DZ - Ljudska zakonodajna iniciativa (5000 volivk in volivcev)

Ljudska zakonodajna iniciativa (5000 volivk in volivcev)

Datum vnosa: 27. 9. 2021
Datum revizije: 27. 9. 2021

Odgovor

SPLOŠNO  |  PREGLED

Zakonsko iniciativo ima na podlagi 88. in 97. člena Ustave poleg vlade, poslanca in državnega sveta tudi najmanj 5000 volivcev. Način uresničevanja te pravice ureja Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) (v nadaljevanju ZRLI) v 58 in 59 členu. Na podlagi prvega odstavka 59. člena ZRLI lahko da pobudo volivcem za vložitev predloga zakona vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov. O svoji pobudi obvesti pobudnik predsednika Državnega zbora (z dopisom, kjer se sklicuje na ustrezno določbo ZRLI ter priloženim besedilom predloga zakona).

Predlog zakona mora vsebovati sestavine, kot jih določa Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) v 115. členu, in sicer naslov zakona, uvod, besedilo členov in obrazložitev. Dalje Poslovnik Državnega zbora podrobneje določa sestavine uvoda in obrazložitev ter postopek, če predlog ne vsebuje vseh predpisanih sestavin. Če predlog zakona ne vsebuje s Poslovnikom Državnega zbora zahtevanih vsebin, predsednik Državnega zbora pozove predlagatelja, da predlog zakona dopolni. Če predlagatelj v petnajstih dneh po pozivu predsednika Državnega zbora predloga zakona ne dopolni, se šteje, da predlog ni bil vložen (tretji odstavek 115. člena Poslovnika Državnega zbora).

Po prejemu popolne pobude (torej ustreznega obvestila kvalificiranega pobudnika predsedniku Državnega zbora s priloženim predlogom zakona, ki mora imeti vse poslovniško zahtevane sestavine) predsednik Državnega zbora o dani pobudi v sedmih dneh obvesti ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in določi rok za zbiranje podpisov, ki je 60 dni.

Volivec, ki želi dati podporo predlogu zakona, podpiše obrazec podpore na enega izmed načinov, kot to določa 16.b člen ZRLI. Podporo k predlogu zakona je možno oddati tudi ne glede na delavnike in praznike ter ne glede na uro (v tem primeru gre za oddajo podpore prek portala e-uprava).

Če so vsi pogoji izpolnjeni in je predsedniku Državnega zbora v skladu z ZRLI in Poslovnikom Državnega zbora predložen predlog zakona z najmanj 5000 podpisov podpore, predsednik Državnega zbora obvesti poslanke in poslance o začetku zakonodajnega postopka. Državni zbor obravnava predlog zakona, ki ga vložijo volivci, po enakem postopku kot predloge zakonov, ki jih predlagajo drugi možni nosilci zakonske iniciative (vlada, vsak poslanec, državni svet). Zakonodajni postopek podrobno ureja Poslovnik Državnega zbora v členih 114 do 154.

 

Seznam obravnavanih zakonov vloženih s strani ljudske iniciative:

MANDAT 2018–2022

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-F), EPA 1510-VIII 

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum začetka obravnave: 1.12.2020

Državni zbor je na 67. izredni seji, 30. 3. 2021, sprejel Zakon o dopolnitvi Zakona o urejanju trga (ZUTD-F).

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), EPA 1511-VIII

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum začetka obravnave: 1.12.2020

Državni zbor je na 25. seji dne 24. 9. 2021 ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-2B), EPA 1471-VIII

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum začetka obravnave: 12. 11. 2020

Državni zbor na 63. izredni seji 3. marca 2021 sprejel sklep, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2C), EPA 1419-VIII

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum začetka obravnave: 15. 10. 2020

Državni zbor je na 53. izredni seji 15. decembra 2020 na podlagi razlage Komisije za poslovnik z dne 9. 12. 2009 ugotovil, da je zakonodajni postopek o Predlogu zakona končan.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-C), EPA 1033-VIII

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum začetka zakonodajnega postopka: 25. 2. 2020

Državni zbor je na 18. seji, 16. junija 2020, sprejel sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

- Zakon o spremembah Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP-C), EPA 862-VIII

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum začetka zakonodajnega postopka: 5. 11. 2019

Sprememba naslova obravnavane zadeve: Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (31. 1. 2020)

Državni zbor je zakon sprejel na seji 29. 1. 2020.

Objava v Uradnem listu RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

 

MANDAT 2014–2018

Zakon o spremembi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, EPA 1450-VII

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum začetka obravnave: 9. 9. 2016

Državni zbor je na 26. seji, 26. 1. 2017, sprejel sklep, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

- Zakon za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju, EPA 1325-VII

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum začetka obravnave: 17. 6. 2016

Državni zbor je 22. 9. 2016 sprejel sklep, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači, EPA 729-VII

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum začetka obravnave: 10.09.2015

Državni zbor je na seji dne 24. 11. 2015 sprejel Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A)*.

*Pri pripravi besedila za objavo v Uradnem listu RS je bil popravljen naslov zakona (zakon o dopolnitvi zakona), saj se njegova vsebina osredotoča le na eno dopolnitev zakona, drugih vsebinskih sprememb pa ne vsebuje. Opuščeno bo za novelo neustrezno in nepotrebno naslavljanje prvega dela novele (»I. SPLOŠNE DOLOČBE«), naslov »II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« pa nomotehnično prilagojen (vir: mnenje Zakonodojno-pravne službe Državnega zbora).

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, EPA 543-VII

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum začetka obravnave: 28.05.2015

Državni zbor je 13.7. 2015 sprejel sklep, da zakon ni primeren za nadaljno obravnavo.

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike SlovenijeEPA 542-VII

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum začetka obravnave: 28.05.2015

Državni zbor je na 10. redni seji dne 14. 7. 2015 ugotovil, da je zakonodajni postopek o Predlogu zakona končan.

 

MANDAT 2011–2014

- Zakon o konoplji (ZKon), EPA 1689-VI

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum prejema v DZ: 24. 12. 2013

Državni zbor je 6. 3. 2014 sprejel sklep, da zakon ni primeren za nadaljno obravnavo.

- Zakon o samozdravljenju (ZSzdr), EPA 1688-VI

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum prejema v DZ: 24. 12. 2013

Državni zbor je 6. 3. 2014 sprejel sklep, da zakon ni primeren za nadaljno obravnavo.

- Zakon o osnovnem bivanju (ZOsBiv), EPA 1687-VI

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum prejema v DZ: 24. 12. 2013

Državni zbor je 2. 4. 2014 sprejel sklep, da zakon ni primeren za nadaljno obravnavo.

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B), EPA 1308-VI

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum prejema v DZ: 4. 7. 2013

Državni zbor je 24. 10. 2013 sprejel sklep, da zakon ni primeren za nadaljno obravnavo.

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ-E), EPA 1082-VI

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum prejema v DZ: 28.03.2013

Državni zbor je 21. 11. 2014 sprejel sklep, da zakon ni primeren za nadaljno obravnavo.

- Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), EPA 781-VI

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum prejema v DZ: 20. 11. 2012

Državni zbor je 24. 4. 2013 sprejel sklep, da zakon ni primeren za nadaljno obravnavo.

- Zakon o osebni asistenci (ZOA), EPA 0434-VI

Predlagatelj: 5000 volivk in volivcev

Datum prejema v DZ: 14. 6. 2012

Državni zbor je 26. 9. 2012 sprejel sklep, da zakon ni primeren za nadaljno obravnavo.

 

MANDAT 2008–2011

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-D), EPA 1789-V

Predlagatelj: 5000 volivcev (pobudnik Nova Slovenija)

Datum prejema v DZ: 20. 4. 2011

Zakon v zakonodajnem postopku ni bil sprejet.

 

MANDAT 2004–2008

- Zakon o spremembi zakona o dohodnini (ZDoh-1C), EPA 0170-IV

Predlagatelj: Študentska organizacija Slovenije v imenu 5000 volivcev

Datum prejema v DZ: 23. 3. 2005

Zakona o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-1C) je bil sprejet.

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-D), EPA 1128-IV

Predlagatelj: Stranka mladih Slovenije v imenu 5000 volivcev

Datum prejema v DZ: 23. 10. 2006

Zakon v zakonodajnem postopku ni bil sprejet.

 

MANDAT 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004

Od sprejetja slovenske ustave leta 1991 do konca mandata 2000-2004 je bilo vloženih pet zakonskih predlogov na podlagi ljudske iniciative. Vsi predlogi so bili vloženi v mandatnem obdobju 1992-1996. V mandatnih obdobjih 1996-2000 in 2000-2004 ni bil s strani pet tisoč volivcev vložen noben zakonski predlog.

Več o tem v raziskovalni nalogi Zakonska ljudska iniciativa (2004).