DZ - Objava prostega delovnega mesta Prevajalec VII/2 (II) - pripravnik. Postopek izbire zaključen, kandidat izbran.

Objava prostega delovnega mesta Prevajalec VII/2 (II) - pripravnik. Postopek izbire zaključen, kandidat izbran.

Datum objave:
15.07.2020

Rok za prijavo:
15.08.2020

Status objave:
razpis

Vrsta objave:
javni razpis

Vsebina:

Na podlagi 57. člena in četrte točke 1. odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), tretjega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 –  ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US) in Pravilnika o postopku za zasedbo delovnega mesta v službah Državnega zbora (št. 040-03/15-2/1 z dne 27. 5. 2015; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik)

Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana

objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto

PREVAJALEC VII/2 (II) - pripravnik v notranji organizacijski enoti Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje.

Izhodiščni plačni razred delovnega mesta prevajalec VII/2 (II) - pripravnik je 29 (1.320,58 EUR bruto).

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto:
-    raven izobrazbe (najmanj): specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) oziroma visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
-    področje izobrazbe po KLASIUS P-16: usvajanje jezikov (P 0231),
-    višja raven znanja dveh tujih jezikov.

Kot pripravnik se lahko zaposli oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in še ni sklenila pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto, za katerega se zahteva najmanj enaka raven strokovne izobrazbe, ki je zahtevana v javni objavi. Kot pripravnik se lahko zaposli tudi oseba, ki je bila predhodno že zaposlena, a si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj, ki se sicer zahtevajo za zasedbo prostega delovnega mesta (osem mesecev).

Kot znanje tujega jezika se šteje znanje angleščine, francoščine, nemščine, italijanščine ali izjemoma drugega tujega jezika, ki se uporablja v državah Evropske unije. Višjo raven znanja tujega jezika se dokazuje s certifikatom najmanj raven B2 ali z oceno tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija ali se izkaže drugače v razgovoru o zaposlitvi.

Izbrani kandidat se bo usposabljal za opravljanje nalog, ki se opravljajo na prostem delovnem mestu:
-    opravljanje nalog prevajanja in redakcije prevodov,
-    sodelovanje pri iskanju terminoloških rešitev,
-    sodelovanje pri nalogah, vezanih na priprave na predsedovanje RS Svetu EU,
-    druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po nalogu nadrejenega.

Prijava kandidata mora vsebovati:
1.    pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven, smer/področje, naziv, datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2.    pisno izjavo o višji ravni znanja dveh tujih jezikov in katerih.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis z navedbo znanj in veščin, ki jih je kandidat pridobil.

Izbira se bo v skladu z 28. členom Pravilnika izvedla med kandidati, ki bodo pravočasno posredovali ustrezne prijave, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje razpisnih pogojev. V postopku izbire se bo za ugotavljanje najprimernejšega kandidata uporabila zlasti metoda pregleda prijav in presojanja priložene dokumentacije, po potrebi pa tudi morebitne druge metode preverjanja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so zaključili študij prevajalstva (za angleščino in francoščino) oziroma medjezikovne študije (slovenščina-angleščina-francoščina).

Izbranemu kandidatu bo poslan sklep o izbiri, neizbranim kandidatom pa obvestilo o tem, da niso izbrani.

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas  8 mesecev – za čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v delovnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma v drugih delovnih prostorih Državnega zbora.

Kandidati posredujejo pisne prijave z izjavami (na priloženem obrazcu) v zaprti ovojnici do vključno 15. 8. 2020 na naslov: Republika Slovenija, Državni zbor, p.p. 636, 1102 Ljubljana, s pripisom »Prijava na javno objavo številka 106-02/20-0003/2 - prevajalec VII/2 (II) - pripravnik«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika prijave, poslana na elektronski naslov: gp@dz-rs.si, s pripisom »Prijava na javno objavo številka 106-02/20-0003/2 - prevajalec VII/2 (II) - pripravnik«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javne objave daje mag. Mateja Celestina (tel. št. 01/478 94 23), informacije z delovnega področja pa Nina Barlič (tel. št. 01/478 97 26). Vprašanja lahko pošljete tudi na e-naslov ook@dz-rs.si.
 
Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Državnega zbora www.dz-rs.si.


Opomba: V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Druge objave:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje