Prejeti dokumenti iz institucij Evropske unije v  letu 2020 (1. del)

 

Datum prejema dokumenta Oznaka EU Oznaka DZ Zadeva   SUBS ROK  
29/05/2020 COM(2020) 459   Spremenjeni predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov, SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta        
29/05/2020 COM(2020) 215  

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2019/833 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika

       
28/05/2020 COM(2020)442   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ 
Proračun EU kot gonilo načrta okrevanja za Evropo
       
28/05/2020 COM(2020) 218  

Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetu Mednarodne organizacije civilnega letalstva glede predvidenega sprejetja spremembe 91 Zvezka III Priloge 10, in o priglasitvi odstopanja od datuma začetka uporabe spremembe 13 Zvezka I Priloge 14, spremembe 40C Priloge 6, spremembe 77B Priloge 3 in spremembe 39 Priloge 15

       
28/05/2020 COM(2020) 440   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ 
Prilagojeni delovni program Komisije za leto 2020
       
28/05/2020 COM(2020) 443   Spremenjeni predlog UREDBA SVETA o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027        
28/05/2020 COM(2020) 445   Spremenjeni predlog SKLEP SVETA o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije        
28/05/2020 COM(2020) 444   Spremenjeni predlog Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo 
o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju
       
28/05/2020 COM(2020) 441   Predlog UREDBA SVETA o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po pandemiji COVID-19        
28/05/2020 COM(2020) 456   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Čas za Evropo: obnova in priprava za naslednjo generacijo        
27/05/2020 COM(2020) 213   Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti        
27/05/2020 COM(2020) 214   Predlog SKLEP SVETA o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti        
27/05/2020 COM(2020) 194   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji civilnega letalstva glede priglasitve prostovoljnega sodelovanja v shemi za poravnavo in zmanjševanje emisij ogljika za mednarodno letalstvo (CORSIA) od 1. januarja 2021 ter glede izbrane možnosti izračuna zahtev za poravnavo emisij ogljika za operatorje letal v obdobju 2021–2023        
26/05/2020 COM(2020) 205   Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2019/1838 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v Baltskem morju in spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije        
26/05/2020 COM(2020) 204   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izkušnjah, ki so jih pridobile države članice pri izvajanju nacionalnih ciljev, določenih v svojih nacionalnih akcijskih načrtih, ter o napredku, doseženem pri izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov        
25/05/2020 COM(2020) 206   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih   DA 21.7.2020  
25/05/2020 COM(2020) 209   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Letno poročilo o izvajanju pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč v letu 2019        
25/05/2020 COM(2020) 381   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Strategija „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem        
25/05/2020 COM(2020) 216   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetovnem forumu Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo za harmonizacijo pravilnikov o vozilih glede predlogov sprememb pravilnikov ZN št. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 in 152, predlogov sprememb globalnih tehničnih predpisov št. 3, 6, 7, 16 in 19, predloga sprememb Konsolidirane resolucije R.E.3 ter predlogov petih novih pravilnikov ZN v zvezi z varnostjo, emisijami in avtomatizacijo na področju motornih vozil        
20/05/2020 COM(2020) 204   POROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izkušnjah, ki so jih pridobile države članice pri izvajanju nacionalnih ciljev, določenih v svojih nacionalnih akcijskih načrtih, ter o napredku, doseženem pri izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov        
20/05/2020 COM(2020) 524   Priporočilo PRIPOROČILO SVETA v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2020 in mnenje Sveta o programu stabilnosti Slovenije za leto 2020        
20/05/2020 COM(2020) 555   POROČILO KOMISIJE Slovenija Poročilo, pripravljeno v skladu s členom 126(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije        
20/05/2020 COM(2020) 208   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Vrednotenje Uredbe (ES) št. 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in Uredbe (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov        
20/05/2020 COM(2020) 207   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi dodatnih oblik navedbe in prikaza označbe hranilne vrednosti        
15/05/2020 C(2020) 3191   IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 15.5.2020 o predlagani državljanski pobudi „Svobodna izmenjava vsebin“        
15/05/2020 COM(2020) 196   Predlog SKLEP SVETA o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetovni carinski organizaciji (WCO) v zvezi s sprejetjem pojasnjevalnih opomb, mnenj o uvrstitvi ali drugih nasvetov o razlagi harmoniziranega sistema ter priporočil za zagotovitev enotnosti pri razlagi harmoniziranega sistema v skladu s Konvencijo o harmoniziranem sistemu        
15/05/2020 C(2020) 3190   IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 15.5.2020 o predlagani evropski državljanski pobudi „Uvedba univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) v celotni EU“        
15/05/2020 COM(2020) 195   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, v zvezi s sprejetjem sklepa o spremembi Sporazuma        
15/05/2020 COM(2020) 550   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Turizem in promet v letu 2020 in pozneje        
12/05/2020 COM(2020) 190   PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 4 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2020 Spremni dokument k predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji        
12/05/2020 COM(2020) 192   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru SGP, ustanovljenem z Vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, v zvezi s sprejetjem postopkov reševanja sporov in etičnega kodeksa za razsodnike        
12/05/2020 COM(2020) 193   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru SGP, ustanovljenem z Vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, v povezavi s sprejetjem seznama razsodnikov        
12/05/2020 COM(2020) 197   Predlog DIREKTIVA SVETA o spremembi Direktive 2011/16/EU zaradi nujne potrebe po odložitvi nekaterih rokov za predložitev in izmenjavo podatkov na področju obdavčevanja zaradi pandemije COVID-19   DA 8.7.2020  
12/05/2020 COM(2020) 200   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji        
11/05/2020 COM(2020) 198   Predlog SKLEP SVETA o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19   DA 6.7.2020  
11/05/2020 COM(2020) 188   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ        
11/05/2020 COM(2020) 187   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Direktive 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti        
11/05/2020 COM(2020) 191   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ o izvajanju nekaterih novih elementov, uvedenih z Direktivo 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)        
11/05/2020 COM(2020) 169   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Razlagalno sporočilo Komisije o uporabi računovodskih in bonitetnih okvirov za olajšanje bančnega kreditiranja v EU Pomoč podjetjem in gospodinjstvom v času pandemije COVID-19        
08/05/2020 COM(2020) 198   Predlog SKLEP SVETA o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19        
08/05/2020 COM(2020) 185   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru Cariforum-EU za trgovino in razvoj na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami Cariforuma na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, v zvezi z ustanovitvijo Posebnega odbora za storitve        
08/05/2020 COM(2020) 186   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne začasne podpore v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19        
06/05/2020 COM(2020) 168   SPOROČILO KOMISIJE SVETU v skladu s členom 395 Direktive Sveta 2006/112/ES        
04/05/2020 COM(2020) 315   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Podpora Zahodnemu Balkanu pri soočanju s COVID-19 in okrevanju po pandemiji Prispevek Komisije med pripravami na srečanje voditeljev EU in Zahodnega Balkana 6. maja 2020        
04/05/2020 COM(2020) 310   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19        
04/05/2020 COM(2020) 178   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti zaradi pandemije COVID-19        
30/04/2020 COM(2020) 164   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 38. letno poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih ukrepih EU ter uporabi instrumentov trgovinske zaščite v tretjih državah proti EU v letu 2019        
30/04/2020 COM(2020) 162   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Četrto letno poročilo o instrumentu za begunce v Turčiji        
29/04/2020 COM(2020) 184   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU IN RAČUNSKEMU SODIŠČU Ocena Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja, Izvajalske agencije za inovacije in omrežja, Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, Izvajalske agencije za raziskave in Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta        
29/04/2020 COM(2020) 183   Predlog UREDBA SVETA o začasnih ukrepih v zvezi s skupščinami evropskih družb (SE) in evropskih zadrug (SCE)        
27/04/2020 COM(2020) 163   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o zagotavljanju makrofinančne pomoči partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19        
24/04/2020 COM(2020) 137   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini   DA 19.6.2020  
24/04/2020 COM(2020) 159   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v regionalnem usmerjevalnem odboru prometne skupnosti glede nekaterih upravnih in kadrovskih zadev ter določitve finančnih pravil za prometno skupnost        
24/04/2020 COM(2020) 157   Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke        
24/04/2020 COM(2020) 156   Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode        
23/04/2020 COM(2020) 155   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (2018/0178 (COD)) in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev        
23/04/2020 COM(2020) 180   PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA ŠT. 3 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2020 VKLJUČITEV PRESEŽKA IZ PRORAČUNSKEGA LETA 2019        
20/04/2020 COM(2020) 132   DODATEK K SPOROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ o strategiji Evropske unije za jadransko-jonsko regijo        
20/04/2020 COM(2020) 154   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 13. zasedanju Odbora strokovnjakov za tehnična vprašanja Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) glede sprejetja sprememb enotnih tehničnih predpisov za hrup tirnih vozil, tovorne vagone in označevanje vozil ter glede sprejetja popolne revizije pravil za podeljevanje spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje, in revizijo navedenih subjektov ter popolne revizije specifikacij za registre vozil        
15/04/2020 COM(2020) 153   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti        
15/04/2020 COM(2020) 125   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta glede sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode        
15/04/2020 COM(2020) 118   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga        
15/04/2020 COM(2020) 151   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta glede sprejetja uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009, Uredbe (ES) št. 1072/2009 in Uredbe (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju, sprejetja uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 o minimalnih zahtevah za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka in Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi ter sprejetja direktive o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012        
06/04/2020 COM(2020) 144   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih glede datumov začetka uporabe nekaterih njenih določb
  DA 1.6.2020  
08/04/2020 JOIN(2020) 11   SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ 
Sporočilo o globalnem odzivu EU na pandemijo COVID-19
       
08/04/2020 COM(2020) 148   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU IN SVETU 
o oceni uporabe začasne omejitve nenujnih potovanj v EU
       
07/04/2020 COM(2020) 130   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 
o identiteti upravitelja sredstev za skupni sklad za rezervacije v skladu s členom 212 finančne uredbe 2018/1046
       
07/04/2020 COM(2020) 137   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini
       
06/04/2020 COM(2020) 173   SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU 
Tehnična prilagoditev v zvezi s posebnimi instrumenti za leto 2020 (člen 6(1)(e) in (f) Uredbe Sveta št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020)
       
06/04/2020 COM(2020) 141   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19
  DA 2.6.2020  
06/04/2020 COM(2020) 138   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 1301/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19
  DA 2.6.2020  
06/04/2020 COM(2020) 145   PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 1 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2020 
Pomoč Grčiji pri odzivu na povečan migracijski pritisk Takojšnji ukrepi zaradi izbruha COVID-19 Podpora za obnovo po potresu v Albaniji Druge prilagoditve
       
06/04/2020 COM(2020) 134   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 
o uporabi Uredbe (EU) št. 1219/2012 o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami
       
06/04/2020 COM(2020) 147   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Uredbe (EU) št. 1379/2013 in Uredbe (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture
       
06/04/2020 COM(2020) 140   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Sklepa (EU) 2020/265 glede prilagoditev zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti v letu 2020 za obvladovanje migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj, za takojšnje ukrepe v zvezi z izbruhom COVID-19 in povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva
       
06/04/2020 COM(2020) 136   Predlog SKLEP SVETA 
o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupščini Lizbonske unije
       
03/04/2020 COM(2020) 143   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ 
Odziv na koronavirus Mobilizacija vseh razpoložljivih sredstev na vse možne načine za zaščito življenj in možnosti preživljanja
       
03/04/2020 COM(2020) 172   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020 za zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatno okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19
       
03/04/2020 COM(2020) 171   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Sklepa (EU) 2020/265 glede prilagoditev zneskov, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti za leto 2020 za obvladovanje migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj, za takojšnje ukrepe v okviru izbruha COVID-19 in povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva
       
03/04/2020 COM(2020) 170   PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 2 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2020 
Zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za odziv na izbruh COVID-19
       
03/04/2020 COM(2020) 175   Predlog UREDBA SVETA
o aktiviranju nujne pomoči v skladu z Uredbo Sveta (EU) 2016/369 z dne 15. marca 2016 in spremembi njenih določb glede na izbruh COVID-19
       
03/04/2020 COM(2020) 139   Predlog UREDBA SVETA
o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (instrument SURE) po izbruhu COVID-19
       
03/04/2020 COM(2020) 142   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Uredbe (EU) št. 1379/2013 in Uredbe (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture
  DA 1.6.2020  
03/04/2020 COM(2020) 174   Predlog UREDBA SVETA 
o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020
       
03/04/2020 COM(2020) 119   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 
Stanje v zvezi nevzajemnostjo na področju vizumske politike
       
03/04/2020 COM(2020) 135   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije
       
02/04/2020 COM(2020) 123   SPOROČILO KOMISIJE SVETU 
o uporabi splošne odstopne klavzule v okviru Pakta za stabilnost in rast
       
02/04/2020 COM(2020) 131   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU
 o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, prenesenega na Komisijo na podlagi Uredbe (EU) 2017/1004 v zvezi z okvirom Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju
       
02/04/2020 COM(2020) 129   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ
 o izvajanju Sklepa (EU) 2016/344 o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu
       
01/04/2020 COM(2020) 117   Predlog SKLEP SVETA
o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v odboru za pomorsko inšpekcijo Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe
       
31/03/2020 COM(2020) 124   Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA
o dovoljenju Italiji, da uporabi posebni ukrep odstopanja od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
       
30/03/2020 COM(2018) 323   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU, ODBORU REGIJ IN EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI 
Letna strategija za trajnostno rast za leto 2020
       
30/03/2020 COM(2019) 650   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU, ODBORU REGIJ IN EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI 
Letna strategija za trajnostno rast za leto 2020
       
30/03/2020 COM(2020) 37   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ 
Delovni program Komisije za leto 2020 Bolj ambiciozna Unija
       
26/03/2020 JOIN(2020) 6   Skupni predlog PRIPOROČILO SVETA EVROPSKEMU SVETU o sprejetju sklepa o določitvi strateških ciljev Unije v okviru akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020–2024        
26/03/2020 JOIN(2020) 5   SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020–2024        
26/03/2020 COM(2020) 116   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru SGP, ustanovljenem z Vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, v zvezi s sprejetjem poslovnika Odbora SGP        
24/03/2020 COM(2020) 108   Predlog SKLEP SVETA o sprejetju dodatnega raziskovalnega programa 2020–2023 za reaktor z visokim fluksom v Pettnu, ki ga bo za Evropsko skupnost za atomsko energijo izvajalo Skupno raziskovalno središče        
23/03/2020 COM(2020) 104   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU, ODBORU REGIJ IN EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI o izvajanju sporočila Komisije z naslovom Trdnejše in prenovljeno strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi regijami EU        
23/03/2020 COM(2020) 109   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti, s strani držav članic Obdobje poročanja 2015–2016        
23/03/2020 COM(2020) 107   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti, s strani držav članic Obdobje poročanja 2017–2018        
23/03/2020 COM(2020) 110   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Poročilo za obdobje 2013–2018 o finančnem stanju sistema zavarovanja za primer brezposelnosti nekdanjih začasnih ali pogodbenih uslužbencev in parlamentarnih pomočnikov, ki so po prenehanju delovnega razmerja v instituciji Evropske unije brezposelni        
20/03/2020 COM(2020) 111   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti   DA 18.5.2020  
20/03/2020 COM(2020) 114   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 za zagotovitev finančne pomoči državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na katere močno vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju   DA 18.5.2020  
19/03/2020 JOIN(2020) 7   SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Politika vzhodnega partnerstva po letu 2020 Krepitev odpornosti – vzhodno partnerstvo, ki prinaša koristi za vse        
18/03/2020 COM(2020) 93   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Prepoznavanje in odprava ovir za enotni trg        
17/03/2020 COM(2020) 113   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU) št. 1301/2013 in Uredbe (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 [Naložbena pobuda v odziv na koronavirus]   DA 13.5.2020  
17/03/2020 COM(2020) 115   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU IN SVETU COVID-19: začasna omejitev nenujnih potovanj v EU        
16/03/2020 JOIN(2020) 4   SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Za celovito strategijo z Afriko        
16/03/2020 COM(2020) 112   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI, EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI IN EUROSKUPINI Usklajen gospodarski odziv na izbruh virusa COVID-19        
13/03/2020 COM(2020) 99   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Direktive 2014/57/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kazenskih sankcijah za zlorabo trga (direktiva o zlorabi trga)        
12/03/2020 COM(2020) 102   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Nova industrijska strategija za Evropo        
12/03/2020 COM(2020) 103   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Strategija za MSP za trajnostno in digitalno Evropo        
12/03/2020 COM(2020) 94   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Dolgoročni akcijski načrt za boljše izvajanje in uveljavljanje pravil enotnega trga        
12/03/2020 COM(2020) 96   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o oceni izvajanja Sklepa št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije        
12/03/2020 COM(2020) 152   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025        
12/03/2020 COM(2020) 97   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU O ZUNANJIH UKREPIH EIB S PRORAČUNSKIM JAMSTVOM EU V LETU 2018        
11/03/2020 COM(2020) 98   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo        
10/03/2020 COM(2020) 88   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Izvajanje tretjega programa ukrepov EU na področju zdravja v letu 2017        
09/03/2020 COM(2020) 91   Priporočilo PRIPOROČILO SVETA za odpravo čezmernega javnofinančnega primanjkljaja v Romuniji          
09/03/2020 COM(2020) 89   Predlog SKLEP SVETA o obstoju čezmernega primanjkljaja v Romuniji        
09/03/2020 COM(2020) 78  

Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o evropskem letu železnic (2021)

  DA 14.5.2020  
06/03/2020 COM(2020) 101   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ o izvajanju akcijskega načrta EU za obdobje 2017–2019 za spoprijemanje z razliko v plačah med spoloma        
06/03/2020 COM(2020) 80   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila        
06/03/2020 C(2020) 1298   IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 4.3.2020 o predlagani državljanski pobudi z naslovom „VOLIVCI BREZ MEJA, polne politične pravice za državljane EU“        
05/03/2020 COM(2020) 92   Predlog SKLEP SVETA o podaljšanju upravičenosti za koprodukcije v skladu s členom 5 Protokola o sodelovanju v kulturi k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani        
04/03/2020 COM(2020) 87   Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2019/1838 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v Baltskem morju in drugih vodah ter o popravku in spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije        
04/03/2020 COM(2020) 83   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009        
04/03/2020 COM(2020) 77   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju prenosa pooblastil na Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18(2) Direktive 2014/45/EU, členom 7(2) Direktive 1999/37/ES in členom 22(2) Direktive 2014/47/EU        
03/03/2020 COM(2020) 68   POROČILO KOMISIJE Romunija Poročilo, pripravljeno v skladu s členom 126(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije        
02/03/2020 COM(2020) 74   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, prenesenega na Komisijo na podlagi Direktive (EU) 2015/2203 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o približevanju zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati, namenjenimi prehrani ljudi, ter razveljavitvi Direktive Sveta 83/417/EGS        
02/03/2020 COM(2020) 100   SPOROČILO KOMISIJE Poročilo o okrepljenem nadzoru – Grčija, februar 2020        
02/03/2020 COM(2020) 70   Predlog SKLEP SVETA o smernicah za politike zaposlovanja držav članic        
28/02/2020 COM(2020) 150   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI IN EUROSKUPINI Evropski semester 2020: ocena napredka pri strukturnih reformah in preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij ter rezultati poglobljenih pregledov v skladu z Uredbo (EU) št. 1176/2011        
28/02/2020 COM(2020) 67   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope        
28/02/2020 COM(2020) 65   BELA KNJIGA o umetni inteligenci - evropski pristop k odličnosti in zaupanju        
28/02/2020 COM(2020) 72   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o stanju priprav na celovito izvajanje novih pravnih podlag za schengenski informacijski sistem (SIS) v skladu s členom 66(4) Uredbe (EU) 2018/1861 in členom 79(4) Uredbe (EU) 2018/1862        
28/02/2020 COM(2020) 66   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Evropska strategija za podatke        
27/02/2020 COM(2020) 73   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede pristopa Republike Srbije h Konvenciji o trgovanju z žitom iz leta 1995        
26/02/2020 COM(2020) 71   Predlog SKLEP SVETA o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zavzame na 56. zasedanju strokovnega odbora za prevoz nevarnega blaga Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet v zvezi z določenimi spremembami Dodatka C h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu        
26/02/2020 COM(2020) 69   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU O UPORABI DIREKTIVE SVETA 95/50/ES O ENOTNIH POSTOPKIH KONTROL CESTNEGA PREVOZA NEVARNEGA BLAGA S STRANI DRŽAV ČLANIC        
19/02/2020 COM(2020) 63   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju, delovanju in učinkovitosti vrhnje domene .eu od aprila 2017 do aprila 2019        
19/02/2020 COM(2020) 48   Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o nadzoru nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo)        
18/02/2020 COM(2020) 43   POROČILO KOMISIJE SVETU O PRIPOROČILIH SKUPINE MODRECEV NA VISOKI RAVNI ZA EVROPSKI FINANČNI USTROJ ZA RAZVOJ        
18/02/2020 COM(2020) 61   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v regionalnem usmerjevalnem odboru prometne skupnosti glede nekaterih proračunskih zadev v zvezi z izvajanjem Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti        
18/02/2020 COM(2020) 57   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Okrepitev pristopnega procesa – verodostojna perspektiva EU za Zahodni Balkan        
17/02/2020 COM(2020) 59   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetu Mednarodne organizacije civilnega letalstva glede sprejetja sprememb več prilog k Čikaški konvenciji        
17/02/2020 COM(2020) 58   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 75. zasedanju Odbora za varstvo morskega okolja in 102. zasedanju Odbora za pomorsko varnost Mednarodne pomorske organizacije v zvezi s sprejetjem sprememb Priloge VI k Mednarodni konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, sprememb poglavja II-1 Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju in sprememb Mednarodnega kodeksa za varnost ladij, ki uporabljajo pline ali druga goriva z nizkim vnetiščem        
14/02/2020

COM(2020) 56

  POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (EU) št. 691/2011 o evropskih okoljsko-ekonomskih računih        
14/02/2020     SKLEP KOMISIJE z dne 13.2.2020 o neavtomatskem prenosu odobritev iz proračuna za leto 2019 v proračun za leto 2020        
14/02/2020 COM(2020) 53   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru za carinsko sodelovanje, ustanovljenem na podlagi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah, glede sprejetja poslovnika Skupnega odbora za carinsko sodelovanje        
14/02/2020 COM(2020) 54   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o statistiki, pripravljeni v skladu z Uredbo (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov, in njeni kakovosti        
13/02/2020 COM(2020) 52   Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji        
13/02/2020 COM(2020) 51   Predlog SKLEP SVETA o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji        
12/02/2020 COM(2020) 49   Predlog DIREKTIVA SVETA o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja (kodificirano besedilo)        
10/02/2020 COM(2020) 55   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Pregled ekonomskega upravljanja Poročilo o uporabi uredb (EU) št. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 in 473/2013 ter o primernosti Direktive Sveta 2011/85/EU        
10/02/2020 COM(2020) 38   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Evropskega energetskega programa za oživitev in Evropskega sklada za energijsko učinkovitost        
10/02/2020 JOIN(2020) 3   SKUPNO POROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Poročilo o splošni shemi preferencialov za obdobje 2018-2019        
10/02/2020 COM(2020) 47  

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o oceni pravil o izdajanju računov iz Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

       
05/02/2020 COM(2020) 50   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Varna uvedba tehnologije 5G v EU - izvajanje nabora orodij EU        
05/02/2020 COM(2020) 42   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v ustreznih odborih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo glede predlogov sprememb pravilnikov ZN št. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 in 152, predlogov sprememb globalnih tehničnih predpisov št. 3, 6 in 16, predloga spremembe Konsolidirane resolucije R.E.5 ter predlogov za dovoljenja za pripravo spremembe globalnega tehničnega predpisa št. 6 in pripravo novega globalnega tehničnega predpisa o določitvi moči elektrificiranega vozila (DEVP)        
05/02/2020 COM(2020) 16   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Statistično poročilo iz leta 2019 o uporabi živali v znanstvene namene v državah članicah Evropske unije v obdobju 2015–2017        
04/02/2020 COM(2020) 15   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Direktive 2010/63/EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, v državah članicah Evropske unije        
03/02/2020 COM(2020) 37   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Delovni program Komisije za leto 2020 Bolj ambiciozna Unija        
03/02/2020 COM(2020) 35   Priporočilo SKLEP SVETA o pooblastilu za začetek pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska        
31/01/2020 COM(2020) 34   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Letno poročilo Solidarnostnega sklada Evropske unije za obdobje 2017–2018        
30/01/2020 COM(2020) 29   Predlog SKLEP SVETA o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije        
30/01/2020 COM(2020) 32   Predlog SKLEP SVETA o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino        
30/01/2020 COM(2020) 33   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ O IZVAJANJU DIREKTIVE 2000/53/ES O IZRABLJENIH VOZILIH ZA OBDOBJE 2014–2017        
23/01/2020 COM(2020) 27   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 
PRIPRAVA KONFERENCE O PRIHODNOSTI EVROPE
       
22/01/2020 COM(2020) 24   Predlog SKLEP SVETA o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o nasilju in nadlegovanju, 2019 (št. 190)        
17/01/2020 COM(2020) 28   Predlog SKLEP SVETA o spremembi Sklepa (EU) 2019/274 o podpisu, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo        
17/01/2020 COM(2020) 14  

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ
MOČNA SOCIALNA EVROPA ZA PRAVIČEN PREHOD

       
17/01/2020 COM(2020) 17   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske Unije na triinšestdesetem zasedanju Komisije ZN za droge o dopolnitvi seznama snovi v tabeli I Konvencije Združenih narodov proti nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami          
16/01/2020 COM(2020) 21   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Naložbeni načrt za trajnostno Evropo Naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor        
16/01/2020 COM(2020) 22   Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ustanovitvi Sklada za pravični prehod   DA 17.3.2020  
16/01/2020 COM(2020) 23   Spremenjeni predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume   DA 17.3.2020  
16/01/2020 COM(2020) 6   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Letno poročilo o operacijah humanitarne pomoči Evropske unije, financiranih leta 2018        
16/01/2020 COM(2019) 557   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Poročilo o delovanju evropskega trga vodika        
14/01/2020 COM(2020) 7   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, podeljenega Komisiji v skladu z Uredbo (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o uporabi režimov za izdelke s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (prej znano kot uredbo o dostopu na trg)        
13/01/2020 COM(2020) 8   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na trinajstem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali glede predlogov različnih pogodbenic za spremembo dodatkov k navedeni konvenciji in glede umika pridržka, priglašenega navedeni konvenciji        
10/01/2020 COM(2020) 5   Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2018/1977 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020        
10/01/2020 COM(2020) 4   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 1007/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/1775 o trgovini z izdelki iz tjulnjev        
07/01/2020 COM(2019) 629   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 278a carinskega zakonika Unije o napredku pri razvoju elektronskih sistemov, določenih na podlagi zakonika        
07/01/2020 COM(2020) 3   Predlog SKLEP SVETA o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli        
07/01/2020 COM(2020) 2   Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli        
07/01/2020 COM(2020) 1   Predlog UREDBA SVETA o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli        
03/01/2020 COM(2019) 627   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Strateško poročilo iz leta 2019 o izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov        
               

 

 

Lizbonska pogodba je nacionalne parlamente aktivneje vključila v nadzor in delo institucij Evropske unije. Državni zbor v skladu z Lizbonsko pogodbo prejema vse dokumente institucij Evropske unije in jih obravnava v skladu s Poslovnikom Državnega zbora.

Prejeti dokumenti iz institucij Evropske unije v  letu 2020 (1. del)

 

Datum prejema dokumenta Oznaka EU Oznaka DZ Zadeva   SUBS ROK  
29/05/2020 COM(2020) 459   Spremenjeni predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov, SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta        
29/05/2020 COM(2020) 215  

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2019/833 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika

       
28/05/2020 COM(2020)442   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ 
Proračun EU kot gonilo načrta okrevanja za Evropo
       
28/05/2020 COM(2020) 218  

Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetu Mednarodne organizacije civilnega letalstva glede predvidenega sprejetja spremembe 91 Zvezka III Priloge 10, in o priglasitvi odstopanja od datuma začetka uporabe spremembe 13 Zvezka I Priloge 14, spremembe 40C Priloge 6, spremembe 77B Priloge 3 in spremembe 39 Priloge 15

       
28/05/2020 COM(2020) 440   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ 
Prilagojeni delovni program Komisije za leto 2020
       
28/05/2020 COM(2020) 443   Spremenjeni predlog UREDBA SVETA o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027        
28/05/2020 COM(2020) 445   Spremenjeni predlog SKLEP SVETA o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije        
28/05/2020 COM(2020) 444   Spremenjeni predlog Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo 
o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju
       
28/05/2020 COM(2020) 441   Predlog UREDBA SVETA o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po pandemiji COVID-19        
28/05/2020 COM(2020) 456   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Čas za Evropo: obnova in priprava za naslednjo generacijo        
27/05/2020 COM(2020) 213   Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti        
27/05/2020 COM(2020) 214   Predlog SKLEP SVETA o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti        
27/05/2020 COM(2020) 194   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji civilnega letalstva glede priglasitve prostovoljnega sodelovanja v shemi za poravnavo in zmanjševanje emisij ogljika za mednarodno letalstvo (CORSIA) od 1. januarja 2021 ter glede izbrane možnosti izračuna zahtev za poravnavo emisij ogljika za operatorje letal v obdobju 2021–2023        
26/05/2020 COM(2020) 205   Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2019/1838 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v Baltskem morju in spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije        
26/05/2020 COM(2020) 204   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izkušnjah, ki so jih pridobile države članice pri izvajanju nacionalnih ciljev, določenih v svojih nacionalnih akcijskih načrtih, ter o napredku, doseženem pri izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov        
25/05/2020 COM(2020) 206   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih   DA 21.7.2020  
25/05/2020 COM(2020) 209   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Letno poročilo o izvajanju pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč v letu 2019        
25/05/2020 COM(2020) 381   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Strategija „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem        
25/05/2020 COM(2020) 216   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetovnem forumu Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo za harmonizacijo pravilnikov o vozilih glede predlogov sprememb pravilnikov ZN št. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 in 152, predlogov sprememb globalnih tehničnih predpisov št. 3, 6, 7, 16 in 19, predloga sprememb Konsolidirane resolucije R.E.3 ter predlogov petih novih pravilnikov ZN v zvezi z varnostjo, emisijami in avtomatizacijo na področju motornih vozil        
20/05/2020 COM(2020) 204   POROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izkušnjah, ki so jih pridobile države članice pri izvajanju nacionalnih ciljev, določenih v svojih nacionalnih akcijskih načrtih, ter o napredku, doseženem pri izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov        
20/05/2020 COM(2020) 524   Priporočilo PRIPOROČILO SVETA v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2020 in mnenje Sveta o programu stabilnosti Slovenije za leto 2020        
20/05/2020 COM(2020) 555   POROČILO KOMISIJE Slovenija Poročilo, pripravljeno v skladu s členom 126(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije        
20/05/2020 COM(2020) 208   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Vrednotenje Uredbe (ES) št. 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in Uredbe (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov        
20/05/2020 COM(2020) 207   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi dodatnih oblik navedbe in prikaza označbe hranilne vrednosti        
15/05/2020 C(2020) 3191   IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 15.5.2020 o predlagani državljanski pobudi „Svobodna izmenjava vsebin“        
15/05/2020 COM(2020) 196   Predlog SKLEP SVETA o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetovni carinski organizaciji (WCO) v zvezi s sprejetjem pojasnjevalnih opomb, mnenj o uvrstitvi ali drugih nasvetov o razlagi harmoniziranega sistema ter priporočil za zagotovitev enotnosti pri razlagi harmoniziranega sistema v skladu s Konvencijo o harmoniziranem sistemu        
15/05/2020 C(2020) 3190   IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 15.5.2020 o predlagani evropski državljanski pobudi „Uvedba univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) v celotni EU“        
15/05/2020 COM(2020) 195   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, v zvezi s sprejetjem sklepa o spremembi Sporazuma        
15/05/2020 COM(2020) 550   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Turizem in promet v letu 2020 in pozneje        
12/05/2020 COM(2020) 190   PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 4 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2020 Spremni dokument k predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji        
12/05/2020 COM(2020) 192   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru SGP, ustanovljenem z Vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, v zvezi s sprejetjem postopkov reševanja sporov in etičnega kodeksa za razsodnike        
12/05/2020 COM(2020) 193   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru SGP, ustanovljenem z Vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, v povezavi s sprejetjem seznama razsodnikov        
12/05/2020 COM(2020) 197   Predlog DIREKTIVA SVETA o spremembi Direktive 2011/16/EU zaradi nujne potrebe po odložitvi nekaterih rokov za predložitev in izmenjavo podatkov na področju obdavčevanja zaradi pandemije COVID-19   DA 8.7.2020  
12/05/2020 COM(2020) 200   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Portugalski, Španiji, Italiji in Avstriji        
11/05/2020 COM(2020) 198   Predlog SKLEP SVETA o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19   DA 6.7.2020  
11/05/2020 COM(2020) 188   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ        
11/05/2020 COM(2020) 187   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Direktive 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti        
11/05/2020 COM(2020) 191   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ o izvajanju nekaterih novih elementov, uvedenih z Direktivo 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)        
11/05/2020 COM(2020) 169   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Razlagalno sporočilo Komisije o uporabi računovodskih in bonitetnih okvirov za olajšanje bančnega kreditiranja v EU Pomoč podjetjem in gospodinjstvom v času pandemije COVID-19        
08/05/2020 COM(2020) 198   Predlog SKLEP SVETA o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19        
08/05/2020 COM(2020) 185   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru Cariforum-EU za trgovino in razvoj na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami Cariforuma na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, v zvezi z ustanovitvijo Posebnega odbora za storitve        
08/05/2020 COM(2020) 186   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne začasne podpore v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19        
06/05/2020 COM(2020) 168   SPOROČILO KOMISIJE SVETU v skladu s členom 395 Direktive Sveta 2006/112/ES        
04/05/2020 COM(2020) 315   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Podpora Zahodnemu Balkanu pri soočanju s COVID-19 in okrevanju po pandemiji Prispevek Komisije med pripravami na srečanje voditeljev EU in Zahodnega Balkana 6. maja 2020        
04/05/2020 COM(2020) 310   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije COVID-19        
04/05/2020 COM(2020) 178   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti zaradi pandemije COVID-19        
30/04/2020 COM(2020) 164   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 38. letno poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih ukrepih EU ter uporabi instrumentov trgovinske zaščite v tretjih državah proti EU v letu 2019        
30/04/2020 COM(2020) 162   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Četrto letno poročilo o instrumentu za begunce v Turčiji        
29/04/2020 COM(2020) 184   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU IN RAČUNSKEMU SODIŠČU Ocena Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja, Izvajalske agencije za inovacije in omrežja, Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, Izvajalske agencije za raziskave in Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta        
29/04/2020 COM(2020) 183   Predlog UREDBA SVETA o začasnih ukrepih v zvezi s skupščinami evropskih družb (SE) in evropskih zadrug (SCE)        
27/04/2020 COM(2020) 163   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o zagotavljanju makrofinančne pomoči partnericam v okviru širitvene in sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19        
24/04/2020 COM(2020) 137   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini   DA 19.6.2020  
24/04/2020 COM(2020) 159   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v regionalnem usmerjevalnem odboru prometne skupnosti glede nekaterih upravnih in kadrovskih zadev ter določitve finančnih pravil za prometno skupnost        
24/04/2020 COM(2020) 157   Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke        
24/04/2020 COM(2020) 156   Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode        
23/04/2020 COM(2020) 155   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (2018/0178 (COD)) in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev        
23/04/2020 COM(2020) 180   PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA ŠT. 3 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2020 VKLJUČITEV PRESEŽKA IZ PRORAČUNSKEGA LETA 2019        
20/04/2020 COM(2020) 132   DODATEK K SPOROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ o strategiji Evropske unije za jadransko-jonsko regijo        
20/04/2020 COM(2020) 154   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 13. zasedanju Odbora strokovnjakov za tehnična vprašanja Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) glede sprejetja sprememb enotnih tehničnih predpisov za hrup tirnih vozil, tovorne vagone in označevanje vozil ter glede sprejetja popolne revizije pravil za podeljevanje spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje, in revizijo navedenih subjektov ter popolne revizije specifikacij za registre vozil        
15/04/2020 COM(2020) 153   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 o statistikah Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti        
15/04/2020 COM(2020) 125   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta glede sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode        
15/04/2020 COM(2020) 118   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga        
15/04/2020 COM(2020) 151   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta glede sprejetja uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009, Uredbe (ES) št. 1072/2009 in Uredbe (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju, sprejetja uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 o minimalnih zahtevah za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka in Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi ter sprejetja direktive o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012        
06/04/2020 COM(2020) 144   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih glede datumov začetka uporabe nekaterih njenih določb
  DA 1.6.2020  
08/04/2020 JOIN(2020) 11   SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ 
Sporočilo o globalnem odzivu EU na pandemijo COVID-19
       
08/04/2020 COM(2020) 148   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU IN SVETU 
o oceni uporabe začasne omejitve nenujnih potovanj v EU
       
07/04/2020 COM(2020) 130   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 
o identiteti upravitelja sredstev za skupni sklad za rezervacije v skladu s členom 212 finančne uredbe 2018/1046
       
07/04/2020 COM(2020) 137   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini
       
06/04/2020 COM(2020) 173   SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU 
Tehnična prilagoditev v zvezi s posebnimi instrumenti za leto 2020 (člen 6(1)(e) in (f) Uredbe Sveta št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020)
       
06/04/2020 COM(2020) 141   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19
  DA 2.6.2020  
06/04/2020 COM(2020) 138   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 1301/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19
  DA 2.6.2020  
06/04/2020 COM(2020) 145   PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 1 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2020 
Pomoč Grčiji pri odzivu na povečan migracijski pritisk Takojšnji ukrepi zaradi izbruha COVID-19 Podpora za obnovo po potresu v Albaniji Druge prilagoditve
       
06/04/2020 COM(2020) 134   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 
o uporabi Uredbe (EU) št. 1219/2012 o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami
       
06/04/2020 COM(2020) 147   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Uredbe (EU) št. 1379/2013 in Uredbe (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture
       
06/04/2020 COM(2020) 140   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Sklepa (EU) 2020/265 glede prilagoditev zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti v letu 2020 za obvladovanje migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj, za takojšnje ukrepe v zvezi z izbruhom COVID-19 in povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva
       
06/04/2020 COM(2020) 136   Predlog SKLEP SVETA 
o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupščini Lizbonske unije
       
03/04/2020 COM(2020) 143   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ 
Odziv na koronavirus Mobilizacija vseh razpoložljivih sredstev na vse možne načine za zaščito življenj in možnosti preživljanja
       
03/04/2020 COM(2020) 172   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2020 za zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatno okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19
       
03/04/2020 COM(2020) 171   Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Sklepa (EU) 2020/265 glede prilagoditev zneskov, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti za leto 2020 za obvladovanje migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj, za takojšnje ukrepe v okviru izbruha COVID-19 in povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva
       
03/04/2020 COM(2020) 170   PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 2 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2020 
Zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU za odziv na izbruh COVID-19
       
03/04/2020 COM(2020) 175   Predlog UREDBA SVETA
o aktiviranju nujne pomoči v skladu z Uredbo Sveta (EU) 2016/369 z dne 15. marca 2016 in spremembi njenih določb glede na izbruh COVID-19
       
03/04/2020 COM(2020) 139   Predlog UREDBA SVETA
o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (instrument SURE) po izbruhu COVID-19
       
03/04/2020 COM(2020) 142   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Uredbe (EU) št. 1379/2013 in Uredbe (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture
  DA 1.6.2020  
03/04/2020 COM(2020) 174   Predlog UREDBA SVETA 
o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020
       
03/04/2020 COM(2020) 119   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 
Stanje v zvezi nevzajemnostjo na področju vizumske politike
       
03/04/2020 COM(2020) 135   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije
       
02/04/2020 COM(2020) 123   SPOROČILO KOMISIJE SVETU 
o uporabi splošne odstopne klavzule v okviru Pakta za stabilnost in rast
       
02/04/2020 COM(2020) 131   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU
 o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, prenesenega na Komisijo na podlagi Uredbe (EU) 2017/1004 v zvezi z okvirom Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju
       
02/04/2020 COM(2020) 129   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ
 o izvajanju Sklepa (EU) 2016/344 o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri ukrepanju proti neprijavljenemu delu
       
01/04/2020 COM(2020) 117   Predlog SKLEP SVETA
o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v odboru za pomorsko inšpekcijo Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe
       
31/03/2020 COM(2020) 124   Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA
o dovoljenju Italiji, da uporabi posebni ukrep odstopanja od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
       
30/03/2020 COM(2018) 323   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU, ODBORU REGIJ IN EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI 
Letna strategija za trajnostno rast za leto 2020
       
30/03/2020 COM(2019) 650   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU, ODBORU REGIJ IN EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI 
Letna strategija za trajnostno rast za leto 2020
       
30/03/2020 COM(2020) 37   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ 
Delovni program Komisije za leto 2020 Bolj ambiciozna Unija
       
26/03/2020 JOIN(2020) 6   Skupni predlog PRIPOROČILO SVETA EVROPSKEMU SVETU o sprejetju sklepa o določitvi strateških ciljev Unije v okviru akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020–2024        
26/03/2020 JOIN(2020) 5   SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020–2024        
26/03/2020 COM(2020) 116   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru SGP, ustanovljenem z Vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, v zvezi s sprejetjem poslovnika Odbora SGP        
24/03/2020 COM(2020) 108   Predlog SKLEP SVETA o sprejetju dodatnega raziskovalnega programa 2020–2023 za reaktor z visokim fluksom v Pettnu, ki ga bo za Evropsko skupnost za atomsko energijo izvajalo Skupno raziskovalno središče        
23/03/2020 COM(2020) 104   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU, ODBORU REGIJ IN EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI o izvajanju sporočila Komisije z naslovom Trdnejše in prenovljeno strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi regijami EU        
23/03/2020 COM(2020) 109   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti, s strani držav članic Obdobje poročanja 2015–2016        
23/03/2020 COM(2020) 107   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti, s strani držav članic Obdobje poročanja 2017–2018        
23/03/2020 COM(2020) 110   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Poročilo za obdobje 2013–2018 o finančnem stanju sistema zavarovanja za primer brezposelnosti nekdanjih začasnih ali pogodbenih uslužbencev in parlamentarnih pomočnikov, ki so po prenehanju delovnega razmerja v instituciji Evropske unije brezposelni        
20/03/2020 COM(2020) 111   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti   DA 18.5.2020  
20/03/2020 COM(2020) 114   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 za zagotovitev finančne pomoči državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na katere močno vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju   DA 18.5.2020  
19/03/2020 JOIN(2020) 7   SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Politika vzhodnega partnerstva po letu 2020 Krepitev odpornosti – vzhodno partnerstvo, ki prinaša koristi za vse        
18/03/2020 COM(2020) 93   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Prepoznavanje in odprava ovir za enotni trg        
17/03/2020 COM(2020) 113   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU) št. 1301/2013 in Uredbe (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 [Naložbena pobuda v odziv na koronavirus]   DA 13.5.2020  
17/03/2020 COM(2020) 115   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU IN SVETU COVID-19: začasna omejitev nenujnih potovanj v EU        
16/03/2020 JOIN(2020) 4   SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Za celovito strategijo z Afriko        
16/03/2020 COM(2020) 112   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI, EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI IN EUROSKUPINI Usklajen gospodarski odziv na izbruh virusa COVID-19        
13/03/2020 COM(2020) 99   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Direktive 2014/57/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kazenskih sankcijah za zlorabo trga (direktiva o zlorabi trga)        
12/03/2020 COM(2020) 102   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Nova industrijska strategija za Evropo        
12/03/2020 COM(2020) 103   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Strategija za MSP za trajnostno in digitalno Evropo        
12/03/2020 COM(2020) 94   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Dolgoročni akcijski načrt za boljše izvajanje in uveljavljanje pravil enotnega trga        
12/03/2020 COM(2020) 96   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o oceni izvajanja Sklepa št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije        
12/03/2020 COM(2020) 152   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025        
12/03/2020 COM(2020) 97   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU O ZUNANJIH UKREPIH EIB S PRORAČUNSKIM JAMSTVOM EU V LETU 2018        
11/03/2020 COM(2020) 98   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo Za čistejšo in konkurenčnejšo Evropo        
10/03/2020 COM(2020) 88   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Izvajanje tretjega programa ukrepov EU na področju zdravja v letu 2017        
09/03/2020 COM(2020) 91   Priporočilo PRIPOROČILO SVETA za odpravo čezmernega javnofinančnega primanjkljaja v Romuniji          
09/03/2020 COM(2020) 89   Predlog SKLEP SVETA o obstoju čezmernega primanjkljaja v Romuniji        
09/03/2020 COM(2020) 78  

Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o evropskem letu železnic (2021)

  DA 14.5.2020  
06/03/2020 COM(2020) 101   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ o izvajanju akcijskega načrta EU za obdobje 2017–2019 za spoprijemanje z razliko v plačah med spoloma        
06/03/2020 COM(2020) 80   Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila        
06/03/2020 C(2020) 1298   IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 4.3.2020 o predlagani državljanski pobudi z naslovom „VOLIVCI BREZ MEJA, polne politične pravice za državljane EU“        
05/03/2020 COM(2020) 92   Predlog SKLEP SVETA o podaljšanju upravičenosti za koprodukcije v skladu s členom 5 Protokola o sodelovanju v kulturi k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani        
04/03/2020 COM(2020) 87   Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2019/1838 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v Baltskem morju in drugih vodah ter o popravku in spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije        
04/03/2020 COM(2020) 83   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009        
04/03/2020 COM(2020) 77   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju prenosa pooblastil na Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18(2) Direktive 2014/45/EU, členom 7(2) Direktive 1999/37/ES in členom 22(2) Direktive 2014/47/EU        
03/03/2020 COM(2020) 68   POROČILO KOMISIJE Romunija Poročilo, pripravljeno v skladu s členom 126(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije        
02/03/2020 COM(2020) 74   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, prenesenega na Komisijo na podlagi Direktive (EU) 2015/2203 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o približevanju zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati, namenjenimi prehrani ljudi, ter razveljavitvi Direktive Sveta 83/417/EGS        
02/03/2020 COM(2020) 100   SPOROČILO KOMISIJE Poročilo o okrepljenem nadzoru – Grčija, februar 2020        
02/03/2020 COM(2020) 70   Predlog SKLEP SVETA o smernicah za politike zaposlovanja držav članic        
28/02/2020 COM(2020) 150   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI IN EUROSKUPINI Evropski semester 2020: ocena napredka pri strukturnih reformah in preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij ter rezultati poglobljenih pregledov v skladu z Uredbo (EU) št. 1176/2011        
28/02/2020 COM(2020) 67   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope        
28/02/2020 COM(2020) 65   BELA KNJIGA o umetni inteligenci - evropski pristop k odličnosti in zaupanju        
28/02/2020 COM(2020) 72   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o stanju priprav na celovito izvajanje novih pravnih podlag za schengenski informacijski sistem (SIS) v skladu s členom 66(4) Uredbe (EU) 2018/1861 in členom 79(4) Uredbe (EU) 2018/1862        
28/02/2020 COM(2020) 66   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Evropska strategija za podatke        
27/02/2020 COM(2020) 73   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede pristopa Republike Srbije h Konvenciji o trgovanju z žitom iz leta 1995        
26/02/2020 COM(2020) 71   Predlog SKLEP SVETA o določitvi stališča, ki se v imenu Evropske unije zavzame na 56. zasedanju strokovnega odbora za prevoz nevarnega blaga Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet v zvezi z določenimi spremembami Dodatka C h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu        
26/02/2020 COM(2020) 69   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU O UPORABI DIREKTIVE SVETA 95/50/ES O ENOTNIH POSTOPKIH KONTROL CESTNEGA PREVOZA NEVARNEGA BLAGA S STRANI DRŽAV ČLANIC        
19/02/2020 COM(2020) 63   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju, delovanju in učinkovitosti vrhnje domene .eu od aprila 2017 do aprila 2019        
19/02/2020 COM(2020) 48   Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o nadzoru nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo)        
18/02/2020 COM(2020) 43   POROČILO KOMISIJE SVETU O PRIPOROČILIH SKUPINE MODRECEV NA VISOKI RAVNI ZA EVROPSKI FINANČNI USTROJ ZA RAZVOJ        
18/02/2020 COM(2020) 61   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v regionalnem usmerjevalnem odboru prometne skupnosti glede nekaterih proračunskih zadev v zvezi z izvajanjem Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti        
18/02/2020 COM(2020) 57   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Okrepitev pristopnega procesa – verodostojna perspektiva EU za Zahodni Balkan        
17/02/2020 COM(2020) 59   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetu Mednarodne organizacije civilnega letalstva glede sprejetja sprememb več prilog k Čikaški konvenciji        
17/02/2020 COM(2020) 58   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 75. zasedanju Odbora za varstvo morskega okolja in 102. zasedanju Odbora za pomorsko varnost Mednarodne pomorske organizacije v zvezi s sprejetjem sprememb Priloge VI k Mednarodni konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, sprememb poglavja II-1 Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju in sprememb Mednarodnega kodeksa za varnost ladij, ki uporabljajo pline ali druga goriva z nizkim vnetiščem        
14/02/2020

COM(2020) 56

  POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (EU) št. 691/2011 o evropskih okoljsko-ekonomskih računih        
14/02/2020     SKLEP KOMISIJE z dne 13.2.2020 o neavtomatskem prenosu odobritev iz proračuna za leto 2019 v proračun za leto 2020        
14/02/2020 COM(2020) 53   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru za carinsko sodelovanje, ustanovljenem na podlagi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah, glede sprejetja poslovnika Skupnega odbora za carinsko sodelovanje        
14/02/2020 COM(2020) 54   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o statistiki, pripravljeni v skladu z Uredbo (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov, in njeni kakovosti        
13/02/2020 COM(2020) 52   Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji        
13/02/2020 COM(2020) 51   Predlog SKLEP SVETA o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, in začasni uporabi Protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji        
12/02/2020 COM(2020) 49   Predlog DIREKTIVA SVETA o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja (kodificirano besedilo)        
10/02/2020 COM(2020) 55   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKI CENTRALNI BANKI, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Pregled ekonomskega upravljanja Poročilo o uporabi uredb (EU) št. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 in 473/2013 ter o primernosti Direktive Sveta 2011/85/EU        
10/02/2020 COM(2020) 38   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Evropskega energetskega programa za oživitev in Evropskega sklada za energijsko učinkovitost        
10/02/2020 JOIN(2020) 3   SKUPNO POROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Poročilo o splošni shemi preferencialov za obdobje 2018-2019        
10/02/2020 COM(2020) 47  

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o oceni pravil o izdajanju računov iz Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

       
05/02/2020 COM(2020) 50   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Varna uvedba tehnologije 5G v EU - izvajanje nabora orodij EU        
05/02/2020 COM(2020) 42   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v ustreznih odborih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo glede predlogov sprememb pravilnikov ZN št. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 in 152, predlogov sprememb globalnih tehničnih predpisov št. 3, 6 in 16, predloga spremembe Konsolidirane resolucije R.E.5 ter predlogov za dovoljenja za pripravo spremembe globalnega tehničnega predpisa št. 6 in pripravo novega globalnega tehničnega predpisa o določitvi moči elektrificiranega vozila (DEVP)        
05/02/2020 COM(2020) 16   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Statistično poročilo iz leta 2019 o uporabi živali v znanstvene namene v državah članicah Evropske unije v obdobju 2015–2017        
04/02/2020 COM(2020) 15   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Direktive 2010/63/EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, v državah članicah Evropske unije        
03/02/2020 COM(2020) 37   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Delovni program Komisije za leto 2020 Bolj ambiciozna Unija        
03/02/2020 COM(2020) 35   Priporočilo SKLEP SVETA o pooblastilu za začetek pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska        
31/01/2020 COM(2020) 34   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Letno poročilo Solidarnostnega sklada Evropske unije za obdobje 2017–2018        
30/01/2020 COM(2020) 29   Predlog SKLEP SVETA o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije        
30/01/2020 COM(2020) 32   Predlog SKLEP SVETA o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino        
30/01/2020 COM(2020) 33   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ O IZVAJANJU DIREKTIVE 2000/53/ES O IZRABLJENIH VOZILIH ZA OBDOBJE 2014–2017        
23/01/2020 COM(2020) 27   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 
PRIPRAVA KONFERENCE O PRIHODNOSTI EVROPE
       
22/01/2020 COM(2020) 24   Predlog SKLEP SVETA o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela o nasilju in nadlegovanju, 2019 (št. 190)        
17/01/2020 COM(2020) 28   Predlog SKLEP SVETA o spremembi Sklepa (EU) 2019/274 o podpisu, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo        
17/01/2020 COM(2020) 14  

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ
MOČNA SOCIALNA EVROPA ZA PRAVIČEN PREHOD

       
17/01/2020 COM(2020) 17   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske Unije na triinšestdesetem zasedanju Komisije ZN za droge o dopolnitvi seznama snovi v tabeli I Konvencije Združenih narodov proti nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami          
16/01/2020 COM(2020) 21   SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Naložbeni načrt za trajnostno Evropo Naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor        
16/01/2020 COM(2020) 22   Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ustanovitvi Sklada za pravični prehod   DA 17.3.2020  
16/01/2020 COM(2020) 23   Spremenjeni predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume   DA 17.3.2020  
16/01/2020 COM(2020) 6   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Letno poročilo o operacijah humanitarne pomoči Evropske unije, financiranih leta 2018        
16/01/2020 COM(2019) 557   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Poročilo o delovanju evropskega trga vodika        
14/01/2020 COM(2020) 7   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, podeljenega Komisiji v skladu z Uredbo (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o uporabi režimov za izdelke s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (prej znano kot uredbo o dostopu na trg)        
13/01/2020 COM(2020) 8   Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na trinajstem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali glede predlogov različnih pogodbenic za spremembo dodatkov k navedeni konvenciji in glede umika pridržka, priglašenega navedeni konvenciji        
10/01/2020 COM(2020) 5   Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2018/1977 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020        
10/01/2020 COM(2020) 4   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 1007/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/1775 o trgovini z izdelki iz tjulnjev        
07/01/2020 COM(2019) 629   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 278a carinskega zakonika Unije o napredku pri razvoju elektronskih sistemov, določenih na podlagi zakonika        
07/01/2020 COM(2020) 3   Predlog SKLEP SVETA o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli        
07/01/2020 COM(2020) 2   Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli        
07/01/2020 COM(2020) 1   Predlog UREDBA SVETA o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli        
03/01/2020 COM(2019) 627   POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Strateško poročilo iz leta 2019 o izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov        
               

 

 

Lizbonska pogodba je nacionalne parlamente aktivneje vključila v nadzor in delo institucij Evropske unije. Državni zbor v skladu z Lizbonsko pogodbo prejema vse dokumente institucij Evropske unije in jih obravnava v skladu s Poslovnikom Državnega zbora.