DZ - Javna objava prostega delovnega mesta Administrativni asistent V - pripravnik v Oddelku tiskarna - JAVNI RAZPIS JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN

Javna objava prostega delovnega mesta Administrativni asistent V - pripravnik v Oddelku tiskarna - JAVNI RAZPIS JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN

Datum objave:
18.01.2021

Rok za prijavo:
29.01.2021

Status objave:
razpis

Vrsta objave:
javni razpis

Vsebina:

Na podlagi 57. člena in četrte točke 1. odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE), tretjega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) in Pravilnika o postopku za zasedbo delovnega mesta v službah Državnega zbora (št. 040-03/15-2/1 z dne 27. 5. 2015; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) 

Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto 

Administrativni asistent V – pripravnik (m/ž) v notranji organizacijski enoti Oddelek tiskarna.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-    srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba ali srednja strokovna in splošna izobrazba (raven 5),
-    področje izobrazbe KLASIUS P-16: 001 splošne izobraževalne aktivnosti/izidi, 041 poslovne in upravne vede, 0211 avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja,
-    naknadno uspešno opravljeno varnostno preverjanje kandidata pri pristojnem organu za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje nacionalno – strogo tajno.

Kot pripravnik se lahko zaposli oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in še ni sklenila pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto, za katerega se zahteva najmanj enaka stopnja strokovne izobrazbe, ki je zahtevana v javni objavi. Kot pripravnik se lahko zaposli tudi oseba, ki je bila predhodno že zaposlena, a si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj, ki se sicer zahtevajo za zasedbo prostega delovnega mesta (šest mesecev).

Naloge, ki se opravljajo na prostem delovnem mestu so:
Izbrani kandidat se bo usposabljal za opravljanje naslednjih nalog:
-    administrativne, organizacijske in manj zahtevne strokovne naloge,
-    priprava in urejanje besedil in dokumentov, 
-    grafično oblikovanje, dizajniranje in končna izvedba tiskovin in obrazcev, 
-    svetovanje in tehnična pomoč uporabnikom pri oblikovanju tiskovin,
-    fotografiranje in urejanje foto arhivov, 
-    druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po nalogu nadrejenega.

Plačni razred:
Izhodiščni plačni razred delovnega mesta Administrativni asistent V je 23 (1.043,68 EUR), pri čemer se na podlagi 9. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 z dne 28. 12. 2009 s spremembami in dopolnitvami) pripravniku osnovna plača zmanjša za šest plačnih razredov.

Prijava kandidata mora vsebovati:
-    pisno izjavo glede izpolnjevanja pogoja zahtevane izobrazbe v kateri kandidat navede raven in smer pridobljene izobrazbe, datum zaključka izobraževanja (dan, mesec, leto), pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
-    pisno izjavo, da soglaša z varnostnim preverjanjem pri pristojnem organu za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov potrebne stopnje tajnosti.

Prijava naj vsebuje tudi življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil, ter podatek kje oziroma kako jih je pridobil (npr. učni program šole, lastno zanimanje, tečaji itd.). 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem osnov grafičnih programov skupine Adobe (Ilustrator, Photoshop, InDesign, Lightroom). 

Izbira se bo v skladu z 28. členom Pravilnika izvedla med kandidati, ki bodo pravočasno posredovali ustrezne prijave, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. Primernost kandidatov v izbirnem postopku se bo presojala na podlagi pregleda prijav in presojanja priložene dokumentacije, pisnega preizkusa osnov grafičnih programov Adobe, razgovora ali drugih ustreznih metod preverjanja primernosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas  6 mesecev – za čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v delovnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma v drugih delovnih prostorih Državnega zbora.

Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami (na priloženem obrazcu) v zaprti ovojnici do vključno 29. 1. 2021 na naslov: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1102 Ljubljana, s pripisom »Prijava na javno objavo št. 106-02/21-0001 – Administrativni asistent V – pripravnik v Tiskarni«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika prijave, poslana na elektronski naslov: gp@dz-rs.si, s pripisom »Prijava na javno objavo št. 106-02/21-0001 – Administrativni asistent V - pripravnik v tiskarni«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javne objave daje Matjaž Hafner (telefonska številka 01/478-9677), informacije z delovnega področja pa Iztok Potočnik (telefonska številka 01/478 97 45). Vprašanja lahko pošljete tudi na e-naslov ook@dz-rs.si.
 
Izbranemu kandidatu bo izdan in vročen sklep o izbiri, neizbranim kandidatom pa obvestilo o tem, da niso izbrani. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Državnega zbora www.dz-rs.si.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 

Druge objave:

Zavod republike Slovenije za zaposlovanje