DZ - Ko se zgosti zgodovina ...

Ko se zgosti zgodovina ...

Datum objave: 09.12.2015

V Sloveniji so v drugi polovici osemdesetih let intenzivno potekali procesi, ki so v začetku devetdesetih pripeljali do prvih demokratičnih volitev in do postopnega prehoda v parlamentarno demokracijo in tržno gospodarstvo.Nastajanje slovenske države je bil proces, ki je terjal veliko truda, poguma in sodelovanja. Ob vse večji časovni oddaljenosti je obdobje pred petindvajsetimi leti strnjeno predvsem v nastanek samostojne, neodvisne države. Ob cilju pa je pogosto pomembna tudi pot za njegovo dosego. V obdobju, ki je pred nami, se bomo v Državnem zboru posebej spomnili nekaterih mejnikov, na tej odločni in pogumni poti.

Izbor dogodkov (PDF 252 KB)

***

V teh procesih je pomembno vlogo odigralo takratno republiško predstavniško in zakonodajno telo, sprva še kot Skupščina Socialistične republike Slovenije, po sprejetju ustavnega amandmaja marca 1990 pa kot Skupščina Republike Slovenije. V času od septembra 1989 do marca 1990 je sprejela 86 amandmajev k Ustavi Socialistične republike Slovenije (iz leta 1974). Z njimi je odprla pot za miren prehod v demokratično družbo in uveljavitev klasičnih političnih pravic človeka in državljana ter prehod v tržno ekonomijo. Hkrati pa je ponovno izpostavila suverenost slovenskega naroda in njegovo pravico do samoodločbe, ki vključuje tudi pravico do odcepitve.

Skupščina Republike Slovenije, izvoljena na prvih demokratičnih volitvah aprila 1990, je začeto delo nadaljevala in s svojimi odločitvami sistematično dograjevala pravne podlage za sprejetje odločitve o samostojni in neodvisni državi Sloveniji, za razglasitev samostojnosti in neodvisnosti ter mednarodno priznanje Slovenije.

Z novo ustavo, ki jo je Skupščina Republike Slovenije sprejela 23. decembra 1991, pa je kodificirala že uveljavljene demokratične vrednote in standarde ter vzpostavila pravne podlage za uveljavitev novih.

Pregled nekaterih najpomembnejših odločitev Skupščine Republike Slovenije od konca leta 1989 do sprejema ustave konec 1991 predstavlja čas, ko se je zgostila zgodovina. V pregledu je zajeto obdobje od 27. septembra 1989, ko je Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejela 81 ustavnih amandmajev, do sprejetja Ustave Republike Slovenije 23. decembra 1991. Na kratko je opisana vsebina najpomembnejših odločitev skupščine, katerih posledice so vodile v končni rezultat – samostojno, neodvisno in demokratično državo Slovenijo.

Kronologija je razdeljena na pet vsebinskih sklopov:
- Procesi demokratizacije in prve demokratične volitve,
- Na poti k samostojni državi,
- Priprave na razglasitev samostojnosti,
- Vojna za Slovenijo, moratorij in obdobje po izteku moratorija,
- Ustava Republike Slovenije.

Podatke smo črpali iz dokumentov, ki jih hrani arhiv in dokumentacija Državnega zbora, bili pa so tudi objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.