Druge dejavnosti   Državni zbor in EU   Sodelovanje z Evropskim parlamentom
Sodelovanje z Evropskim parlamentom

Evropski parlament mora v skladu z lastnim poslovnikom o svojem delovanju redno obveščati nacionalne parlamente držav članic. Upravno sodelovanje poteka na več nivojih, in sicer predvsem preko Direktorata za odnose z nacionalnimi parlamenti in stalnih predstavnikov nacionalnih parlamentov držav članic, ki spremljajo delo Evropskega parlamenta in o tem obveščajo svoje parlamente. 

Vzajemno informiranje o parlamentarnem delu, zlasti na področju zakonodaje, poteka s pomočjo spletne podatkovne in komunikacijske mreže IPEX, ki je podprta z elektronsko platformo za izmenjavo podatkov in komunikacijo.

Predsednik Evropskega parlamenta lahko na podlagi vzajemnosti sprejema tudi ukrepe za poglobljeno sodelovanje z nacionalnimi parlamenti.

Poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu se v skladu s Poslovnikom Državnega zbora lahko udeležujejo sej Odbora za zadeve Evropske unije in Odbora za zunanjo politiko, kadar ta odloča o zadevah EU1.  Na sejah, ki obravnavajo zadeve EU, lahko razpravljajo, nimajo pa pravice glasovanja.

1Poslanke in poslanci iz držav članic v Evropskem parlamentu zastopajo državljane EU. Delo Evropskega parlamenta in njegovih poslancev lahko spremljate na spletu

Stalni predstavnik, ki ga ima Državni zbor pri Evropskem parlamentu, spremlja plenarna zasedanja in delo odborov v Evropskem parlamentu ter o tem redno in neposredno obvešča Državni zbor. Pravico do lastnega stalnega predstavnika imajo vsi nacionalni parlamenti držav članic Evropske unije.

Stalni predstavnik Državnega zbora v Evropskem parlamentu:

Dr. Zvonko Bergant 
Evropski parlament 
MYT 03R028 
Rue Montoyer 70
B-1047 Bruselj, Belgija 
Telefon: +32 493 47 66 34 
E-pošta: zvonko.bergant@natparl.ep.europa.eu

 

 

Sekretariat COSAC sestavljajo predstavniki nacionalnih parlamentov držav članic predsedujoče trojke in stalni član, ki sekretariatu zagotavlja kontinuiteto pri njegovih dejavnostih. Sekretariat COSAC pomaga nacionalnemu parlamentu predsedujoče države članice Svetu EU pri vseh njegovih nalogah in opravlja druge naloge v skladu z odločitvami, sprejetimi na zasedanjih COSAC. Državni zbor je s 1. 1. 2021 postal del predsedujoče trojke in s tem imenoval svojo predstavnico v Sekretariat COSAC, ki funkcijo opravlja 18 mesecev. 

Predstavnica Državnega zbora v Sekretariatu COSAC:

Maša Ocvirk 
Evropski parlament 
MYT 06R014 
Rue Montoyer 70
B-1047 Bruselj, Belgija
Telefon: +32 492 44 36 47
E-pošta: masa.ocvirk@natparl.ep.europa.eu


 

.