DZ - Javna objava dveh prostih delovnih mest strokovni sodelavec VII/2 (II) v notranji organizacijski enoti Projekt "Predsedovanje RS Svetu EU" - delo za določen čas - Razpis zaključen. Kandidata izbrana.

Javna objava dveh prostih delovnih mest strokovni sodelavec VII/2 (II) v notranji organizacijski enoti Projekt "Predsedovanje RS Svetu EU" - delo za določen čas - Razpis zaključen. Kandidata izbrana.

Datum objave:
19. 10. 2020

Rok za prijavo:
30. 10. 2020

Status objave:
razpis

Vrsta objave:
javni razpis

Vsebina:

Številka objave: 106-02/20-0004/2

Na podlagi 57. člena in tretje točke 1. odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), tretjega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 –  ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US) in Pravilnika o postopku za zasedbo delovnega mesta v službah Državnega zbora (št. 040-03/15-2/1 z dne 27. 5. 2015; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) 

Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

objavlja dve prosti strokovno-tehnični delovni mesti 

strokovni sodelavec VII/2 (II) v notranji organizacijski enoti Projekt »Predsedovanje RS Svetu EU« - delo za določen čas za projekt Predsedovanje RS Svetu EU.

Izhodiščni plačni razred delovnega mesta strokovni sodelavec VII/2 (II) je 35 (1.670,94 EUR bruto). 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto:
-    raven izobrazbe (najmanj): specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) oziroma visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
-    najmanj osem mesecev delovnih izkušenj,
-    višja raven znanja enega tujega jezika,
-    osnovna raven znanja drugega tujega jezika.

Delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista raven izobrazbe in čas pripravništva na isti ravni izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno raven nižja izobrazba, razen pripravništva na za eno raven nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki ravni zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pod pogojem, da je kandidat že imel pridobljeno zahtevano izobrazbo. 

Kot znanje tujega jezika se šteje znanje angleščine, francoščine, nemščine, italijanščine ali izjemoma drugega tujega jezika, ki se uporablja v državah Evropske unije. Višja raven znanja tujega jezika se dokazuje s certifikatom najmanj raven B2 ali z oceno tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija ali se izkaže drugače v razgovoru o zaposlitvi. Osnovna raven znanja tujega jezika se dokazuje s certifikatom najmanj raven A2 ali z oceno tujega jezika v okviru srednješolskega ali višješolskega izobraževanja ali se izkaže drugače v razgovoru o zaposlitvi.

Naloge, ki se opravljajo na prostih delovnih mestih, so: 
-    opravljanje nalog vezanih na projekt predsedovanja RS Svetu EU,
-    zahtevnejše strokovne in organizacijske naloge pri izvedbi projekta, 
-    priprava zahtevnejših strokovnih podlag, informacij, poročil in drugih gradiv,  
-    druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po nalogu koordinatorja projekta.

Prijava kandidata mora vsebovati:
1.    pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven, smer/področje, naziv, datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2.    pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela z datumom sklenitve in datumom prekinitve delovnega razmerja (dan, mesec, leto) pri posameznem delodajalcu, vrsta in opis dela ter stopnja/raven zahtevnosti delovnega mesta, če je to mogoče tudi z navedbo tarifnega razreda delovnega mesta),
3.    pisno izjavo o višji ravni znanja enega tujega jezika in katerega,
4.    pisno izjavo o osnovni ravni znanja drugega tujega jezika in katerega.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis z navedbo znanj in veščin, ki jih je kandidat pridobil.

Izbira se bo v skladu z 28. členom Pravilnika izvedla med kandidati, ki bodo pravočasno posredovali ustrezne prijave, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje razpisnih pogojev. Postopek izbire se lahko opravi v več fazah. Usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijav in druge priložene dokumentacije, uporabijo pa se lahko tudi druge ustrezne metode preverjanja usposobljenosti in primernosti kandidatov. 

Želeno je poznavanje EU področja, računalniška pismenost in sposobnost dobrega pisnega izražanja.

Izbranima kandidatoma bo poslan sklep o izbiri, neizbranim kandidatom pa obvestilo o tem, da niso izbrani.

Z izbranima kandidatoma se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022, s polnim delovnim časom. Izbrana kandidata bosta delo opravljala v delovnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma v drugih delovnih prostorih Državnega zbora.

Kandidati posredujejo pisne prijave z izjavami (na priloženem obrazcu) v zaprti ovojnici do vključno 30. 10. 2020 na naslov: Republika Slovenija, Državni zbor, p.p. 636, 1102 Ljubljana, s pripisom »Prijava na javno objavo številka 106-02/20-0004/2 - strokovni sodelavec VII/2 (II)«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika prijave, poslana na elektronski naslov: gp@dz-rs.si s pripisom »Prijava na javno objavo številka 106-02/20-0004/2 - strokovni sodelavec VII/2 (II)«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javne objave daje mag. Mateja Celestina (tel. št. 01/478 94 23), informacije z delovnega področja pa mag. Romana Novak (romana.novak@dz-rs.si). Vprašanja lahko pošljete tudi na e-naslov ook@dz-rs.si. 

Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Državnega zbora www.dz-rs.si.

Opomba: V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.     


 

Druge objave:

Objava na Zavodu RS za zaposlovanje, 19. 10. 2020.