Prejeti dokumenti

Lizbonska pogodba je nacionalne parlamente aktivneje vključila v nadzor in delo institucij Evropske unije. Državni zbor v skladu z Lizbonsko pogodbo prejema vse dokumente institucij Evropske unije in jih obravnava v skladu s Poslovnikom Državnega zbora.

Nadzor nad upoštevanjem načela subsidiarnosti

Nadzor nad izvajanjem načela subsidiarnosti oziroma uveljavitev mehanizma zgodnjega opozarjanja predstavlja najpomembnejšo novost Lizbonske pogodbe, ki nacionalnim parlamentom omogoča, da sodelujejo kot varuhi načela subsidiarnosti. Načelo subsidiarnosti onemogoča prekomerno prilaščanje zakonodajnih pristojnosti s strani Evropske unije, saj lahko Unija ukrepa le v primeru, da so ukrepi na evropski ravni učinkovitejši od ukrepov na nacionalni ravni; izjema so področja, ki sodijo v njeno izključno pristojnost.
Državni zbor je z zakonskimi in poslovniškimi spremembami izoblikoval nov postopek za obravnavo skladnosti zakonodajnih predlogov z načelom subsidiarnosti, da bi kar najbolje izkoristil dane možnosti vključevanja v obravnavo zadev EU na evropski ravni.


 

Rok Oznaka EU Oznaka DZ  
7.2.2022 COM(2021) 665 Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2014/59/EU v zvezi z bonitetno obravnavo globalnih sistemsko pomembnih skupin institucij s strategijo reševanja z več vstopnimi točkami in metodologijo za posredni vpis instrumentov, primernih za izpolnjevanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti
4.2.2022 COM(2021) 582 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira za sanacijo in reševanje zavarovalnic in pozavarovalnic ter spremembi direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 ter uredb (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 648/2012
4.2.2022 COM(2021) 581 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 2009/138/ES glede sorazmernosti, kakovosti nadzora, poročanja, dolgoročnih jamstvenih ukrepov, makrobonitetnih orodij, tveganj glede trajnosti, nadzora skupin in čezmejnega nadzora