Prejeti dokumenti

Lizbonska pogodba je nacionalne parlamente aktivneje vključila v nadzor in delo institucij Evropske unije. Državni zbor v skladu z Lizbonsko pogodbo prejema vse dokumente institucij Evropske unije in jih obravnava v skladu s Poslovnikom Državnega zbora.

Nadzor nad upoštevanjem načela subsidiarnosti

Nadzor nad izvajanjem načela subsidiarnosti oziroma uveljavitev mehanizma zgodnjega opozarjanja predstavlja najpomembnejšo novost Lizbonske pogodbe, ki nacionalnim parlamentom omogoča, da sodelujejo kot varuhi načela subsidiarnosti. Načelo subsidiarnosti onemogoča prekomerno prilaščanje zakonodajnih pristojnosti s strani Evropske unije, saj lahko Unija ukrepa le v primeru, da so ukrepi na evropski ravni učinkovitejši od ukrepov na nacionalni ravni; izjema so področja, ki sodijo v njeno izključno pristojnost.
Državni zbor je z zakonskimi in poslovniškimi spremembami izoblikoval nov postopek za obravnavo skladnosti zakonodajnih predlogov z načelom subsidiarnosti, da bi kar najbolje izkoristil dane možnosti vključevanja v obravnavo zadev EU na evropski ravni.


 

Rok Oznaka EU Oznaka DZ  
21.7.2020 COM(2020)206 Predlog UREDBA EP IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih
19.6.2020 COM(2020)137 Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini
2.6.2020 COM(2020)141 Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 223/2014 glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19
2.6.2020 COM(2020)138 Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 1301/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19
1.6.2020 COM(2020)142 Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1379/2013 in Uredbe (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture
1.6.2020 COM(2020)144 Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih glede datumov začetka uporabe nekaterih njenih določb