Prejeti dokumenti

Lizbonska pogodba je nacionalne parlamente aktivneje vključila v nadzor in delo institucij Evropske unije. Državni zbor v skladu z Lizbonsko pogodbo prejema vse dokumente institucij Evropske unije in jih obravnava v skladu s Poslovnikom Državnega zbora.

Nadzor nad upoštevanjem načela subsidiarnosti

Nadzor nad izvajanjem načela subsidiarnosti oziroma uveljavitev mehanizma zgodnjega opozarjanja predstavlja najpomembnejšo novost Lizbonske pogodbe, ki nacionalnim parlamentom omogoča, da sodelujejo kot varuhi načela subsidiarnosti. Načelo subsidiarnosti onemogoča prekomerno prilaščanje zakonodajnih pristojnosti s strani Evropske unije, saj lahko Unija ukrepa le v primeru, da so ukrepi na evropski ravni učinkovitejši od ukrepov na nacionalni ravni; izjema so področja, ki sodijo v njeno izključno pristojnost.
Državni zbor je z zakonskimi in poslovniškimi spremembami izoblikoval nov postopek za obravnavo skladnosti zakonodajnih predlogov z načelom subsidiarnosti, da bi kar najbolje izkoristil dane možnosti vključevanja v obravnavo zadev EU na evropski ravni.


rok še ni določen COM(2021) 780

Predlog PRIPOROČILO SVETA o operativnem policijskem sodelovanju

rok še ni določen COM(2021) 757

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta 2005/671/PNZ v zvezi z digitalno izmenjavo informacij v primerih terorizma

rok še ni določen COM(2021) 570

Predlog SKLEP SVETA o spremembi Sklepa (EU, Euratom) 2020/2053 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije

rok še ni določen COM(2021) 569

Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027

8.3.2022 COM(2021) 762 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu
rok še ni določen COM(2021) 664 Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede zahtev za kreditno tveganje, tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja, operativno tveganje, tržno tveganje in izstopni prag
rok še ni določen COM(2021) 663 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, sankcijami, podružnicami iz tretjih držav in okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi tveganji ter o spremembi Direktive 2014/59/EU
8.11.2021 COM(2021) 558 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o energijski učinkovitosti (prenovitev)
1.3.2022 COM(2021)731 Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o preglednosti in ciljanem političnem oglaševanju
7.3.2022 COM(2021) 817 Predlog DIREKTIVA SVETA o spremembi Direktive 2008/118/ES in Direktive (EU) 2020/262 (prenovitev) glede brezcarinskih prodajaln na francoskem terminalu predora pod Rokavskim prelivom
še ni določen COM(2021)776

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 549/2013 in razveljavitvi 11 pravnih aktov na področju nacionalnih računov

22.2.2022 COM(2021) 753 Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ukrepih zoper prevoznike, ki omogočajo trgovino z ljudmi ali tihotapljenje migrantov v povezavi z nezakonitim vstopom na ozemlje Evropske unije ali pri tem sodelujejo
8.2.2022 COM(2021)709 Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pošiljkah odpadkov in spremembi uredb (EU) št. 1257/2013 in (EU) 2020/1056
7.2.2022 COM(2021) 665 Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2014/59/EU v zvezi z bonitetno obravnavo globalnih sistemsko pomembnih skupin institucij s strategijo reševanja z več vstopnimi točkami in metodologijo za posredni vpis instrumentov, primernih za izpolnjevanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti
4.2.2022 COM(2021) 582 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira za sanacijo in reševanje zavarovalnic in pozavarovalnic ter spremembi direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 ter uredb (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 648/2012
4.2.2022 COM(2021) 581 Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 2009/138/ES glede sorazmernosti, kakovosti nadzora, poročanja, dolgoročnih jamstvenih ukrepov, makrobonitetnih orodij, tveganj glede trajnosti, nadzora skupin in čezmejnega nadzora