DZ - Javna objava prostega delovnega mesta Hišnik IV v Oddelku za investicije in vzdrževanje - JAVNI RAZPIS JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN

Javna objava prostega delovnega mesta Hišnik IV v Oddelku za investicije in vzdrževanje - JAVNI RAZPIS JE KONČAN, KANDIDAT JE IZBRAN

Datum objave:
27. 5. 2021

Rok za prijavo:
3. 6. 2021

Status objave:
razpis

Vrsta objave:
javni razpis

Vsebina:

Na podlagi 57. člena in četrte točke 1. odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE), tretjega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) in Pravilnika o postopku za zasedbo delovnega mesta v službah Državnega zbora (št. 040-03/15-2/1 z dne 27. 5. 2015; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) 

Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto 

Hišnik IV (m/ž) v notranji organizacijski enoti Oddelek za investicije in vzdrževanje.

Kandidat mora za zasedbo prostega delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj srednja poklicna izobrazba (raven 4),
- najmanj 4 mesece delovnih izkušenj.*

*Kot delovne izkušnje se štejejo:
- delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista raven izobrazbe in čas pripravništva na isti ravni izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu; 
- delovne izkušnje, ki jih je kandidat v javnem sektorju pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno raven nižja izobrazba, razen pripravništva na za eno raven nižji izobrazbi; 
- delo na enaki ravni zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pod pogojem, da je kandidat že imel pridobljeno zahtevano izobrazbo.

Plačni razred:
Izhodiščni plačni razred delovnega mesta Hišnik IV je 17 (824,84 EUR).

Naloge, ki se opravljajo na prostem delovnem mestu so:
- urejanje poslopja in okolice DZ,
- manjša obrtniška in instalacijska vzdrževalna dela v DZ in službenih stanovanjih,
- spremljanje stanja delovne opreme in sporočanje potreb po servisiranju in zamenjavi opreme, 
- nabava orodja in materiala za vzdrževanje naprav in opreme, 
- selitvena dela, 
- druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po nalogu nadrejenega.

Prijava kandidata mora vsebovati:
1. pisno izjavo glede izpolnjevanja pogoja zahtevane izobrazbe, v kateri kandidat navede raven in smer pridobljene izobrazbe, datum zaključka izobraževanja (dan, mesec, leto), pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo glede izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj, v kateri kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede raven zahtevnosti dela; če je kandidat delovne izkušnje pridobival v okviru delovnega razmerja, ki ga je imel kot samostojni podjetnik, v izjavi konkretno opiše naloge, ki jih je opravljal, ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);
3. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil. 

Izbira se bo v skladu z 28. členom Pravilnika izvedla med kandidati, ki bodo pravočasno posredovali ustrezne prijave, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev za zasedbo prostega delovnega mesta. Primernost kandidatov v postopku izbire se bo lahko presojala na podlagi prijav in priložene dokumentacije, pisnega preizkusa, razgovora ali drugih ustreznih metod preverjanja primernosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v delovnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma v drugih delovnih prostorih Državnega zbora.

Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami (na priloženem obrazcu) v zaprti ovojnici do vključno 3. 6. 2021 na naslov: Republika Slovenija, Državni zbor, Oddelek za organizacijo in kadre, p.p. 636, 1102 Ljubljana, s pripisom »Prijava na javno objavo št. 106-02/21-0003 – Hišnik IV v OIV«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika prijave, poslana na elektronski naslov: gp@dz-rs.si, s pripisom »Prijava na javno objavo št. 106-02/21-0003 – Hišnik IV v OIV«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o poteku javne objave daje Matjaž Hafner na telefonski številki 01/478-96 77. Vprašanja z delovnega področja pošljite na e-naslov ook@dz-rs.si.

Izbranemu kandidatu bo izdano obvestilo o izbiri, neizbranim kandidatom pa obvestila o neizbiri. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Državnega zbora www.dz-rs.si.


Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Druge objave:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje