DZ - Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Svetovalec - pripravnik v Oddelku za pripravo in izvedbo sej državnega zbora ter delovnih teles

Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Svetovalec - pripravnik v Oddelku za pripravo in izvedbo sej državnega zbora ter delovnih teles

Datum objave:
4. 6. 2021

Rok za prijavo:
15. 6. 2021

Status objave:
razpis

Vrsta objave:
javni natečaj

Vsebina:

Na podlagi 58. člena in četrte točke 1. odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZJU), tretjega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) in Pravilnika o postopku za zasedbo delovnega mesta v službah Državnega zbora (št. 040-03/15-2/1 z dne 27. 5. 2015; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) 

Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, Ljubljana, 

objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest

Svetovalec – pripravnik (m/ž) v notranji organizacijski enoti Oddelek za pripravo in izvedbo sej državnega zbora ter delovnih teles. 

Kandidat mora za zasedbo prostega delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska      univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – raven 6/2 (po Uredbi );
- področje izobrazbe KLASIUS P-16: 02 umetnost in humanistika ali 03 družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost ali 04 poslovne in upravne    vede, pravo ali 071 tehnika;
- višja raven znanja enega tujega jezika*;
- znanje uradnega (slovenskega) jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme bit obsojen na nepogojno              kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

*Kot znanje tujega jezika se šteje znanje angleščine, francoščine, nemščine, italijanščine ali izjemoma druga tujega jezika, ki se uporablja v državah Evropske unije. Višjo raven znanja tujega jezika se dokazuje s certifikatom najmanj raven B2 ali z oceno tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija ali se izkaže drugače (v razgovoru o zaposlitvi).

Kot pripravnik se lahko zaposli oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in še ni sklenila pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto, za katerega se zahteva najmanj enaka stopnja strokovne izobrazbe, ki je zahtevana v javnem natečaju. Kot pripravnik se lahko zaposli tudi oseba, ki je bila predhodno že zaposlena, a si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj, ki se sicer zahtevajo za zasedbo natečajnega delovnega mesta (sedem mesecev). 

Plačni razred:
Izhodiščni plačni razred prostega uradniškega delovnega mesta je 30 (1.373,40 EUR), pri čemer se na podlagi 9. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 z dne 28. 12. 2009 s spremembami in dopolnitvami) pripravniku osnovna plača zmanjša za šest plačnih razredov.

Naloge, ki se opravljajo na prostem delovnem mestu so:
Izbrana kandidata se bosta usposabljala za opravljanje naslednjih nalog:
- strokovne, organizacijske in administrativne naloge pri pripravi in izvedbi sej delovnega telesa in DZ,
- priprava strokovnih podlag, informacij, poročil in drugih gradiv, 
- zahtevnejše vodenje in priprava dokumentacije, evidenc in statistik,
- druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po nalogu nadrejenega.

Prijava kandidata mora vsebovati:
1. pisno izjavo glede izpolnjevanja pogoja zahtevane izobrazbe, v kateri kandidat navede raven in smer pridobljene izobrazbe, datum zaključka                  izobraževanja (dan, mesec, leto), pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo o znanju enega tujega jezika na višji ravni in katerega,
3. pisno izjavo o znanju uradnega (slovenskega) jezika,
4. pisno izjavo, da:
   - je državljan Republike Slovenije,
   - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen                 zapora v trajanju več kot šest mesecev,
   - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
5. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 1. in 4. točke iz uradnih evidenc. V primeru,      da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil. 

Izbirni postopek se lahko opravi v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo. Primernost kandidatov v izbirnem postopku se bo lahko presojala na podlagi prijav in priložene dokumentacije, pisnega preizkusa, razgovora ali drugih ustreznih metod preverjanja primernosti kandidatov.

V izbirni postopek se bodo v skladu z 21. členom Pravilnika uvrstili samo tisti kandidati, ki bodo pravočasno poslali popolne prijave, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje natečajnih pogojev.

Z izbranima kandidatoma se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev – za čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Izbrana kandidata bosta delo opravljala v delovnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma v drugih delovnih prostorih Državnega zbora.

Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami (na priloženem obrazcu) v zaprti ovojnici do vključno 15. 6. 2021 na naslov: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1102 Ljubljana, s pripisom »Prijava na javni natečaj št. 106-03/21-0005 – Svetovalec pripravnik v OPIS«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika prijave, poslana na elektronski naslov: gp@dz-rs.si, s pripisom »Prijava na javni natečaj št. 106-03/21-0005 – Svetovalec pripravnik v OPIS«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o poteku javnega natečaja daje Matjaž Hafner na telefonski številki 01/478-96 77. Vprašanja z delovnega področja pošljite na e-naslov ook@dz-rs.si.

Izbranemu kandidatu bo izdan in vročen sklep o izbiri, ostalim kandidatom pa sklep o neizbiri. Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja oziroma obvestilo o neuspelem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Državnega zbora www.dz-rs.si.


Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Druge objave:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje