DZ - Postopek obtožbe predsednika republike, predsednika vlade in ministrov

Postopek obtožbe predsednika republike, predsednika vlade in ministrov

Datum vnosa: 31. 5. 2021
Datum revizije: 31. 5. 2021

Odgovor

Postopek obtožbe predsednika Republike, predsednika Vlade in ministrov je določen v Poslovniku Državnega zbora, in sicer v členih 85 ter 187-192, v Zakonu o ustavnem sodišču, od 63.-67. člena, in v 109. ter 119. členu Ustave Republike Slovenije.

Uvedbo postopka o obtožbi predsednika republike lahko Državnemu zboru predlaga najmanj trideset poslank in poslancev.

Predlog za uvedbo postopka o obtožbi predsednika republike (109. člen ustave) mora vsebovati opis očitane kršitve ustave ali hujše kršitve zakona in predloge dokazov o očitani kršitvi. Predlog obravnava Državni zbor na prvi naslednji seji, če je bil vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Državni zbor o predlogu odloči najkasneje v 60 dneh po vložitvi predloga. Če Državni zbor odločitve v tem roku ne sprejme, se šteje, da je predlog zavrnjen.

V času od razpisa volitev za predsednika republike do razglasitve volilnih rezultatov ni mogoče predlagati uvedbe postopka o obtožbi predsednika Republike. Uvedbe postopka o obtožbi ni mogoče predlagati, če je že predlagan, in ne nadaljevati, če predsednik republike odstopi ali če mu preneha mandat. Državni zbor postopek nadaljuje, če predsednik republike to zahteva.

Predlog obtožbe pošlje predsednik Državnega zbora predsedniku republike. Predsednik republike lahko pisno ali ustno na seji Državnega zbora odgovori na predlog obtožbe. Predstavnik predlagatelja lahko obrazloži predlog obtožbe na seji Državnega zbora. Predlagatelj lahko umakne predlog obtožbe do konca obravnave na seji Državnega zbora. V tem primeru se šteje, da predlog obtožbe ni bil vložen. O obtožbi predsednika republike odloči Državni zbor s sklepom.

Sklep o obtožbi predsednika republike pošlje predsednik Državnega zbora Ustavnemu sodišču in predsedniku republike. S sklepom imenuje Državni zbor tudi pooblaščenega predstavnika, ki bo zastopal obtožbo pred Ustavnim sodiščem. Pooblaščeni predstavnik se imenuje izmed poslancev, ki so predlagali uvedbo postopka o obtožbi predsednika Republike.

***

Najmanj deset poslancev lahko predlaga državnemu zboru naj obtoži predsednika Vlade ali ministre pred ustavnim sodiščem.

Določbe o obtožbi predsednika republike se smiselno uporabljajo tudi v postopku obtožbe predsednika Vlade in ministrov zaradi kršitve ustave in zakonov pri opravljanju njihovih funkcij (119. člen ustave).

Na zahtevo Državnega zbora poda o predlogu obtožbe predsednika Vlade mnenje predsednik Republike, o predlogu obtožbe ministra pa predsednik Vlade.

***

63. člen Zakona o ustavnem sodišču
(1) Državni zbor odloča o obtožbi zoper predsednika republike z večino glasov vseh poslancev. Sklep o obtožbi pošlje predsednik državnega zbora predsedniku ustavnega sodišča.
(2) Sklep o obtožbi zoper predsednika republike mora vsebovati opis zatrjevane kršitve ustave oziroma hujše kršitve zakona in predlog dokazov o kršitvi ustave oziroma hujše kršitve zakona.
(3) V času od razpisa volitev za predsednika republike pa do razglasitve volilnih rezultatov za predsednika republike ni dopustno vložiti sklepa o obtožbi zoper predsednika republike.

Opomba:
Te določbe se smiselno uporabljajo tudi v postopku obtožbe zoper predsednika vlade ali ministra (66. člen ZUstS).

***

85. člen Poslovnika Državnega zbora med drugim določa, da: 

(3) Državni zbor lahko odloči, da se opravi tajno glasovanje o:
-       obtožbi predsednika republike (109. člen ustave),
-       obtožbi predsednika vlade ali ministra (119. člen ustave).
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko predlaga tajno glasovanje predlagatelj ali poslanska skupina. 

 

Pregled predlogov obtožb zoper predsednika republike, predsednika vlade in ministrov od konstituiranja Državnega zbora (23. 12. 1992) naprej

Leto 2021

Predlog obtožbe predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije zaradi kršitev Ustave Republike Slovenije in zakona (EPA 1782-VIII) je 2. 4. 2021 vložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović).

Državni zbor je na 75. izredni seji, dne 26. 5. 2021, glasoval o predlogu sklepa v zvezi z obtožbo predsednika Vlade RS pred Ustavnim sodiščem in ga ni sprejel, zato je bil postopek o predlogu obtožbe končan. (Rezultat glasovanja: Kvorum 87 Za 42 Proti 44)

Leto 2018

Predlog obtožbe predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije zaradi kršitev Ustave in hujših kršitev zakona (EPA 348-VII) je 21. 12. 2018 vložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec).

Državni zbor je na seji 29. 1. 2019 glasoval o predlogu sklepa v zvezi z obtožbo predsednika Vlade pred Ustavnim sodiščem in ga ni sprejel, zato je bil postopek o predlogu obtožbe končan. (Rezultat glasovanja: Kvorum 89 Za 29 Proti 53)

Leto 2017

Predlog obtožbe predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja pred Ustavnim sodiščem zaradi kršitev Ustave in hujših kršitev zakona (EPA 2356-VII) je 15. 11. 2017 vložila skupina poslank in poslancev Državnega zbora (prvopodpisani Jože Tanko).

Državni zbor predlaganega sklepa na 53. izredni seji, dne 9. 1. 2018, ni sprejel, zato je bil postopek o Predlogu obtožbe končan. (Rezultat glasovanja: Kvorum 74 Za 18 Proti 52).

Leto 2010

Predlog obtožbe predsednika Republike dr. Danila Türka pred Ustavnim sodiščem zaradi kršitev Ustave in hujših kršitev zakona (EPA 869-V) je 28. 1. 2010 vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom.

Državni zbor predlaganega sklepa na 14. redni seji, dne 3. 3. 2010,  ni sprejel, zato je bil postopek o Predlogu obtožbe končan. (Rezultat glasovanja: Kvorum 86 Za 32 Proti 52).

Leto 1998

Predlog obtožbe zoper predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška pred Ustavnim sodiščem zaradi kršitve Ustave in zakonov (EPA 597-II) je 19. 10. 1998 vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Janezom Janšo.

Državni zbor je na 29. izredni seji, 9. 12. 1998, sprejel sklep, da se predlog obtožbe ne sprejme. (Rezultat glasovanja: Kvorum 81 Za 24 Proti 46).

Predlog obtožbe zoper predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška pred ustavnim sodiščem zaradi kršitve ustave in zakonov (EPA 452-II) je 7. 4. 1998 vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Janezom Janšo.

Državni zbor je na 9. redni seji, 21. 5. 1998, sprejel sklep, da se predlog obtožbe ne sprejme (Rezultat glasovanja: Kvorum 84 Za 28 Proti 46)

Leto 1994

Predlog obtožbe predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška pred ustavnim sodiščem je 22. 11. 1994 na pobudo SLS vložila skupina 17 opozicijskih poslancev s prvopodpisanim Francem Zagožnom.

Državni zbor predloga 19. januarja 1995 ni sprejel, pri čemer pa je na zahtevo enega od poslancev glasoval dvakrat. (Rezultat 1. glasovanja: 15 za, 58 proti; rezultat 2. glasovanja: 17 za, 56 proti).