Dostopnost

Hiša demokracije je odprta za vse državljane. Poskrbljeno je za dostope na invalidskih vozičkih, temeljne informacije za slepe so na voljo v Braillovi pisavi, za ljudi, ki ne slišijo, je v Državnem zboru zagotovljen tolmač v znakovni jezik, na balkonu za obiskovalce je nameščena slušna indukcijska zanka, v drugih prostorih je mogoča aktivacija FM sistema.  

 

 

Znak, invalidski voziček  Znak, klančina  Znak, pes pomočnik  Znak, slušna zanka  Znak, znakovni jezik  Znak, prilagojeno stranišče

 

 

Invalidnim osebam, ki se gibljejo s pomočjo invalidskega vozička, je v poslopju Državnega zbora omogočen dostop do:
- po rahli klančini do glavnega vhoda Državnega zbora na Šubičevi 4, do recepcije in do invalidske dvižne ploščadi.
- s pomočjo invalidske dvižne ploščadi do preddverja male dvorane in do male dvorane na Šubičevi. Ob preddverju male dvorane je tudi stranišče, prilagojeno invladnim osebam.
- s pomočjo invalidske dvižne ploščadi iz preddverja male dvorane po levem stopnišču do pritličja Državnega zbora in do standardnega dvigala.
- s standardnim dvigalom iz pritličja v prvo nadstropje, v preddverje velike dvorane, v veliko dvorano Državnega zbora in v novinarsko središče.
- s standardnim dvigalom iz pritličja v tretje nadstropje in do invalidske dvižne ploščadi ter z njo do preddverja balkona in do balkona velike dvorane.
- velika dvorana Državnega zbora omogoča dostop invalidnim osebam, vabljenim na sejo oz druge dogodke, ki se gibljejo s pomočjo invalidskega vozička, do govorniškega odra. V veliki dvorani je nekaj mest za invalidne osebe z vozički za poslanskimi mesti ob levem in ob desnem vhodu v dvorano.
- na balkonu velike dvorane sta dve mesti ob levem in dve ob desnem vhodu na balkon.
- premične klančine so namenjene premagovanju manj strmih stopničastih ovir v poslopju Državnega zbora. Namestijo se na podlagi predhodne zahteve.

V preddverju male dvorane na Šubičevi ulici se nahajajo tudi invalidom prilagojeni toaletni prostori.

Lastnega parkirišča Državni zbor nima, mogoče je bližnje parkiranje čez cesto v garažni hiši pod Trgom republike.

Invalidnim osebam, ki se gibljejo s pomočjo invalidskega vozička, pri vstopanju v poslopje in v posamezne prostore Državnega zbora pomagajo njihovi spremljevalci, če vstopajo sami, pa jim pri tem pomagajo zaposleni v Državnem zboru.

Slepe osebe lahko v Državni zbor vstopijo skupaj z njihovimi psi vodniki.  

Slušna (indukcijska) zanka za naglušne je nameščena  na balkonu velike dvorane Državnega zbora in omogoča spremljanje seje. V veliki dvorani Državnega zbora in v vseh sejnih sobah Državnega zbora  je na voljo poseben FM sistem z oddajnikom in štirimi brezžičnimi sprejemniki, ki deluje le takrat, ko je v posamezni sejni sobi vključen konferenčni sistem.

 

Invalidska dvižna proščad

V poslopju Državnega zbora na Šubičevi ulici 4 so nameščene tri stopniščne dvižne ploščadi, namenjene prevozu invalidov. Invalidske dvižne ploščadi so:

- na levem stopnišču pri glavnem vhodu v Državni zbor,

- na levem stopnišču, ki vodi od preddverja male dvorane na Šubičevi ulici do pritličja,

- na levem glavnem stopnišču, ki vodi do tretjega nadstropja oz. balkona velike dvorane: v medetaži med drugim in tretjim nadstropjem (dostop s pomočjo standardnega dvigala iz prtličja).

 

Uporaba invalidske dvižne ploščadi

Dodatne informacije:
Ključ za uporabo dvižne ploščadi je shranjen na recepciji Državnega zbora.
Če uporabnik dvižne ploščadi ne zna sam upravljati ali nima spremstva, prosi za pomoč recepcijo Državnega zbora.
Telefon: 478 9722, e-pošta: recepcija@dz-rs.si

 

Uporaba invalidske dvižne ploščadi

Dvižna ploščad je v celoti avtomatizirana; motorizirano je dvigovanje in spuščanje nosilne ploščadi in varovalnih ročajev. Tipkalo, ki je nameščeno na dostopnem mestu za uporabnike, vključuje vse funkcije, ki so potrebne za uporabo naprave. Dvižno ploščad premikamo s stalnim pritiskom na izbrano tipko.

 

Uporaba invalidske dvižne ploščadi

 

Pred uporabo je treba vklopiti glavno stikalo/varovalko na napravi. Uporabnik mora voziček zapeljati na ploščad vedno v smeri vožnje. Pred premikanjem ploščadi mora obvezno vklopiti zavore vozička. Šele ko je uporabnik varno nameščen na ploščadi, lahko s tipko na ploščadi požene napravo. S pritiskom na tipko GOR oziroma DOL se varovalno privozna loputa samodejno postavi v poševni, to je varnostni položaj. Ploščad se v končnih in vmesnih postajah samodejno ustavi. Vsakokrat, ko zapustimo ploščad, dvignemo nosilno ploščad v navpični položaj, s čimer omogočimo uporabo naprave tudi ostalim uporabnikom.

V primeru nevarnosti oziroma če uporabnik ugotovi nekontrolirano premikanje naprave, mora takoj pritisniti tipko STOJ in naprava se takoj ustavi. Ploščad se prav tako ustavi takoj, ko se varovalno-privozna loputa ali spodnja varovalna varnostna plošča zadene ob oviro. Naprava lahko nadaljuje z vožnjo samo z dolgim stiskom tipke GOR ali DOL. Naprava deluje tako, da jo je tudi v primeru okvare električne napeljave, stikal ali krmilja možno zapustiti.

Ko je nosilna ploščad v vodoravnem položaju, ni možno poklicati naprave na drugo postajo. Za premik prazne naprave je potrebno premakniti voziček z nosilne ploščadi in pripraviti sedež v varen položaj ter dvigniti nosilni del ploščadi.

Nosilnost ploščadi je 225 kg; prekoračitev dovoljene obremenitve je prepovedana. 

 

Premične klančine

Premične klančine so namenjene premagovanju manj strmih stopničastih ovir v poslopju Državnega zbora. Namestijo se na podlagi predhodne zahteve.

Dodatne informacije:
Premične klančine namestijo na podlagi predhodne zahteve, ki jo je treba nasloviti Oddelku za investicije in vzdrževanje Državnega zbora.
Telefon: 478 9683, e-mail: servis@dz-rs.si

V Državnem zboru je od decembra 2009 nameščena slušna zanka, ki omogoča naglušnim z univerzalnim slušnim aparatom spremljanje sej in dogodkov z balkona velike dvorane. Naglušnim, vabljenim na sejo in na dogodke v veliki dvorani Državnega zbora, je na voljo poseben FM sistem z oddajnikom in štirimi brezžičnimi sprejemniki.

Enaki pogoji so naglušnim zagotovljeni tudi v vseh sejnih sobah Državnega zbora. V njih se uporablja FM sistem z oddajnikom in štirimi brezžičnimi sprejemniki, ki prav tako delujejo v povezavi s slušnim aparatom. FM sistem deluje le takrat, ko je v posamezni sejni sobi vključen konferenčni sistem.

 

Slušna zanka za naglušne

Dodatne informacije:
Za uporabo slušne zanke ali FM sistema je treba predhodno kontaktirati avdio-video tehnika Državnega zbora.
Telefon: 01 478 9713, e-pošta: snemalnica@dz-rs.si

 

Uporaba slušne (indukcijske) zanke

Balkon velike dvorane: Naglušnim osebam njihov univerzalni slušni aparat pri spremljanju sej in drugih dogajanj z balkona velike dvorane omogoča preklop poslušanja centralnega ozvočenja preko slušne zanke. S pomočjo slušne zanke v povezavi s slušnim aparatom bolje slišijo dogajanje v veliki dvorani. S pomočjo gumba za glasnost naglušni na svojem slušnem aparatu ustrezno naravnajo jakost zvoka na želeno vrednost in poslušajo razpravo. Slušna zanka deluje le takrat, ko je v veliki dvorani vključeno centralno ozvočenje. Pri udeležbi na mednarodnih dogodkih v Državnem zboru naglušni s pomočjo aparata zaznajo le jezik, ki je na centralnem ozvočenju, ne pa tudi prevoda. Če naglušnim njihov slušni aparat ne omogoča poslušanja preko slušne zanke, jim na predhodno izraženo željo strokovni sodelavci Oddelka za razvoj informacijskega sistema priskrbijo navadne slušalke.

Velika dvorana na Šubičevi ulici in ostale sejne sobe: če se naglušna oseba udeleži seje oziroma dogodka v veliki dvorani, lahko s pomočjo FM sistema (oddajnik + sprejemnik) spremlja dogajanje v veliki dvorani. Naglušna oseba s slušnim aparatom si mora namestiti FM sprejemnik, ki omogoča boljšo slišnost. S pomočjo gumba za glasnost na FM sprejemniku ali na slušnem aparatu se ustrezno naravna jakost zvoka na želeno vrednost in posluša sejo. 

Slovenski znakovni jezik (SZJ) je materin jezik gluhih oseb. V Sloveniji ga uporablja okoli 1500 gluhih oseb. 

Državni zbor je leta 2002 sprejel Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki ga gluhi uporabljajo na vseh področjih zasebnega in javnega življenja. 

Gluha oseba imam pravico uporabljati znakovni jezik v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalcih javnih pooblastil oziroma izvajalci javnih služb. Prav tako ima gluha oseba pravico uporabljati znakovni jezik tudi v vseh drugih življenjskih situacijah, v katerih ji gluhota pomeni oviro pri zadovoljevanju njenih potreb.
Vir: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Spletne vsebine o Državnem zboru v video obliki s slovenskim znakovnim jezikom, s podnapisi in z zvokom.  

 

Priredba spletišč DRŽAVNI ZBOR - PRISTOJNOSTI IN FUNKCIJE

 

Priredba spletišč SESTAVA DRŽAVNEGA ZBORA

 

Priredba spletišč DRŽAVNI ZBOR IN DRUGE INSTITUCIJE

 

Priredba spletišč: ZAKONODAJNI POSTOPEK

 

 

 

Državni zbor na podlagi Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ) od leta 2002 zagotavlja, po predhodnem dogovoru, vabljenim na seje delovnih teles in na druge dogodke tolmačenje v slovenskem znakovnem jeziku.

 

Tolmačenje v znakovni jezik med sejo

Dodatne informacije:
Za prisotnost tolmača za slovenski znakovni jezik se je treba predhodno obrniti na Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje Državnega zbora.
Telefon: 479 9700, 478 9484, e-pošta: protokol@dz-rs.si

V sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije smo v Državnem zboru leta 2010 pripravili prvo izdajo brošure Državnega zbora v brajici. Publikacija na poljuden način predstavlja zgodovino Državnega zbora, njegove pristojnosti in način delovanja. Na kratko je opisan zakonodajni postopek in delovanje delovnih teles. Predstavljena je tudi parlamentarna zgradba, njena zgodovina in arhitekturne zanimivosti zunanjosti ter notranjosti.

Leta 2011 smo v Državnem zboru izdali tudi ustavo v brajici.

S tem je Državni zbor pokazal, da je enakovredna dostopnost slepih in slabovidnih do informacij eden nujnih in temeljnih pogojev uresničevanja ustavno zagotovljene pravice javnosti do obveščenosti, ki omogoča sodelovanje v demokratičnih procesih in aktivno državljanstvo.

 

Naslovnica Ustave v brajici

 

Dodatne informacije:
Ustava Republike Slovenije in brošura Državnega zbora v brajici sta na voljo v Službi za odnose z javnostmi Državnega zbora, soba 81.
Telefon: 01 478 9717, e-pošta: soj@dz-rs.si

Državni zbor
Šubičeva ulica 4
SI-1102 Ljubljana

Telefon: 01 478 94 00, fax: 01 478 98 45, e-pošta: gp@dz-rs.si