DZ - Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar v Splošnem sektorju - JAVNI NATEČAJ NI USPEL, KANDIDAT NI IZBRAN

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Podsekretar v Splošnem sektorju - JAVNI NATEČAJ NI USPEL, KANDIDAT NI IZBRAN

Datum objave:
26. 5. 2021

Rok za prijavo:
6. 6. 2021

Status objave:
razpis

Vrsta objave:
javni natečaj

Vsebina:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZJU), tretjega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) in Pravilnika o postopku za zasedbo delovnega mesta v službah Državnega zbora (št. 040-03/15-2/1 z dne 27. 5. 2015; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) 

Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, Ljubljana, 

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Podsekretar (m/ž) v notranji organizacijski enoti Splošni sektor, na katerem se delo opravlja v nazivu podsekretar ali sekretar. 

Kandidat mora za zasedbo prostega delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska izobrazba druge stopnje – raven 7 po Uredbi ;
- področje izobrazbe KLASIUS P-16: 0311 ekonomija ali 04 poslovne in upravne vede, pravo;
- najmanj 7 let delovnih izkušenj;*
- višja raven znanja enega tujega jezika;**
- znanje uradnega (slovenskega) jezika;
- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga bo v skladu z 89. členom ZJU opravil naknadno);
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme bit obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

*Kot delovne izkušnje se štejejo:
- delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista raven izobrazbe in čas pripravništva na isti ravni izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu; 
- delovne izkušnje, ki jih je kandidat v javnem sektorju pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno raven nižja izobrazba, razen pripravništva na za eno raven nižji izobrazbi; 
- delo na enaki ravni zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pod pogojem, da je kandidat že imel pridobljeno zahtevano izobrazbo. 

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in zahtevana raven izobrazbe za opravljanje tega dela. 

V primeru, da ima kandidat pridobljeno osmo raven izobrazbe (specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja), magisterij znanosti (prejšnji), doktorat znanosti (prejšnji), doktorska izobrazba (tretja bolonjska stopnja)) se zahtevane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino (najmanj 4 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj). 

**Kot znanje tujega jezika se šteje znanje angleščine, francoščine, nemščine, italijanščine ali izjemoma druga tujega jezika, ki se uporablja v državah Evropske unije. Višjo raven znanja tujega jezika se dokazuje s certifikatom najmanj raven B2 ali z oceno tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija ali se izkaže drugače (v razgovoru o zaposlitvi). 

Plačni razred:
Izhodiščni plačni razred prostega uradniškega delovnega mesta je 42 (2.198,84 EUR bruto).

Naloge, ki se opravljajo na prostem delovnem mestu so:
- najzahtevnejše strokovne in organizacijske naloge in oblikovanje sistemskih rešitev s področja finančno-računovodskega poslovanja, notranje organizacije in delovnih razmerij,
- priprava najzahtevnejših strokovnih podlag, mnenj, poročil in drugih gradiv,
- izvajanje notranjih kontrol,
- druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po nalogu nadrejenega.

Prijava kandidata mora vsebovati:
1. pisno izjavo glede izpolnjevanja pogoja zahtevane izobrazbe, v kateri kandidat navede raven in smer pridobljene izobrazbe, datum zaključka izobraževanja (dan, mesec, leto), pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo glede izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj, v kateri kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede raven zahtevnosti dela; če je kandidat delovne izkušnje pridobival v okviru delovnega razmerja, ki ga je imel kot samostojni podjetnik, v izjavi konkretno opiše naloge, ki jih je opravljal, ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);
3. pisno izjavo o višji ravni znanja enega tujega jezika in katerega,
4. pisno izjavo o znanju uradnega (slovenskega) jezika,
5. pisno izjavo, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
6. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 1. in 5. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem javnih financ, finančnega poslovanja, računovodenja, sistema in obračuna plač v javnem sektorju in uslužbenskega sistema. 

Izbirni postopek se lahko opravi v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo. Strokovna usposobljenost kandidatov v izbirnem postopku se bo lahko presojala na podlagi prijav in priložene dokumentacije, pisnega preizkusa, razgovora ali drugih ustreznih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. 

V izbirni postopek se bodo v skladu z 21. členom Pravilnika uvrstili samo tisti kandidati, ki bodo pravočasno poslali popolne prijave, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje natečajnih pogojev.

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v delovnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma v drugih delovnih prostorih Državnega zbora.

Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami (na priloženem obrazcu) v zaprti ovojnici do vključno 6. 6. 2021 na naslov: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1102 Ljubljana, s pripisom »Prijava na javni natečaj št. 106-03/21-0004 – Podsekretar v Splošnem sektorju«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika prijave, poslana na elektronski naslov: gp@dz-rs.si, s pripisom »Prijava na javni natečaj št. 106-03/21-0004 – Podsekretar v Splošnem sektorju«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o poteku javnega natečaja daje Matjaž Hafner na telefonski številki 01/478-96 77. Vprašanja z delovnega področja pošljite na e-naslov ook@dz-rs.si.

Izbranemu kandidatu bo izdan in vročen sklep o izbiri, ostalim kandidatom pa sklep o neizbiri. Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja oziroma obvestilo o neuspelem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Državnega zbora www.dz-rs.si.


Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Druge objave:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje