DZ - Javni poziv za predlaganje kandidatov za štiri člane Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije

Javni poziv za predlaganje kandidatov za štiri člane Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije

Datum objave: 19.03.2021

Rok za vlaganje predlogov je do vključno petka, 16. 4. 2021Na podlagi 229. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) ter sklepa, sprejetega na 28. seji Mandatno-volilne komisije Državnega zbora dne 18. 3. 2021 objavljam


J A V N I  P O Z I V

za predlaganje kandidatov za štiri člane Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije


1.
Mandatno-volilna komisija objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za štiri člane Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Svet), ki jih v skladu z drugim odstavkom 229. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) imenuje Državni zbor izmed predstavnikov potrošniških, reprezentativnih invalidskih organizacij na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in izobraževalnih institucij, tako da je imenovan najmanj po en predstavnik iz omenjenih organizacij.

Aktualnim članom Sveta 23. 6. 2021 poteče mandat, zato mora Državni zbor imenovati nove člane za mandatno obdobje petih let.

2.
V skladu s četrtim odstavkom 229. člena ZEKom-1 člani Sveta ne smejo biti:
1.    člani organov političnih strank,
2.    funkcionarji po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju,
3.    javni uslužbenci v državnih organih,
4.    osebe, ki so zaposlene pri operaterju ali so člani nadzornega sveta ali upravnega odbora organizacije, ki opravlja dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti agencije, ali imajo lastninske deleže v organizacijah, ki opravljajo dejavnost, ki je neposredno predmet urejanja iz pristojnosti agencije, ali v organizacijah, ki imajo lastninski delež v takih organizacijah,
5.    osebe, katerih zakonec, zunajzakonski partner ali partner v skladu z zakonom, ki ureja istospolno partnersko skupnost, ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena je član nadzornega sveta ali upravnega odbora organizacije, ki opravlja dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti agencije, ali ima lastninske deleže v organizaciji, ki opravlja dejavnost, ki je neposredno predmet urejanja iz pristojnosti agencije, ali v organizaciji, ki ima lastninski delež v taki organizaciji.

3.
Predloge lahko posredujejo:
-    potrošniške organizacije,
-    Nacionalni svet invalidskih organizacij in
-    izobraževalne institucije.

4.
Predlog predlagatelja mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokazila:
4.1.    podatke oziroma dokazilo, s katerim izkaže, da je upravičen predlagatelj, in sicer:
- naziv in sedež; 
- dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata.

4.2. za predlagane kandidate:
- ime in priimek;
- datum rojstva;
- stalno prebivališče;
- naziv delodajalca in delovnega mesta oziroma delo, ki ga opravlja; 
- utemeljitev kandidature;
- izjavo kandidatke ali kandidata (v prilogi):
a)    da soglaša s kandidaturo,
b)    da je seznanjen/-a s pogoji iz četrtega odstavka 229. člena ZEKom-1 in jih izpolnjuje.

5.
Predlog z dokazili in podatki, navedenimi v 4. točki tega poziva, posredujte na naslov: 
-    Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1001 Ljubljana ali 
-    v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti predlog predlagatelja podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjen s kvalificiranim potrdilom 
do vključno petka, 16. 4. 2021, z  oznako: »JAVNI POZIV – Svet za elektronske komunikacije«.

Nepopolnih in prepoznih predlogov Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.

Predlog je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazca, dostopnega na spletnih straneh Državnega zbora.

6.
Po poteku roka za posredovanje predlogov bo Mandatno-volilna komisija pripravila besedilo predloga sklepa o imenovanju članov Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije, o katerem odloči Državni zbor. V postopku izbire se bodo upoštevali kandidati, za katere bodo posredovani pravočasni in popolni predlogi, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata. 

Ivan Hršak
predsednik Mandatno-volilne komisije Državnega zbora

Številka: 326-09/21-2/2
Datum: 18. 3. 2021

*** 

SOGLASJE H KANDIDATURI  IN  IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
kandidatke ali kandidata za članico ali člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije 
(javni poziv št. 326-09/21-2/2 z dne 18. 3. 2021)


Ime in priimek:  _____________________________

rojena oziroma rojen: __________________________ 

s stalnim bivališčem:  ___________________________

s o g l a š a m

s kandidaturo za članico oziroma člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije ter pod kazensko in materialno odgovornostjo za resničnost navedb 


i z j a v l j a m,

da sem seznanjen/-a in izpolnjujem pogoje iz četrtega odstavka 229. člena ZEKom-1, in sicer nisem:

-    članica oziroma član organov političnih strank;

-    funkcionarka oziroma funkcionar po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju;

-    javna uslužbenka oziroma javni uslužbenec v državnih organih;

-    oseba, ki je zaposlena pri operaterju ali je član nadzornega sveta ali upravnega odbora organizacije, ki opravlja dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti agencije, ali ima lastninske deleže v organizacijah, ki opravljajo dejavnost, ki je neposredno predmet urejanja iz pristojnosti agencije, ali v organizacijah, ki imajo lastninski delež v takih organizacijah;

-    oseba, katere zakonec, zunajzakonski partner ali partner v skladu z zakonom, ki ureja istospolno partnersko skupnost, ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena je član nadzornega sveta ali upravnega odbora organizacije, ki opravlja dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti agencije, ali ima lastninske deleže v organizaciji, ki opravlja dejavnost, ki je neposredno predmet urejanja iz pristojnosti agencije, ali v organizaciji, ki ima lastninski delež v taki organizaciji.

Datum:      

Podpis: 

 

***

Priloga:

SOGLASJE H KANDIDATURI IN IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

PREDLOG kandidatke ali kandidata za članico ali člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije