DZ - Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest PODSEKRETAR v Službi za odnose z javnostmi - JAVNI NATEČAJ JE KONČAN, KANDIDATA STA IZBRANA

Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest PODSEKRETAR v Službi za odnose z javnostmi - JAVNI NATEČAJ JE KONČAN, KANDIDATA STA IZBRANA

Datum objave:
15.10.2020

Rok za prijavo:
23.10.2020

Status objave:
razpis

Vrsta objave:
javni natečaj

Vsebina:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU), tretjega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US) in Pravilnika o postopku za zasedbo delovnega mesta v službah Državnega zbora (št. 040-03/15-2/1 z dne 27. 5. 2015; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) 

Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, Ljubljana, 

objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest

PODSEKRETAR (m/ž) v Službi za odnose z javnostmi. 

Izhodiščni plačni razred prostega uradniškega delovnega mesta je 42 (2.198,84 EUR bruto).

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-    najmanj specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) – raven 7 (po Uredbi );
-    področje izobrazbe KLASIUS P-16: 02 umetnost in humanistika ali 03 družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost ali 04 poslovne in upravne vede, pravo ali 06 informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT),
-    najmanj 7 let delovnih izkušenj,
-    osnovna raven znanja enega tujega jezika,
-    višja raven znanja enega tujega jezika,
-    znanje uradnega (slovenskega) jezika,
-    državljanstvo Republike Slovenije,
-    ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
-    zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se štejejo:
-    delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista raven izobrazbe in čas pripravništva na isti ravni izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu; 
-    delovne izkušnje, ki jih je kandidat v javnem sektorju pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno raven nižja izobrazba, razen pripravništva na za eno raven nižji izobrazbi; 
-    delo na enaki ravni zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pod pogojem, da je kandidat že imel pridobljeno zahtevano izobrazbo. 

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in zahtevana raven izobrazbe za opravljanje tega dela.

Kot znanje tujega jezika se šteje znanje angleščine, francoščine, nemščine, italijanščine ali izjemoma druga tujega jezika, ki se uporablja v državah Evropske unije. Osnovna raven znanja tujega jezika se dokazuje s certifikatom najmanj raven A2 ali z oceno tujega jezika v okviru srednješolskega ali višješolskega izobraževanja ali se izkaže drugače (v razgovoru o zaposlitvi). Višjo raven znanja tujega jezika se dokazuje s certifikatom najmanj raven B2 ali z oceno tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija ali se izkaže drugače (v razgovoru o zaposlitvi). 

Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali imata opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V primeru, da ga nimata, bosta morala v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Naloge, ki se opravljajo na prostem delovnem mestu so:
-    najzahtevnejše strokovne in organizacijske naloge s področja odnosov z javnostmi, komuniciranja in informiranja, 
-    sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev ter priprava najzahtevnejših strokovnih podlag, mnenj, poročil in drugih gradiv, 
-    izvajanje komunikacijskih projektov in nalog,
-    vodenje, priprava in izvajanje uredniških politik (klasični in elektronski mediji), 
-    nadomeščanje vodje službe,
-    druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po nalogu nadrejenega.

Prijava kandidata mora vsebovati:
1.    pisno izjavo glede izpolnjevanja pogoja zahtevane izobrazbe v kateri kandidat navede raven in smer pridobljene izobrazbe, datum zaključka izobraževanja (dan, mesec, leto), pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2.    pisno izjavo glede izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj v kateri kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);
3.    pisno izjavo o osnovni ravni znanja enega tujega jezika in katerega,
4.    pisno izjavo o višji ravni znanja enega tujega jezika in katerega,
5.    pisno izjavo o znanju uradnega (slovenskega) jezika,
6.    pisno izjavo, da:
       - je državljan Republike Slovenije,
       - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
       - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
7.    pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis z navedbo znanj in veščin, ki jih je kandidat pridobil.

Izbirni postopek se lahko opravi v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo. Strokovna usposobljenost kandidatov v izbirnem postopku se bo lahko presojala na podlagi pregleda prijav in presojanja priložene dokumentacije, pisnega preizkusa, razgovora ali drugih ustreznih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. 

V izbirni postopek se bodo v skladu z 21. členom Pravilnika uvrstili samo tisti kandidati, ki bodo poslali pravočasne in popolne prijave iz katerih bo razvidno izpolnjevanje natečajnih pogojev.

Izbrana kandidata bosta delo na delovnem mestu Podsekretar opravljala v nazivu podsekretar, z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranima kandidatoma se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Izbrana kandidata bosta delo opravljala v delovnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma v drugih delovnih prostorih Državnega zbora.

Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami (na priloženem obrazcu) v zaprti ovojnici do vključno 23. 10. 2020 na naslov: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1102 Ljubljana, s pripisom »Prijava na javni natečaj št. 106-03/20-0002 – Podsekretar v SOJ«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika prijave, poslana na elektronski naslov: gp@dz-rs.si, s pripisom »Prijava na javni natečaj št. 106-03/20-0002 – Podsekretar v SOJ«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Matjaž Hafner (telefonska številka 01/478-9677), za informacije z delovnega področja pa pošljete vprašanje na e-naslov ook@dz-rs.si.

Izbranima kandidatoma bo izdan in vročen sklep o izbiri, ostalim kandidatom pa sklep o neizbiri. Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja oziroma obvestilo o neuspelem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Državnega zbora www.dz-rs.si.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 

Druge objave: