DZ - Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Oddelku za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje - Javni natečaj zaključen, kandidat izbran.

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar v Oddelku za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje - Javni natečaj zaključen, kandidat izbran.

Datum objave:
28. 4. 2021

Rok za prijavo:
10. 5. 2021

Status objave:
razpis

Vrsta objave:
javni natečaj

Vsebina:

Številka: 106-03/21-0003/2

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZJU), tretjega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) in Pravilnika o postopku za zasedbo delovnega mesta v službah Državnega zbora (št. 040-03/15-2/1 z dne 27. 5. 2015; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) 

Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, Ljubljana, 

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Podsekretar (m/ž) v notranji organizacijski enoti Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje, na katerem se delo opravlja v dveh uradniških nazivih -  podsekretar ali sekretar.

Kandidat mora za zasedbo prostega delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
-    najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska izobrazba druge stopnje – raven 7 po Uredbi ;
-    področje izobrazbe KLASIUS P-16: 031 družbene vede in vedenjske znanosti, 041 poslovne in upravne vede;
-    najmanj 7 let delovnih izkušenj;*
-    višja raven znanja angleškega jezika;
-    osnovna raven znanja drugega tujega jezika;**
-    naknadno uspešno opravljeno varnostno preverjanje kandidata pri pristojnem organu za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje nacionalno – zaupno;
-    znanje uradnega (slovenskega) jezika;
-    opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga bo v skladu z 89. členom ZJU opravil naknadno);
-    državljanstvo Republike Slovenije;
-    ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme bit obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
-    zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.


*Kot delovne izkušnje se štejejo:
-    delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista raven izobrazbe in čas pripravništva na isti ravni izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu; 
-    delovne izkušnje, ki jih je kandidat v javnem sektorju pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno raven nižja izobrazba, razen pripravništva na za eno raven nižji izobrazbi; 
-    delo na enaki ravni zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pod pogojem, da je kandidat že imel pridobljeno zahtevano izobrazbo. 

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in zahtevana raven izobrazbe za opravljanje tega dela. 

V primeru, da ima kandidat pridobljeno osmo raven izobrazbe (specialistično izobraževanje po univerzitetni izobrazbi (prejšnje), magistrsko izobraževanje (prejšnje)/magisterij znanosti (prejšnji) ali višjo, se zahtevane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino (najmanj 4 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj). 

**Kot znanje tujega jezika se, poleg angleščine, šteje znanje francoščine, nemščine, italijanščine ali izjemoma druga tujega jezika, ki se uporablja v državah Evropske unije. Osnovno raven znanja tujega jezika se dokazuje s certifikatom najmanj raven A2 ali z oceno tujega jezika v okviru srednješolskega ali višješolskega izobraževanja ali se izkaže drugače (v razgovoru o zaposlitvi). Višjo raven znanja tujega jezika se dokazuje s certifikatom najmanj raven B2 ali z oceno tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija ali se izkaže drugače (v razgovoru o zaposlitvi).

Plačni razred:
Izhodiščni plačni razred prostega uradniškega delovnega mesta je 42 (2.198,84 EUR bruto).

Naloge, ki se opravljajo na prostem delovnem mestu so:
-    najzahtevnejše strokovne in organizacijske naloge s področja mednarodne dejavnosti DZ,
-    sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev ter priprava najzahtevnejših strokovnih podlag, mnenj, poročil in drugih gradiv,
-    zahtevnejše vodenje evidenc in arhiviranje dokumentacije, 
-    izvajanje finančnega načrta in javnih naročil s področja mednarodne dejavnosti DZ,
-    druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po nalogu nadrejenega.

Prijava kandidata mora vsebovati:
1.    pisno izjavo glede izpolnjevanja pogoja zahtevane izobrazbe, v kateri kandidat navede raven in področje pridobljene izobrazbe, datum zaključka izobraževanja (dan, mesec, leto), pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2.    pisno izjavo glede izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj, v kateri kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede raven zahtevnosti dela; če je kandidat delovne izkušnje pridobival v okviru delovnega razmerja, ki ga je imel kot samostojni podjetnik, v izjavi konkretno opiše naloge, ki jih je opravljal, ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);
3.    pisno izjavo o višji ravni znanja angleškega jezika;
4.    pisno izjavo o osnovni ravni znanja drugega tujega jezika in katerega;
5.    pisno izjavo, da soglaša z varnostnim preverjanjem pri pristojnem organu za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov potrebne stopnje tajnosti;
6.    pisno izjavo o znanju uradnega (slovenskega) jezika;
7.    pisno izjavo, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
8.    pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 1. in 7. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil. 

Izbirni postopek se lahko opravi v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo. Strokovna usposobljenost kandidatov v izbirnem postopku se bo lahko presojala na podlagi prijav in priložene dokumentacije, pisnega preizkusa, razgovora ali drugih ustreznih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. 

V izbirni postopek se bodo v skladu z 21. členom Pravilnika uvrstili samo tisti kandidati, ki bodo pravočasno poslali popolne prijave, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje natečajnih pogojev.

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v delovnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma v drugih delovnih prostorih Državnega zbora.

Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami (na priloženem obrazcu) v zaprti ovojnici do vključno 10. 5. 2021 na naslov: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1102 Ljubljana, s pripisom »Prijava na javni natečaj št. 106-03/21-0003/2 – Podsekretar v OMDPP«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika prijave, poslana na elektronski naslov: gp@dz-rs.si, s pripisom »Prijava na javni natečaj št. 106-03/21-0003/2 – Podsekretar v OMDPP«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o poteku javnega natečaja daje mag. Mateja Celestina na telefonski številki 478 9423, GSM 030/351 292, vprašanja z delovnega področja pošljite na e-naslov ook@dz-rs.si.

Izbranemu kandidatu bo izdan in vročen sklep o izbiri, ostalim kandidatom pa sklep o neizbiri. Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja oziroma obvestilo o neuspelem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Državnega zbora www.dz-rs.si.


Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Druge objave:

Zavod za zaposlovanje RS