DZ - Delo preiskovalnih komisij Državnega zbora

Delo preiskovalnih komisij Državnega zbora

Datum vnosa: 14. 7. 2021
Datum revizije: 14. 7. 2021

Odgovor

Institut parlamentarne preiskave je uvedla Ustava Republike Slovenije, sprejeta 23. 12. 1991. V 93. členu je določeno, da Državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena. Pred tem Poslovnik skupščine ni dovoljeval opravljanja preiskovalnih dejanj delovnih teles.

Postopek parlamentarne  preiskave je leta 1993 določil Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Uradni list št. 63/1993).

Delovni pripomoček za člane Preiskovalne komisije (PDF 1,2 MB)

***

Vlogo, položaj in pristojnosti preiskovalne komisije določata 93. člen ustave ter Zakon o parlamentarni preiskavi (v nadaljevanju: ZPPre) in Poslovnik o parlamentarni preiskavi (v nadaljevanju: PoPPre). Preiskovalne komisije so z delom oblikovale tudi parlamentarno preiskovalno prakso in dorekle marsikatero nejasno določbo oziroma zapolnile pravne praznine. Pri svojem delu se preiskovalne komisije naslanjajo v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZPPre tudi na smiselno uporabo zakona, ki določa kazenski postopek, kot tudi v skladu s 25. členom PoPPre na poslovnik Državnega zbora. Ob vsem tem preiskovalne komisije upoštevajo tudi vse do sedaj sprejete odločitve ustavnega sodišča. Zelo pomembno pa je tudi strokovno delo mag. Miroslava Mozetiča v knjigi Parlamentarna preiskava v pravnem sistemu Republike Slovenije, ki jo je izdal Uradni list Republike Slovenije leta 2000 (ISBN: 961-204-220-9).

Preiskovalne komisije skladno z 22. členom PoPPre po končani parlamentarni preiskavi Državnemu zboru predložijo poročilo, pri čemer lahko v času parlamentarne preiskave pripravijo vmesno poročilo. PoPPre v 24. členu določa, kakšne so možne odločitve Državnega zbora. Pri tem ne gre spregledati pomena javnosti dela preiskovalne komisije, ki na ta način izvaja »politični pritisk« na nosilce javnih funkcij, katerega vrh je prav v plenarni obravnavi poročila, s poudarkom na bistvenih ugotovitvah opravljene parlamentarne preiskave.

Preiskovalna komisija lahko v skladu s svojimi pooblastili in nalogami predlaga Državnemu zboru v sprejem tudi sklep, s katerim se odloči o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ali se pozove pristojne, da predlagajo zakonodajno spremembo na določenem področju, ali da se predlagajo druge odločitve Državnega zbora iz njegove ustavne pristojnosti (1. člen ZPPre).

Preiskovalne komisije na podlagi zahteve policije ali tožilstva posredujejo obema organoma sprejete zapisnike sej (s priloženimi magnetogrami), še posebej tistih, na katerih so bila opravljana zaslišanja prič, kot tudi posredujejo dokazno gradivo, ki ga je preiskovalna komisija pridobila in ga je imela v posesti.

Preiskovalna komisija praviloma v prvi fazi zbira in ureja gradivo za preiskavo in preskrbi potrebno dokazno gradivo. Gre za vse tisto gradivo, ki sodi v predmet, namen, obseg parlamentarne preiskave in je bilo določeno v aktu o odreditvi predmetne parlamentarne preiskave. Tako preiskovalna komisija na podlagi 14. člena PoPPre sprejme sklep o izvedbi pripravljalnega preiskovalnega dejanja, s katerim določi tudi od katerih subjektov bo zahtevala pridobitev določene dokumentacije. Če gre za vlado, upravne organe, nosilce javnih pooblastil, … sodišča (glej 14. člen ZPPre),  preiskovalna komisija nima težav pri pridobivanje dokumentacije, težave pa lahko nastopijo pri preostalih deležnikih, za katere preiskovalna komisija nima takšne pravne podlage za direktno zahtevo po pridobitvi določenega gradiva. V primeru, da ti drugi deležniki (teoretično bi lahko tudi subjekti iz 14. člena ZPPre zavrnili prostovoljno posredovanje dokumentacije) nočejo prostovoljno izročiti dokumentacije preiskovalni komisiji, ima preiskovalna komisija v 8. členu ZPPre pooblastilo, da zahteva zaseg dokumentacije preko pristojnega sodišča. Glede vloge preiskovanca pri zahtevi za zaseg dokumentacije je treba upoštevati predvsem osrednji 7. člen ZPPre. Odločitev sodišča o zahtevku preiskovalne komisije za zaseg dokumentacije je podvržena le sodnikovemu preverjanju, ali je zahteva skladna z zakonom (če meni, da ni, o tem odloči višje sodišče), ne sme pa ocenjevati umestnosti ukrepa (pojasnilo glej več odločb ustavnega sodišča št. U-I-186/15-9, z dne 7. 4. 2016).

***

Število preiskovalnih komisij in število sprejetih končnih poročil v Državnem zboru

Mandatno obdobje

Število preiskovalnih komisij

Število sprejetih končnih poročil v DZ

1992–1996

6

0

1996–2000

5

1

2000–2004

2

1

2004–2008

4

3

2008–2011

7

3

2011–2014

3

0

2014–2018

4

4

Skupaj

31

12

 

2014–2018 | 2011–2014  |  2008–2011 |  2004–2008  |  2000–2004  |  1996–2000 |  1992–1996

 

Mandatno obdobje 2018– ...

1. Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanije SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018 (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 83/18)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović).

Predsednik:

Gregor Perič, PS SMC (od 27. 5. 2020)

Jani (Janko) Möderndorfer, PS SMC (29. 1. 2019 -13. 3. 2020)

 

2. Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 83/18)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec).

Predsednica:

mag. Karmen Furman, PS SDS (od 28. 4. 2020)

Jelka Godec, PS SDS (29. 1. 2019 - 2. 4. 2020)

Državni zbor je na 19. redni seji 10. julija 2020 obravnaval Vmesno poročilo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije, EPA 1092-VIII.

Državni zbor je na 24. redni seji 13. 7. 2021 obravnaval Vmesno poročilo o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom v Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, EPA  1938 – VIII.

 

3. Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 7/19)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Jožef Horvat).

Predsednik:

Aleksander Reberšek, PS NSi (od 28. 4. 2020)

Jernej Vrtovec, PS NSi (8. 3. 2019 - 13. 3. 2020)

Državni zbor je na 17. seji 27. maja 2020 obravnaval Vmesno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB, EPA 1068-VIII.

 

4. Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi (Akt o odreditvi, Uradni list, št. 46/19)

Odrejena na zahtevo Državnega sveta.

Predsednik:

mag. Dejan Kaloh, PS SDS (od 28. 4. 2020)

Žan Mahnič, PS SDS (26. 9. 2019 - 19. 3. 2020)

 

5. Preiskovalna komisija o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave (Akt o odreditvi, Uradni list RS št. 100/20)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec)

Predsednica:

Suzana Lep Šimenko, PS SDS (od 17. 12. 2020)

Alenka Jeraj, PS SDS (29. 9. 2020 do 17. 12. 2020)

 

6. Preiskovalna komisija o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 (Akt o odreditvi, Uradni list RS št. 157/2020), (Akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave, Uradni list RS, št. 51/21 in 55/21 – popr.)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović).

Predsednik: Robert Pavšič, PS LMŠ (od 20. 11. 2020)

 

7. Preiskovalna komisija o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov (Akt odreditvi, Uradni list RS, 51/2021)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović).

Predsednik: Rudi Medved, PS LMŠ (od 28. 5. 2021)

 

Mandatno obdobje 2014–2018

1. Preiskovalna komisija za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (Akt o odreditvi, (Uradni list RS, št. 8/15)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Matjaž Hanžek).

Predsednik: Matjaž Hanžek, NeP

Državni zbor je na 26. seji 23. januarja 2017 obravnaval Vmesno poročilo o kakovosti (kurilni vrednosti), zalogah in odkupni ceni premoga pri investiciji v blok 6 TEŠ, EPA 1570-VII.

Končno poročilo o investiciji v blok TEŠ 6, EPA 2721-VII, je Državni zbor obravnaval na 58. izredni seji 10. aprila 2018.

- Sprejet sklep

- Bistvene ugotovitve

 

2. Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji (Akt o odreditvi, Uradni list RS, 30/15)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko).

Predsednik: Anže Logar, PS SDS

Državni zbor je na 24. seji 22. novembra 2016 obravnaval Vmesno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi v zvezi s Factor banko, d.d, Probanko, d.d. in Banko Slovenije, EPA 1572-VII.

Državni zbor je na 33. seji 26. septembra 2017 obravnaval Vmesno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi v zadevi »Farrokh«, EPA 2185-VII.

Končno poročilo Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji, EPA 2737-VII, je bilo obravnavano na 58. izredni seji 26. aprila 2018.

- Končno poročilo - 1.  in 2. del

- Bistvene ugotovitve - javna inačica

- Sprejet sklep

 

3. Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 24/16)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko).

Predsednica: Jelka Godec, PS SDS

Vmesno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic je bilo obravnavano na 35. seji Državnega zbora.

Zaključno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi na področju ugotavljanja zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, EPA 2718-VII, je bilo obravnavano na 58. izredni seji 10. aprila 2018.

- Sprejet sklep,

- Bistvene ugotovitve.

 

4. Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d. (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 37/17)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisana dr. Simona Kustec Lipicer).

Predsednik: Jani (Janko) Möderndorfer, PS SMC

Državni zbor je na seji 23. oktobra 2017 odredil razširitev obsega parlamentarne preiskave - Akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave (Ur.l. RS, št. 59/17)

Končno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v Novi Ljubljanski banki d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d. 18.05.2018 [Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM d.d., EPA 2826-VII, je bilo obravnavano na 65. izredni seji 24. maja 2018.

- Sprejet sklep,

- Bistvene ugotovitve.

 

Mandatno obdobje 2011–2014

1. Preiskovalna komisija za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 11/2013)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisana Tamara Vonta).

Predsednici:
Maja Dimitrovski, PS PS - od 11. 4. 2013 do 1. 8. 2014 (od 4. 7. 2014 Zavezništvo AB)
Tamara Vonta, PS PS - od 7. 2. 2013 do 2. 4. 2013

Vmesno poročilo je bilo obravnavano na 21. seji Državnega zbora - sprejet predlog.

 

2. Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 12/2013)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko).

Predsednika:
mag. Marko Pogačnik, PS SDS - od 11. 4. 2013 do 1. 8. 2014
mag. Damjana Petavar Dobovšek, PS SDS - od 7. 2. 2013 do 20. 3. 2013 do 1. 8. 2014
 

 

3. Parlamentarna preiskava Krpan (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 80/2013)

Odrejena na zahtevo skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko).

Predsednica: Alenka Jeraj, PS SDS

 

Mandatno obdobje 2008–2011 (statistika PDF 33,7 KB)

1. Preiskovalna komisija Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja t.i. "zbrisanih" v letih 2003 in 2009, zaradi suma, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni politicnim potrebam nekaterih nosilcev javnih funkcij; za ugotavljanje politicne odgovornosti za neustrezno izvrševanje 8. točke odločbe Ustavnega sodišca št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Ur.l. RS, št. 135/03) v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od 22. novembra 2008 dalje, katerega posledici sta tudi ustvarjanje očitne neenakosti pred zakonom in ogrožanje sistema javnih financ; ter za preiskavo suma o klientelizmu oziroma koruptivnem ravnanju nekaterih državnih funkcionarjev in za preiskavo suma zlorabe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije v politične namene v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter v obdobju od 22. novembra 2008 dalje (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 38/2009).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SDS, 37 podpisov).

Predsednik: Robert Hrovat, PS SDS

Končno poročilo je bilo obravnavano na 27. seji Državnega zbora (3. 5. 2011) - sprejet predlog.

 

 

2. Preiskovalna komisija Državnega zbora za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so bili vpleteni v financiranje spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in NKBM d.d.), in sicer tako, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv za dodeljevanje posojil članom poslovodnih organov navedenih gospodarskih družb in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb (ti. &quotslamnatih&quot podjetij, finančnih holdingov ipd.) za odkup večinskega ali pretežnega deleža gospodarske družbe, ki so jo vodili oziroma jo vodijo in ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje s področja prevzemov, ki je dopuščala omenjene sporne menedžerske prevzeme (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 40/2009).

Odrejena na zahtevo politične koalicije (Zares, 40 podpisov).

Predsednik: Alojz (Lojze) Posedel, PS ZARES - od 16. 6. 2009 do 16. 7. 2010; od 20. 10. 2010 do 20. 10. 2011

Vmesno poročilo je bilo obravnavano na 30. seji Državnega zbora (15. 7. 2011) - sprejet predlog.

 

 

3. Preiskovalna komisija Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij javnega pomena na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna, zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov ter postopki lastninskih preoblikovanj in managerskih odkupov gradbenih podjetij ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem. (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 55/2009).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SDS, 38 podpisov).

Predsednik: Rado Likar, PS SDS

Preiskovalna komisija ni mogla opraviti svojega dela do konca mandatne dobe Državnega zbora, zato je na podlagi prvega odstavka 23. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi Državnemu zboru predložila poročilo o poteku in ugotovitvah preiskave ter o razlogih, zaradi katerih komisija preiskave ni mogla končati.

 

4. Preiskovalna komisija Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča pri pridobitvi znatnih javnih nepovratnih sredstev in poslov na javnih naročilih za gospodarske družbe v skupini Ultra (projekt mestne kartice Urbana, sistem za sledenje in nadzor avtobusov javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., fiktivni posel varovanja gospodarske družbe Mercator d.d., elektronizacija študentske prehrane, ki naj bi jo izvajala gospodarska družba Margento R&D d.o.o. itd.), v katerih je Gregor Golobič solastnik ter pri prenosu področja elektronskih komunikacij iz Ministrstva za gospodarstvo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma, da je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič utajil davke, neupravičeno pridobil status kmeta za nakup kmetijskih zemljišč ter pristojnim organom nepopolno prikazal svoje premoženjsko stanje ter njegov izvor, za ugotovitev politične odgovornosti ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča zaradi suma izogibanja plačevanja davkov Republiki Sloveniji, ob svojem aktivnem sodelovanju pri zviševanju davčnih bremen državljanom Republike Slovenije in za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma klientelizma in koruptivnega ravnanja ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča za pridobitev slabo zavarovanih posojil, ki so bila odobrena s strani banke NLB d.d., ki je v večinski državni lasti, za gospodarske družbe v skupini Ultra. (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 55/2009).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SDS, 38 podpisov).

Predsednik: Rudolf Petan, PS SDS

Poročila Državni zbor ni obravnaval.

 

5. Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij ter leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov državnega pomena, projektov objektov v javni rabi, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte (projekt Pediatrične klinike, projekt Onkološkega inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 74/2009).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SDS, 36 podpisov).

Predsednica: Alenka Jeraj, PS SDS

Preiskovalna komisija ni mogla opraviti svojega dela do konca mandatne dobe Državnega zbora, zato je na podlagi prvega odstavka 23. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi Državnemu zboru predložila poročilo o poteku in ugotovitvah preiskave ter o razlogih, zaradi katerih komisija preiskave ni mogla končati.

 

6. Preiskovalna komisija za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski tednik in Ekspres, zaradi obstoja suma, da sta bila izdana z namenom vplivati na volitve poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer v korist političnih strank takratne vladajoče koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje političnih strank (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 19/2010).

Odrejena na zahtevo politične koalicije (SD, 45 podpisov).

Predsednica: Melita Župevc, PS SD

Končno poročilo (INTERNO) je bilo obravnavano na 48. izredni seji Državnega zbora - sprejet predlog.

 

7. Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom vplivati na rezultat volitev v Državni zbor leta 2008, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače in tuje javnosti ter domačih in tujih preiskovalnih organov na osnovi delnih ali za politične potrebe prirejenih, pa tudi nekaterih skrivanih podatkov, česar posledica je podaljševanje in oteževanje kriminalistične preiskave v primeru Patria oziroma njeno usmerjanje proti nevpletenim političnim tekmecem, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače javnosti in prikrivanja konflikta interesov tujim preiskovalcem in zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za odpravo državnozborske komisije za izvajanje parlamentarnega nadzora nad Komisijo za preprečevanje korupcije z namenom prikrivanja vloge nekaterih članov in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v aferi Patria (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 76/2010).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SDS, 31 podpisov).

Predsedniki:

Eva Irgl, PS SDS - od 22. 6. 2011; namestnica od 23. 12. 2010 do 22. 6. 2011;
Zvonko Černač, PS SDS - od 20. 10. 2010 do 23. 12. 2010;
Mag. Branko Grims, PS SDS - od 23. 12. 2010 do 22. 6. 2011.
 

Poročila ni.

 

Mandatno obdobje 2004–2008

1. Preiskovalna komisija za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, ki je lahko podlaga za odločanje o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem Državnem tožilstvu Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem nadzora po Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 110/02 – uradno prečiščeno besedilo), za spremembo zakonodaje in za druge odločitve v skladu z ustavnimi pristojnostmi Državnega zbora (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 34/2005).

Odrejena na zahtevo Državnega sveta.

Poročilo je bilo obravnavano na 40. redni seji Državnega zbora (19. 6. 2008) - sprejet akt.

 

2. Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d. d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 109/2005).

Odrejena na zahtevo politične koalicije (SDS, 39 podpisov).

Poročilo je bilo obravnavano na 38. izredni seji Državnega zbora (2. 7. 2008) - sprejet akt.

 

3. Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil - srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 zaradi suma, da je posel politično dogovorjen, voden netransparentno in da je negospodaren, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij z orožjem v obdobju 1991 do 1993 (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 31/2007).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (LDS, 38 podpisov).

Poročila ni.

 

4. Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi nakupa lahkih oklepnih kolesnih vozil 6x6, vladnega letala, havbic 155 mm, sistema za upravljanje ognja (ACCS), letal Pilatus in obnovi tankov T55-S financiranih v okviru temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 do 2007 zaradi suma, da so bili posli politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in da so negospodarni, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri razorožitvi nekdanje teritorialne obrambe (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 39/2007).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SDS, 35 podpisov).

Poročilo je bilo obravnavano na 41. redni seji Državnega zbora (14. 7. 2008) - sprejet akt.

 

Mandatno obdobje 2000–2004:

1. Preiskovalna komisija za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 62/2001).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SDS, 17 podpisov).

Končno poročilo (PDF 4,36 MB) je bilo obravnavano na 44. izredni seji Državnega zbora (6. 5. 2004). Poročilo ni bilo sprejeto - sklep Državnega zbora (PDF 64,9 KB).

 

2. Preiskovalna komisija za ugotovitev ozadja in vzrokov napada na novinarja Mira Petka ter morebitno vpletenost in politično odgovornost nosilcev javnih funkcij (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 85/2001)

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SDS, 40 podpisov).

Vmesno poročilo (zaupno) je bilo obravnavano na 23. redni seji Državnega zbora - sprejet akt (PDF 73,9 KB).

Končno poročilo (PDF 738 KB) (umik oznake zaupno - PDF 54 KB) je bilo obravnavano na 38. redni seji Državnega zbora (14. 7. 2004) - sprejet predlog (42,6 KB).

 

Mandatno obdobje 1996–2000

1. Preiskovalna komisija o sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995-1997, vključno z vsemi njenimi organi (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 24/1998).

Odrejena na zahtevo politične koalicije (LDS).

Končno poročilo (PDF 825 KB) je preiskovalna komisija zavrnila. Končno poročilo ni bilo obravnavano na seji Državnega zbora.

 

2. Preiskovalna komisija o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 24/1998).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SDS, 35 podpisov).

Poročilo (PDF 3,10 MB) ni bilo obravnavano na seji Državnega zbora, saj je bila točka umaknjena z dnevnega reda 55. izredne seje Državnega zbora.

 

3. Preiskovalna komisija o okoliščinah in posledicah vohunske afere, v katero sta vpletena dva delavca Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki so ju v januarju 1998 na ozemlju Republike Hrvaške prijeli pristojni organi te države (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 41/1998).

Odrejena na zahtevo Državnega sveta.

Poročilo (strogo zaupno) je bilo obravnavano in sprejeto na 51. izredni seji Državnega zbora.

 

4. Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču ter v zvezi z opremo in orožjem v skladišču Ložnica (Odredba, Uradni list RS, št. 4/1999).

Odrejena na zahtevo politične koalicije (LDS, 34 podpisov).

Vmesno poročilo (strogo zaupno) je bilo obravnavano in sprejeto na 51. izredni seji Državnega zbora - Sprejet akt (PDF 67,9 KB).

 

5. Preiskovalna komisija o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 10/99).

Odrejena na zahtevo politične opozicije: SDS.

Končno poročilo (PDF 1,68 MB) ni bilo obravnavano na seji Državnega zbora.

Ločeno mnenje h končnemu Poročilu (PDF 1,54 MB) o parlamentarni preiskavi.

Sprememba ločenega mnenja h končnemu Poročilu (PDF 244 KB) o parlamentarni preiskavi.

 

Mandatno obdobje 1992–1996:

1. Preiskovalna komisija za parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil v poslovanju podjetij HIT d. o. o. Nova Gorica, Elan, Slovenske železarne, banke, ki so v sanacijskem postopku, dodelitve koncesij za uvoz sladkorja tudi za potrebe državnih rezerv (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 22/1993).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SLS, 36 podpisov).

Poročilo Preiskovalne komisije (PDF 3,03 MB) ni bilo obravnavano na seji Državnega zbora.

Vrhovno sodišča Republike Slovenije je posredovalo izjavo za javnost (PDF 142 KB) v zvezi z vmesnim poročilom (PDF 1,42 MB) o preiskavi Preiskovalne komisije.

 

2. Preiskovalna komisija o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravo dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 39/1993).

Odrejena na zahtevo politične koalicije (SKD, 37 podpisov).

Vmesno poročilo Preiskovalne komisije (PDF 4,13 MB) ni bilo obravnavano na seji Državnega zbora.

 

3. Preiskovalna komisija za parlamentarno preiskavo o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 62/1993).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SLS, 47 podpisov).

Parlamentarna komisija je na svoji 20. seji sprejela vmesno poročilo (PDF 1,40 MB) o svojem delu in sklenila, da Državnemu zboru ne bo predložila predloga ugotovitev in sklepov.

Člani Komisije so predlagali razširitev 54. izredne seje (PDF 248 KB) z obravnavo vmesnega poročila, vendar Državni zbor o dnevnem redu izredne seje ni odločal, zato seja ni bila začeta in poročilo tako ni bilo obravnavano.

 

4. Preiskovalna komisija o domnevnem škodljivem, nedopustnem in nezakonitem ter neustavnem delovanju in poslovanju Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljana, izvršnih svetov Skupščin občin Postojna, Trbovlje in Izola ter vseh tistih izvršnih svetov skupščin občin, pri katerih delovanju so bile s strani Službe družbenega knjigovodstva ali drugih pristojnih državnih organov ugotovljene nepravilnosti in nezakonitosti, ter o sumu zlorabe pooblastil nekaterih javnih funkcionarjev in drugih tovrstnih nepravilnosti (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 66/1993).

Odrejena na zahtevo politične koalicije (ZL, 33 podpisov).

Poročilo (PDF 417 KB) ni bilo obravnavano na seji Državnega zbora.

 

5. Preiskovalna komisija o preiskavi politične odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij v izvršnih svetih občin in republike za razkroj gospodarskega sistema Iskre (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 32/1994).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SNS, 31 podpisov).

Člani Komisije so predlagali razširitev 54. izredne seje (PDF 248 KB) z obravnavo končnega poročila (PDF 537 KB), vendar Državni zbor o dnevnem redu izredne seje ni odločal, zato seja ni bila začeta in poročilo tako ni bilo obravnavano.

 

6. Preiskovalna komisija o parlamentarni preiskavi o politični odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij za aretacije, obsodbe ter izvršitev obsodb proti Janezu Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiču in Franciju Zavrlu (Akt o odreditvi, Uradni list RS, št. 45/1994).

Odrejena na zahtevo politične opozicije (SDSS, 32 podpisov).

Poročilo ni bilo pripravljeno.