavniki medijev, se hrani v sobi za novinarje.
 
(4) Prepovedano je polaganje predmetov na tla ali okenske police na hodnikih in stopniščih.
 

20. člen
 

Podatke o delavcih zunanjih izvajalcev, ki v prostorih Državnega zbora opravljajo vzdrževalna, investicijska in druga dela, in o rokih opravljanja teh del pridobi pristojna organizacijska enota in jih pred izvajanjem teh del posreduje recepciji in enoti za varovanje.
 
 

IV. SPREMLJANJE SEJ DRŽAVNEGA ZBORA

21. člen


 
(1) Obiskovalci spremljajo potek seje Državnega zbora na balkonu dvorane, razen sej zaprtih za javnost. Če na balkonu ni prostora in se jim tudi drugače ne more omogočiti spremljanja seje Državnega zbora v prostorih Državnega zbora, receptorji obiskovalcem to pojasnijo in jim ne dovolijo vstopa v zgradbo.
 
(2) Obiskovalci, ki spremljajo potek seje Državnega zbora, se morajo dostojno vesti in ne smejo z ničemer izražati svojega odobravanja ali negodovanja oziroma kako drugače motiti dela. Prepovedano je slikovno ali zvočno snemanje, uživanje hrane in pijače, prepovedana je tudi uporaba telefonov.
 
(3) Obiskovalce na balkon spremljajo receptorji.

 
22. člen

 
(1) Predstavniki medijev spremljajo potek seje Državnega zbora v prostorih, ki jih v ta namen določi vodja Službe za odnose z javnostmi v soglasju z generalnim sekretarjem.
 
(2) Fotoreporterji in televizijski snemalci ter njihovi tehnični pomočniki smejo biti v dvorani Državnega zbora samo toliko časa, kot je potrebno za njihovo delo, in v območju, ki se jim v ta namen določi.
 

23. člen
 

(1) Med sejo Državnega zbora je vstop v veliko dvorano dovoljen poslancem, vabljenim na sejo, generalnemu sekretarju, vodji oziroma uslužbencem Zakonodajno - pravne službe, sekretarjem poslanskih skupin in tistim uslužbencem, ki morajo biti v dvorani navzoči zaradi nemotenega poteka seje.
 
(2) Če se ugotovi, da so v dvorani navzoče osebe, ki do tega niso upravičene, jih predsedujoči pozove, da dvorano zapustijo. Če se osebe na ta poziv ne odzovejo, predsedujoči obvesti enoto za varovanje, da jih odstrani iz dvorane.
 
(3) Predsedujoči lahko odredi, da enota za varovanje odstrani z balkona obiskovalce, ki s svojim vedenjem motijo potek seje. Enota za varovanje lahko iz prostorov Državnega zbora in najetih prostorov odstrani tudi druge osebe, ki kakorkoli motijo red in ogrožajo varnost.
 
(4) Generalni sekretar v dogovoru s predsednikom Državnega zbora lahko dovoli, da se velika dvorana Državnega zbora občasno uporabi tudi za druge dogodke. Za morebitno škodo, ki bi nastala ob takšni priložnosti, odgovarja organizator dogodka.
 
 

24. člen
 

Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za spremljanje drugih sej in dogodkov v prostorih Državnega zbora, če so za to izpolnjeni pogoji.
 

25. člen
 

Velika in mala sejna dvorana na Tomšičevi sta zaklenjeni, kadar nista v uporabi. Ključi se hranijo v sistemu »ključar«.
 

 

V. OGLED ZGRADBE DRŽAVNEGA ZBORA

 

26. člen
 

(1) Posamezniki ali skupine si lahko ogledajo zgradbo Državnega zbora v času, ki ga določi generalni sekretar.
 
(2) V skupini praviloma ne sme biti več kot 35 oseb.
 
(3) Zgradbo Državnega zbora si je mogoče ogledati le v spremstvu oseb, ki jih za to pooblasti generalni sekretar, in pod nadzorom enote za varovanje.
 
(4) V zgradbi Državnega zbora si je mogoče ogledati veliko dvorano z balkona, dvorane in sejne sobe, avlo pred veliko dvorano ter stopnišča. Druge prostore si obiskovalci lahko ogledajo le, če njihov ogled odobri generalni sekretar.
 

27. člen

 
Pravico do vstopa v Državni zbor imajo tudi predhodno najavljeni obiskovalci, ki si želijo ogledati zgradbo Državnega zbora. Vodja skupine obiskovalcev, ki si želi ogledati zgradbo Državnega zbora, se identificira v recepciji z osebnim dokumentom in izroči poimenski seznam obiskovalcev (z njihovimi naslovi). Obiskovalci Dneva odprtih vrat in Muzejske noči ob vstopu opravijo le varnostni pregled.
 

28. člen
 

Obiskovalci, ki si ogledujejo zgradbo Državnega zbora, in drugi obiskovalci se morajo vesti tako, da nista kršena red in mir v zgradbi. Spremljevalci zagotovijo, da pri tem ni moteno delo poslancev in služb.

 
29. člen
 

Obiskovalca, ki krši določbe teh pravil ali se vede na način, ki žali dostojanstvo Državnega zbora ali se kako drugače neprimerno vede, enota za varovanje odstrani iz Državnega zbora.
 

VI. UPORABA ALKOHOLNIH PIJAČ IN KAJENJE V PROSTORIH DRŽAVNEGA ZBORA
 

30. člen
 


(1) V prostorih Državnega zbora je dovoljeno točiti alkoholne pijače samo v prostorih restavracije in v prostorih, kjer se prirejajo protokolarni dogodki.
 
(2) V prostorih restavracije je v skladu s predpisi o omejevanju porabe alkohola dovoljena prodaja vina in piva samo skupaj s hrano, v času odprtja restavracije. Pri točilnem pultu prodaja alkoholnih pijač ni dovoljena.
 


31. člen
 

V prostorih Državnega zbora kajenje ni dovoljeno, razen v delu notranjega dvorišča, do katerega je urejen dostop iz avle med malo in veliko sejno dvorano na Tomšičevi ulici.
 

 

 

VII. DRUGE DOLOČBE
 
32. člen


 
Storitve knjižnice in dokumentacije so dostopne zunanjim uporabnikom v skladu s pogoji, določenimi v Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Dokumentacijsko - knjižničnega oddelka.
 

33. člen
 

V prostore Državnega zbora ni dovoljeno voditi živali.
 

34. člen
 

(1) Na hodnikih in vratih pisarn ni dovoljeno lepljenje plakatov in listin, ne glede na njihovo vsebino.
 
(2) V prostorih Državnega zbora ni dovoljena prodaja ali zbiranje naročil za nakup kakršnegakoli blaga, niti oglaševanje kakršnihkoli izdelkov.
 
(3) Časopisi, revije ali propagandno gradivo se lahko delijo poslancem le z dovoljenjem generalnega sekretarja.
 

35. člen
 

(1) Odpiralni čas restavracije in točilnice na Tomšičevi 5 določi generalni sekretar.
 
(2) Storitve restavracije in točilnice na Tomšičevi 5 lahko poleg poslancev, članov Državnega sveta in uslužbencev Državnega zbora in Državnega sveta, uporabljajo osebe, ki se v času obratovanja službeno nahajajo v prostorih Državnega zbora in druge osebe pod pogoji, ki jih določi generalni sekretar.
 

36. člen
 

(1) Pred zgradbo Državnega zbora sta izobešeni državna zastava in zastava Evropske unije.
 
(2) Zastave drugih držav in mednarodnih organizacij se izobešajo v skladu s protokolarnimi pravili.
 

37. člen
 

(1) Pred glavnim vhodom v zgradbo Državnega zbora s Šubičeve ulice je dovoljeno ustavljanje in parkiranje samo za protokolarna vozila. Vozil ni dovoljeno parkirati tako, da so izpušne cevi obrnjene proti vhodu v zgradbo Državnega zbora.
 (2) Ustavljanje in parkiranje do ene ure je za službena vozila predstavnikov državnih organov dovoljeno samo vzdolž stavbe na Tomšičevi 5.
 
(3) Motorna kolesa in kolesa je dovoljeno parkirati ob vhodu v Državni zbor s Tomšičeve ulice.
 

38. člen
 

Generalni sekretar lahko v posameznih primerih iz upravičenih razlogov določi tudi drugače, kot predpisujejo ta pravila.
 

39. člen
 

Če imetnik izgubi identifikacijsko kartico, je to dolžan nemudoma sporočiti pristojni službi Državnega zbora. Stroški izdelave nove identifikacijske kartice bremenijo imetnika, ceno določi generalni sekretar.
 

40. člen
 

Določbe teh pravil se smiselno uporabljajo tudi za Državni svet.
 

Pravila o notranjem redu v državnem zboru republike Slovenije (št.: 040-03/18-2/3 z dne 11. 7. 2018) vsebujejo naslednji končni določbi:

VIII. KONČNI DOLOČBI
 
41. člen
 

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o hišnem redu (št. 040-03/89-1/63 z dne 22. 12. 2005, št. 040-03/89-1/63 z dne 26. 7. 2007 in št. 040-03/89-1/63 z dne 31. 1. 2008).
 
Identifikacijske kartice, izdane na podlagi pravil iz prejšnjega odstavka, ostanejo v veljavi.
 

42. člen
 

Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po podpisu.

Spremembe in dopolnitve Pravil o notranjem redu v Državnem zboru Republike Slovenije (št.: 040-03/18-2/4 z dne 14. 7. 2021) vsebujejo naslednjo končno določbo:

Ta pravila se objavijo na oglasni deski Državnega zbora in začnejo veljati naslednji dan po podpisu.
               

                                                                                                                                                                                      Uršula Zore Tavčar
                                                                                                                                                                                      generalna sekretarka
Številka: 040-03/18-2/7
Datum: 15. 7. 2021
 
 

Vsi obiskovalci Državnega zbora so zaradi zagotavljanja varnosti in nemotenega dela dolžni spoštovati Pravila o notranjem redu, ki določajo, kdo ima pravico vstopati in na kakšen način se lahko vstopa v Državni zbor, predpisujejo varnostne ukrepe, vključno s pravili za identificiranje in za opravljanje varnostnih pregledov, določajo pravila za spremljanje sej Državnega zbora in za posamične ali skupinske oglede zgradbe ter urejajo druge določbe – npr. za uporabo storitev Dokumentacijsko-knjižničnega oddelka, restavracije in drugih prostorov v Državnem zboru in okoli njega.