DZ - Javna objava prostega delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/2 (II) za odnose z javnostmi v Službi za odnose z javnostmi - JAVNI RAZPIS JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN

Javna objava prostega delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/2 (II) za odnose z javnostmi v Službi za odnose z javnostmi - JAVNI RAZPIS JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN

Datum objave:
1. 6. 2021

Rok za prijavo:
8. 6. 2021

Status objave:
razpis

Vrsta objave:
javni razpis

Vsebina:

Na podlagi 57. člena in četrte točke 1. odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE), tretjega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) in Pravilnika o postopku za zasedbo delovnega mesta v službah Državnega zbora (št. 040-03/15-2/1 z dne 27. 5. 2015; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) 

Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto 

Strokovni sodelavec VII/2 (II) za odnose z javnostmi (m/ž) v notranji organizacijski enoti Služba za odnose z javnostmi.

Kandidat mora za zasedbo prostega delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – raven 6/2 (po Uredbi );
- področje izobrazbe KLASIUS P-16: 02 umetnost in humanistika ali 03 družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost ali 04 poslovne in upravne vede, pravo ali 06 informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT),
- najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj*,
- znanje enega tujega jezika na višji ravni **,
- znanje drugega tujega jezika na osnovni ravni **.

*Kot delovne izkušnje se štejejo:
- delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista raven izobrazbe in čas pripravništva na isti ravni izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu; 
- delovne izkušnje, ki jih je kandidat v javnem sektorju pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno raven nižja izobrazba, razen pripravništva na za eno raven nižji izobrazbi; 
- delo na enaki ravni zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pod pogojem, da je kandidat že imel pridobljeno zahtevano izobrazbo. 

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in zahtevana raven izobrazbe za opravljanje tega dela. Za verodostojno se šteje listina (posamični akt oziroma potrdilo), ki jo je izdajatelj izdal v okviru svojih pristojnosti odločanja in v okviru svojih pooblastil. Če je kandidat delovne izkušnje pridobival v okviru delovnega razmerja, ki ga je imel kot samostojni podjetnik, konkretno opiše naloge, ki jih je opravljal, ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);  

**Kot znanje tujega jezika se šteje znanje angleščine, francoščine, nemščine, italijanščine ali izjemoma druga tujega jezika, ki se uporablja v državah Evropske unije. Višjo raven znanja tujega jezika se dokazuje s certifikatom najmanj raven B2 ali z oceno tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija ali se izkaže drugače (v razgovoru o zaposlitvi). Osnovna raven znanja tujega jezika se dokazuje s certifikatom najmanj raven A2 ali z oceno tujega jezika v okviru srednješolskega ali višješolskega izobraževanja ali se izkaže drugače (v razgovoru o zaposlitvi). 

Plačni razred:
Izhodiščni plačni razred delovnega mesta Strokovni sodelavec VII/2 (II) za odnose z javnostmi je 35 (1.670,94 EUR).

Naloge, ki se opravljajo na prostem delovnem mestu so:
- zahtevne strokovne in organizacijske naloge s področja odnosov z javnostmi, komuniciranja in informiranja,
- priprava zahtevnejših strokovnih podlag, informacij, poročil in drugih gradiv,
- izvajanje uredniških politik (klasični in elektronski mediji),
- avdiovizualno snemanje in urejanje,
- druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po nalogu nadrejenega.

Prijava kandidata mora vsebovati:
1. pisno izjavo glede izpolnjevanja pogoja zahtevane izobrazbe, v kateri kandidat navede raven in smer pridobljene izobrazbe, datum zaključka izobraževanja (dan, mesec, leto), pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo glede izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj, v kateri kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede raven zahtevnosti dela; 
3. pisno izjavo o znanju enega tujega jezika na višji ravni in katerega;
4. pisno izjavo o znanja drugega tujega jezika na osnovni ravni in katerega,
5. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje z urejanjem spletnih strani, družbenih medijev ter s fotografiranjem in obdelavo fotografij.

Izbira se bo v skladu z 28. členom Pravilnika izvedla med kandidati, ki bodo pravočasno posredovali ustrezne prijave, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev za zasedbo prostega delovnega mesta. Primernost kandidatov v postopku izbire se bo lahko presojala na podlagi prijav in priložene dokumentacije, pisnega preizkusa, razgovora ali drugih ustreznih metod preverjanja primernosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v delovnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma v drugih delovnih prostorih Državnega zbora.

Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami (na priloženem obrazcu) v zaprti ovojnici do vključno 8. 6. 2021 na naslov: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1102 Ljubljana, s pripisom »Prijava na javno objavo št. 106-02/21-0004 – Strokovni sodelavec VII/2 (II) za odnose z javnostmi v SOJ«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika prijave, poslana na elektronski naslov: gp@dz-rs.si, s pripisom »Prijava na javno objavo št. 106-02/21-0004 – Strokovni sodelavec VII/2 (II) za odnose z javnostmi v SOJ«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o poteku javne objave daje Matjaž Hafner na telefonski številki 01/478-96 77. Vprašanja z delovnega področja pošljite na e-naslov ook@dz-rs.si.

Izbranemu kandidatu bo izdano obvestilo o izbiri, neizbranim kandidatom pa obvestila o neizbiri. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Državnega zbora www.dz-rs.si.


Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 

Druge objave:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje