Informacijsko središče   Informacije javnega značaja
Informacije javnega značaja

Katalog informacij


Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Državni zbor

Datum prve objave kataloga: 13. 12. 2004

Datum zadnje spremembe: 11. 9. 2009

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.dz-rs.si/

Druge oblike kataloga: ne 

Opis metapodatkov informatiziranih zbirk

Podatki v obliki XML

- Podatki o organizaciji organa:

Kratek opis delovnega področja organa

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

- Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij:

- Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa:

Zakonski in podzakonski akti iz delovnega področja državnega zbora (sprejeti zakoni, sprejeti akti in uradna prečiščena besedila)

Predpisi Evropske unije

- Seznam predlogov predpisov:

Predlogi predpisov (predlogi zakonov in predlogi aktov)

- Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih: /

- Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

I. Državni zbor vodi v skladu s Poslovnikom:

 a) zakonodajni postopek (redni, skrajšani, nujni),

 b) postopek za sprejetje avtentične razlage zakona,

 c) postopek za sprejetje državnega proračuna,

 č) postopek za sprejetje mednarodne pogodbe,

 d) postopek za spremembo ustave,

 e) postopek obtožbe predsednika republike, predsednika vlade in ministrov,

 f) postopke volitev in imenovanj ter

 g) postopke v zvezi z imuniteto.

II. Državni zbor vodi postopke po Zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi  o:

 a) izvedbi referenduma o spremembi ustave,

 b) izvedbi zakonodajnega referenduma,

 c) izvedbi referenduma o mednarodnih povezavah,

 č) izvedbi posvetovalnega referenduma,

 d) pobudi volivcev za začetek postopka za spremembo ustave in

 e) predlogu zakona, ki ga predloži najmanj 5000 volivcev. 

- Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja: /

- Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam drugih zbirk

- Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:

Sporočila za javnost

Koledar dogodkov 

Publikacije

Opis dostopa preko spletnega mesta.

Neposredni (fizični) dostop je možen vsak delovni dan od 9. do 15. ure na sedežu organa.

Pogosta vprašanja: 

Pogosta vprašanja in odgovore najdete tukaj.

Odgovorna uradna oseba: 

Igor Ivančič
namestnik generalne sekretarke - direktor

e-naslov: igor.ivancic@dz-rs.si
tel.: 01 478 97 10