DZ - Predstavitev raziskovalnega projekta Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti

Predstavitev raziskovalnega projekta Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti

Datum objave: 10.10.2017

Predstavitev vmesnih, predhodnih rezultatov, je bila namenjena interni javnosti Državnega zbora.Raziskovalna skupina Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani pod vodstvom dr. Vasilke Sancin je predstavila vmesne, predhodne ugotovitve raziskovalnega projekta Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti.

Projekt, ki je del ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016" Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, raziskuje položaj Državnega zbora v odnosu do drugih vej oblasti in položaj Državnega zbora glede petih vidikov avtonomije: regulativne, upravne in finančne avtonomije, avtonomije na področju zagotavljanja lastne varnosti ter avtonomije udejanjanja na področju zunanje politike, evropskih zadev in mednarodnih odnosov.

Predstavitev projekta, namenjena interni javnosti, je bila ob 12. uri v mali dvorani Državnega zbora.

Predstavitve se je udeležil tudi predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. V uvodnem pozdravu je poudaril, da bo študija, ki nastaja, lahko dobra osnova tudi za opredelitev nekaterih vsebin nastajajočega zakona o Državnem zboru. Izrazil je namero, da bi do konca mandata pripravili vsaj osnutek takšnega zakona in pričakovanje, da bo današnja razprava odprla – in morda zaprla -, nekatera vprašanja, ki se ob tem zastavljajo. Poudaril je, da Ustava, Poslovnik Državnega zbora in Zakon o poslancih niso dovolj, da bi lahko izostrili razmerja do drugih organov oblasti, še zlasti pa razmerje do izvršne veje oblasti. Pripravljavcem raziskave je obljubil odprto strokovno pomoč pri pridobivanju podatkov, stališč in izmenjavi pogledov, tako v lastnem imenu, kot v imenu strokovne službe Državnega zbora, saj je ustrezna avtonomija Državnega zbora eden izmed temeljev parlamentarne demokracije v Sloveniji. 

***

Državni zbor se je leta 2016 pridružil razpisu ciljnega raziskovalnega programa Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) s temo Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti.

Projekt, ki se bo končal marca 2018, izvaja raziskovalna skupina s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. V skupini sodelujejo:
- dr. Vasilka Sancin, vodja projekta,
- dr. Franc Grad,
- dr. Albin Igličar,
- dr. Saša Zagorc,
- dr. Tilen Štajnpihler Božič in
- Maruša Veber Tekavčič.

Projekt Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti raziskuje položaj Državnega zbora v odnosu do drugih vej oblasti in položaj Državnega zbora v slovenskem političnem in pravnem sistemu glede petih vidikov avtonomije: regulativne, upravne in finančne avtonomije, avtonomije na področju zagotavljanja lastne varnosti in avtonomije udejanjanja na področju zunanje politike, evropskih zadev in mednarodnih odnosov.

Avtonomijo parlamenta opredeljujemo kot možnost, da parlament samostojno, neodvisno od drugih organov, predvsem vlade, zagotavlja pogoje za opravljanje svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti.

Avtonomija parlamenta je sredstvo za izvajanje suverenosti parlamenta. Večja avtonomija parlamenta pomeni praviloma tudi njegovo večjo moč. Podlaga za večjo ali manjšo avtonomijo parlamenta je v institucionalizirani organiziranosti države, ki ji parlament pripada.

Vprašanje avtonomije parlamenta je normativno vprašanje, v veliki meri pa je vprašanje izvajanja normativnih rešitev v vsakdanji praksi in dejanski realizaciji razmerij med različnimi vejami oblasti. V tej luči je v središču razmerje parlamenta do drugih organov oblasti, zlasti do izvršilne veje oblasti, ki je po svoji naravi močnejša in lahko na številne načine omejuje parlament, kljub njegovi ustavni poziciji.

Raziskovalna skupina je danes poslankam in poslancem predstavila vmesne, predhodne rezultate. Predstavila je analizo odgovorov na vprašalnik glede različnih vidikov avtonomije Državnega zbora, ki so ga poslanke in poslanci izpolnjevali letos spomladi. Raziskovalna skupina je ob tem želela tudi izmenjati mnenja glede vmesnih rezultatov in preveriti, kako poslanke in poslanci v praksi doživljajo avtonomijo in kakšna so njihova pričakovanja glede raziskovalnega projekta.

***

Državni zbor že od leta 2000 redno oddaja različne raziskovalne projekte v izvajanje raziskovalnim institucijam in posameznim raziskovalcem. Na ta način želimo pridobiti dodatne strokovne podlage za odločanje Državnega zbora, ki bi omogočile izboljšanje njegove organiziranosti, delovanja ter učinke tega delovanja. Na ta način Državni zbor tudi širi prostor večjemu krogu zunanjih raziskovalcev ter želi sistematično prispevati k oblikovanju večjega obsega vedenja in znanja o parlamentu.

Od takrat do letos je bilo izvedenih 14 raziskovalnih projektov, od tega je 8 raziskav financiral Državni zbor sam, 6 pa skupaj z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Končna poročila dosedanjih raziskovalnih projektov so dostopna tule.

 

Več o 25. obletnici Državnega zbora.