DZ - Sporočilo po zaprti 109. seji Kolegija predsednika Državnega zbora, 9. 6. 2021

Sporočilo po zaprti 109. seji Kolegija predsednika Državnega zbora, 9. 6. 2021

Datum objave: 9. 6. 2021Kolegij predsednika Državnega zbora je na 109. seji 9. 6. 2021 v okviru točke »Obravnava predlogov v zvezi z Etičnim kodeksom« obravnaval dva predloga za presojo kršitve Etičnega kodeksa. Po en predlog sta podala predsednik Državnega zbora Igor Zorčič oziroma podpredsednik Državnega zbora Jože Tanko.

Skladno s prvim odstavkom 10. člena Etičnega kodeksa za poslanke in poslance Državnega zbora je obravnava potekala na seji Kolegija predsednika Državnega zbora, ki je bila zaprta za javnost. 

Po opravljenih razpravah je Kolegij predsednika odločal o predlaganih predlogih sklepov o kršitvi Etičnega kodeksa, pri čemer je bila v obeh primerih predlagana sprememba predloga sklepa na način, da se izreče milejša sankcija. Upoštevaje, da v tem primeru Kolegij odloča na način, da se najprej glasuje o predlogu strožje sankcije ter nato, če ta ni sprejeta, o milejši, je Kolegij v enem primeru s potrebno večino glasov, tj. večino vodij poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo dve tretjini vseh poslancev v Državnem zboru, izrekel sankcijo na podlagi prve alinee drugega odstavka 10. člena Etičnega kodeksa, kar pomeni izrek opomina poslancu brez javne objave, ker je šlo za manjšo kršitev Etičnega kodeksa. V drugem primeru predlog sklepa oziroma njegove spremembe ni bil sprejet, zato se šteje, da kršitve Etičnega kodeksa ni bilo, postopek pa je zaključen.